Tillväxtverket
eu-logotyp

Stärk forskning och innovation

 • Stängd 15 december 2022
 • Region Norrbotten
 • Region Västerbotten

Stora industriinvesteringar medför nya krav på teknisk utveckling och innovativa lösningar hos företag och offentlig sektor. Samhället behöver också snabbt bli mer hållbart. Sök finansiering för insatser som påskyndar och underlättar samhällsomvandlingen och omställningen mot ett grönare och mer innovativt Övre Norrland.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten i Övre Norrland.

Illustration av en profil

Vem?

 Universitet, högskolor, forskningsinstitut och övriga forsknings- och utbildningsaktörer.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Totalt fördelas 75 miljoner kronor.
Maximalt 40 procent av projektets totala budget.

Vad handlar erbjudandet om?

För att förbättra forsknings- och innovationskapaciteten inom Övre Norrland krävs ett smartare nyttjande av avancerad teknik. Det saknas insatser som kopplar ihop noder och innovationsmiljöer. Aktörer behöver också samverka mer för att vi ska få ett effektivt och sammanhållet innovationssystem.

Insatser inom denna utlysning ska fokusera på att bygga kapacitet och utveckla innovativa lösningar. De ska ha en koppling till de stora investeringar och den samhällsomvandling som sker inom programområdet. De ska också syfta till att påskynda och förbättra omställningen till ett grönare och mer konkurrenskraftigt Övre Norrland. Insatserna kan verka för att lösa utmaningar på kort eller längre sikt.

Insatserna inom ramen för denna utlysning ska vara kopplade till något, eller några, av nedan listade områden för smart specialisering:

 • Teknik- och tjänsteutveckling inom industrin (malm, stål, skog och vattenkraft)
 • Arktiska testbäddar/testbäddar
 • Energiteknik
 • Smarta samhällen

Exempel på insatser

 • Att öka förutsättningarna för forsknings- och behovsdriven innovation, etablering av nya innovationsbaserade företag och hållbar tillväxtförmåga i små och medelstora företag.
 • Att stimulera till arbetssätt där fler arbetar med nya metoder så som öppna innovationsprocesser.
 • Att stimulera en stärkt regional forskningsinfrastruktur med utvecklat nationellt och internationellt samarbete.
 • Att öka funktionell samverkan och geografiskt oberoende samverkan mellan länder, regioner och aktörer i innovationsekosystemet för att stimulera innovation i glesa regioner.
 • Att stimulera företagens möjligheter att öka sin egen forskning och utveckling.
 • Att etablera och utveckla innovationsmiljöer och testmiljöer.
 • Att stödja pilotverksamheter, tidig produktvalidering, tekniköverföring och kapacitetsuppbyggnad.

Insatserna som genomförs ska svara mot utlysningens syfte.

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

God utbildning
Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen
Bekämpa klimatförändringarna
Genomförande och partnerskap

Övergripande utmaningar

I Norrbotten och Västerbotten finns de täta och kunskapsintensiva miljöerna främst i orter med närhet till regionens universitet och forskningsinstitut. För att hela regionen ska ha samma möjlighet till utveckling så behöver nya former av flexibla innovationsmiljöer skapas. Dessa miljöer ska utvecklas och formas inom de områden som pekas ut i regionens strategier för smart specialisering och diversifiering.

I Norrbottens och Västerbottens smarta specialiseringsstrategier är det centralt att använda sig av metoden skärningspunkter. Genom att korsa olika branscher och olika typer av företag, organisationer och kompetensområden så finns potential för framtida innovationer och förbättrade arbetsmetoder. I skärningspunkter mellan kompetensområden förbättras möjligheterna för nya innovativa företag och även för en mer innovativ offentlig sektor.

Fler små och medelstora företag behöver medverka i forsknings- och innovationsinsatser som kan bidra till utveckling och till nya lösningar på de regionala utmaningarna. Genom samarbeten för stärkt innovationsförmåga kan vi öka tillväxten och konkurrenskraften i våra små och medelstora innovationsföretag, samt säkerställa den långsiktiga attraktionskraften för investeringar och talanger.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att:

 • utrota fattigdom och hunger
 • förverkliga de mänskliga rättigheterna
 • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
 • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling.

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Forskning och innovation, näringsliv och konkurrenskraft, investeringar i energi, infrastruktur och möjliggörande teknologier såsom digital teknik är nyckelmekanismer för en hållbar omställning i linje med Agenda 2030. I näringslivet finns stor potential till nya lösningar på viktiga samhällsutmaningar, samtidigt som hållbarhet också blir en allt viktigare affärsstrategisk fråga för företagen. Genom ett strategiskt arbete i linje med Agenda 2030 kan företag exempelvis stärka sitt varumärke och sina möjligheter att attrahera kompetens, kunder och investerare.

Ett baskrav för prioritering av projekt inom ramen för denna utlysning är att projekten bidrar till de globala målen: Jämställdhet (Mål 5); minskad ojämlikhet (Mål 10); Genomförande och globalt partnerskap (Mål 17).

Utöver baskravet ska projekten bidra till minst tre globala mål, inklusive delmål, som bedömts särskilt relevant att utveckla: God utbildning för alla (Mål 4); Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8); Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Mål 9); Hållbara städer och samhällen (Mål 11); Bekämpa klimatförändringarna (Mål 13).

Insatsbeskrivningen kan även särskilja vilka specifika delmål den avser att arbeta mot, exempelvis: Delmål 10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering.

Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning av projektet. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets EU-handbok.

Innan du ansöker

Innan du ansöker ska du:

Skicka in din ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den. Om ert projekt beviljas stöd kommer ni i samband med rapportering av era genomförda insatser att få ert stöd utbetalt. En förutsättning för att ni ska få pengar är att ni följer reglerna för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du är tydlig om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Kraven som ställs på projektet och på er som ansöker finns beskrivna i Handbok för EU-projekt 2021-2027 .

Preliminärt program Övre Norrland

Utkast för nytt regionalfondsprogram för Övre Norrland 2021-2027

Denna utlysning avser:

Politiskt mål 1 - Ett smartare Europa.
Specifikt mål 1.4 – Utveckla färdigheter för smart specialisering

Mer om programområdet Övre Norrland

Denna utlysning avser:

Politiskt mål 1 - Ett smartare Europa.
Specifikt mål 1.1 - Stärk forskning och innovation

Mer om programområdet Övre Norrland

Vi uppmuntrar er att ta en dialog med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt Norra Sverige som förvaltar Regionalfondsprogrammet för Övre Norrland innan ni skickar in en ansökan. Dialogen med Tillväxtverket kan utgå från en tidig projektidé.

Mejla: ovrenorrland@tillvaxtverket.se

Om ni tänker söka medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra datum för inlämnande att förhålla sig till.

Vem kan söka?

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och
  ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor,
  regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

För vad kan ni söka?

Insatserna ska vara kopplade till något av de områden som är kopplade till Norrbottens och Västerbottens strategier för smart specialisering. Inom denna utlysning ligger fokus på teknik- och tjänsteutveckling inom industrin, testbäddar/arktiska testbäddar, energiteknik samt samt smarta samhällen.

Regionalfonden 2021-2027 investerar genom tre resultatkedjor. Direkta insatser till företag, utveckling av stödstrukturer och uppbyggnad av miljöer och infrastruktur. En resultatkedja anger aktiviteter som ska genomföras hos projektets målgrupp, prestationer – det vill säga direkta resultat av de aktiviteter som genomförs, effekter på kort sikt (utökad kunskap om ett område) och effekter på medellång sikt (förändrat beteende).

En god och tydlig projektlogik kommer att vara ett grundkrav. Det innebär att en systematisk beskrivning av vad och varför något ska förändras, vad som är möjligt att påverka och vilka förväntade effekter som behöver inträffa för att nå måluppfyllelse ska utgöra grunden i en ansökan.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Ni kan söka maximalt 40 procent av projektets totala budget i EU-stöd.

Övrig finansiering (60 procent) behöver utgöras av andra nationella medel, exempelvis medfinansiering genom regionala tillväxtmedel (anslag 1:1), eller av egen finansiering.

Om ni tänker söka medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra datum för inlämnande att förhålla sig till.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektaktiviteter kan pågå i upp till 36 månader, utöver det kan avslutsaktiviteter pågå i upp till 4 månader.

En förstudie kan pågå i 12 månader.

Större strukturella satsningar som omfattar många olika parter kan i undantagsfall beviljas längre projekttid.

Krav, villkor och regler

Observera att EU-kommissionen ännu inte har godkänt Övre Norrlands program inom Regionalfonden. Det kan därför fortfarande ske ändringar i programmet. En förutsättning för att beslut om stöd ska kunna fattas är att programmen är godkända.

Kraven som ställs på projektet och på er som ansöker finns beskrivna i Handbok för EU-projekt 2021-2027. Läs mer om Krav på projektet och Krav på er som ansöker EU-stöd.

Bedömning och urval

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån krav och kriterier. Er ansökan bedöms i två steg. I det första steget säkerställs grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. I det andra steget bedöms kvaliteten i ert projekt utifrån kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Krav och urvalskriterier.

Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start.

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder.

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna villkor och eventuella föreskrifter. Läs mer om de styrande förordningarna.

För att ditt projekt ska få stöd krävs det att projektet följer kraven och villkoren som står i handboken.

Förskott: Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer om förskott på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt.

Slutredovisning: Ni ska lämna in slutredovisningen för ditt projekt senast sista projektdag.

Hållbarhetsanalys: Alla projekt ska integrera hållbarhet. Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Skicka in ansökan

Ni skickar in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Du hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i din ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan När och hur kan ni ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och e-legitimation.

I Min ansökan (länk) väljer ni: Sök finansiering/ny ansökan/välj organisation; Tillväxtverket/ Programområde Övre Norrland/1 Ett smartare europa/1.1 Att stärka forskning, utveckling och innovation. (OBS! Kolla upp länk innan publicering )

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar, samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra planerat projekt.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.
Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Hör av dig till: ovrenorrland@tillvaxtverket.se

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 00 00 (växel)

Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningstexten kan komma att ändras. Detta beror på att EU-kommissionen ännu inte har godkänt Sveriges program inom Regionalfonden och regeringen ännu inte beslutat om ny svensk fondgemensam förordning. En förutsättning för att möjligheten att ansöka ska öppna är att såväl programmet godkänts och att en förordning beslutats.

Innan ni skickar in en ansökan ska ni till följd av detta beakta eventuella ändringar i utlysningen.

Prioritering av ansökningar väntas ske i december 2022.