Tillväxtverket
eu-logotyp

Stärk cirkulära flöden och minska resurs­­användningen i Västsverige

 • Stängd 15 december 2022
 • Västra Götalandsregionen
 • Region Halland

Takten i arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi behöver öka för att nå miljö- och klimatmålen. För att upprätthålla värdet på produkter och material måste vi tänka cirkulärt redan i designfasen och vi behöver skapa cirkulära kretslopp. Detta för att resurser ska användas och återanvändas på smartast tänkbara sätt, Det är en förutsättning för ett hållbart samhälle

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Stärk grön omställning och ett hållbart näringsliv genom cirkulär ekonomi

Illustration av en profil

Vem?

Stödaktörer inom innovation och entreprenörskap, bransch­organisationer, kommuner, regioner, myndigheter, forsknings­institut, universitet och högskolor

Illustration av sedlar

Hur mycket?

40 procent av era projektkostnader.

Vad handlar erbjudandet om?

Vi söker projekt som arbetar mot målet att små och medelstora företag ska bli mer hållbara, innovativa och konkurrenskraftiga. Projekten ska främja insatser som utvecklar och demonstrerar potentialen i cirkulära affärsmodeller för att minska användningen av råmaterial, minska klimatpåverkan och samtidigt skapa lönsamhet. Det krävs nya systemlösningar som säkrar en övergång till mer hållbara och förnybara material och att dessa återvinns och återanvänds i stor skala.

Insatserna kan utformas som direkta insatser till företag eller till att utveckla stödstrukturer och bygga upp miljöer och infrastruktur.

Observera att inriktningen på detta erbjudande om finansiering är preliminär och att texten kan komma att ändras.

Mer om Regionalfonden i Västsverige

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Konkurrenskraftiga och innovativa företag är en av flera nyckelmekanismer för en hållbar omställning i linje med målen i Agenda 2030. I näringslivet finns stor potential till nya lösningar på viktiga samhällsutmaningar, samtidigt som hållbarhet också blir en allt viktigare affärsstrategisk fråga för företagen. Genom ett strategiskt arbete i linje med Agenda 2030 kan företag exempelvis stärka sitt varumärke och möjligheter att attrahera kompetens, kunder och investerare.

Insatserna ska bidra till framsteg inom exempelvis följande Agenda 2030-mål:

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Insatserna inom ramen för projekten förväntas exempelvis ha en positiv inverkan på delmål 12.2 om hållbar förvaltning och användning av naturresurser, och delmål 9.5, som berör ökade forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn.

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Insatserna inom ramen för projekten förväntas exempelvis ha en positiv inverkan på delmål 9.4 om ökad hållbarhet inom industri och infrastruktur genom bland annat miljövänliga tekniker och industriprocesser, delmål 12.4 om ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall och 12.6 om att uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning.

Mål 5 jämställdhet och/eller Mål 10 minskad ojämlikhet.

Insatserna inom ramen för projekten förväntas exempelvis ha en positiv inverkan på mål 5 om jämställdhet och/eller mål 10 minskad ojämlikhet genom att motverka diskriminering (delmål 5.1 och 10.3) och att öka inkluderingen i näringslivet och i beslutsprocesser (delmål 5.5 och 10.2).

Globalt mål 5 Jämställdhet
Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål 10 Minskad ojämlikhet
Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Övergripande utmaningar

Utmaningar för miljö och klimat

För att hindra klimatförändringarna krävs en grön omställning i Västsverige till ett fossiloberoende, och på sikt klimatpositivt, samhälle. Här finns det möjligheter för företag och organisationer att utveckla cirkulära affärsmodeller, nya varor och tjänster för en sådan omställning och som motverkar klimatförändringarna och främjar den biologiska mångfalden. Västsverige behöver främja övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi. Det kräver förändring av hela värdekedjor där vi utvecklar innovativa, hållbara produktionssätt, återvinningstekniker och hållbara affärsmodeller.

Hållbara material och energisystem

Västsverige har en gemensam utmaning i att utveckla nya och innovativa material samt fasa ut fossila material som belastar klimatet. Vi förbrukar idag ohållbart mycket material och mindre än 4 % av Sveriges ekonomi är cirkulär. Det medför behov inom materialutveckling, materialminimering och förädling av förnybara råvaror från jord, skog och vatten. Allt ifrån plast till kemikalier kommer behöva produceras annorlunda. Alla materialslag påverkas och måste införlivas i mer cirkulära flöden, oavsett om materialen har biologiskt ursprung eller ej. Västsverige behöver fokusera på utveckling av nya material, bioraffinaderier och förnybar energiproduktion samt främja återanvändning, återproduktion och återvinning, istället för att låta stora värden gå förlorade genom enbart energiåtervinning och framförallt deponi.

Vi har demografiska och sociala utmaningar

I Västsverige är det färre kvinnor än män som startar företag och utbildnings- och yrkesvalen är fortfarande i hög utsträckning traditionsbundna. Socioekonomisk bakgrund och födelseland är också exempel där individers livschanser inte är jämlika, vilket också får negativa konsekvenser för samhällsutvecklingen i stort. Det finns även stora inomregionala skillnader, vilket bland annat kan ses i den stora variationen vad gäller arbetslöshet, utbildningsnivåer, entreprenörskap och branschstruktur. Det har bevisats att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling och det är därmed en viktig fråga inom alla insatser.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Innan ni ansöker

Innan ni ansöker ska ni:

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Ansökningsseminarier

I samband med utlysningen kommer Tillväxtverket genomföra ansökningsseminarier. Då kommer vi gå igenom grundförutsättningar runt projektriggning och budget. Hör av er till oss om ni vill delta.

24 oktober – seminarium för att gå igenom utlysningen och dess förutsättningar

24 november – genomgång av viktiga delar av Min ansökan, krav och förutsättningar

Vi rekommenderar också att ni för en dialog med regionalt utvecklingsansvariga; Region Halland och Västra Götalandsregionen.

Se våra kontaktuppgifter nedan.

Läs hela utlysningstexten

Det är viktigt att ta del av utlysningen i sin helhet. Har ni frågor, hör gärna av er.

Vem kan söka?

Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom medfinansiering, men inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser utan att bära ansvaret av att äga projektet och för de administrativa och likvida krav som det medför.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet. Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027 under rubriken Kan ni söka EU-stöd, och för vad?

För vad kan ni söka?

Mer cirkulära och innovativa företag

Målet med projekten ska vara att små och medelstora företag ska bli mer cirkulära, innovativa och kompetenta för att bidra till övergången till en cirkulär ekonomi. I Västsverige finns det ett behov av satsningar som främjar övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi. Hela värdekedjor behöver förändras genom utveckling av innovativa hållbara produktionssätt, nytänkande design och formgivning samt återvinningstekniker.

Visionen för regionalfondsprogrammet Västsverige ”Ett hållbart och mer konkurrenskraftigt Västsverige”. Den syftar till att bidra till innovationskraft för en hållbar omställning, utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap samt bidra till utvecklingen för en cirkulär och hållbar omställning.

Den primära målgruppen för insatsernas aktiviteter är små och medelstora företag som drivs och bemannas av personer med olika kön, könsidentiteter, åldrar, förmågor och bakgrund.

Regionalfonden i Västsverige är ett viktigt verktyg att använda för att uppnå målsättningarna i de regionala utvecklingsstrategierna. Det är viktigt att ni visar vilken roll er satsning har i ett regionalt sammanhang. Tillväxtverket uppmuntrar till större samlade satsningar för att skapa långsiktighet och större effekter.

Det är i denna utlysning möjligt att söka finansiering för insatser som

 • gör att små och medelstora företag utvecklar, testar och investerar i innovativa och cirkulära tjänster/produkter
 • utvecklar hållbara och cirkulära material för ökad resurseffektivitet och minskad resursanvändning
 • utvecklar nya cirkulära affärsmodeller och värdekedjor som möjliggör hållbara sätt att använda material, exempelvis genom tjänstefiering eller återvinning/återanvändning
 • ökar samverkan mellan näringslivet och forskningsaktörer, för ökad innovationskapacitet och ökad användning av forskningsresultat
 • ökar samverkan mellan små och medelstora företag och offentlig sektor kopplat till verktyg inom upphandling och inköp
 • underlättar för befolkningen att göra smarta val för att öka hållbarheten i samhället.

Social hållbarhet som drivkraft

Samtliga projekt inom utlysningen ska använda social hållbarhet som drivkraft för hållbar utveckling. Detta genom att sätta fokus på inkluderande och hållbara lösningar för att öka innovationsförmågan, maximera nyttjandet av kompetens, humankapital och främja entreprenörskap. Ambitionen är att få fler små- och medelstora företag att i större utsträckning ta sig an sociala utmaningar, vilket ger värdefulla erfarenheter och samtidigt bidrar till ökad social hållbarhet.

Insatser utanför Västsverige

Ni kan arbeta med insatser utanför Västsverige, under förutsättning att insatsen bidrar till utlysningens syfte.

Resultatkedjor

Samtliga insatser ska ha som mål att skapa förändrade beteenden och nya förmågor hos små och medelstora företag. Utifrån det är det möjligt att genomföra tre typer av insatser, och det är önskvärt att kombinera flera typer av insatser. Vi kallar dem resultatkedjor;

 • Direkta insatser till företag
 • Utveckling av stödstrukturer
 • Uppbyggnad av miljöer och infrastruktur

Använd resultatkedjorna i ert arbete med projektaktiviteter och mål, för att tydliggöra vad ni ska göra och vad ni vill uppnå.

Andra finansieringskällor

Finansieringen kan med fördel fungera för att bygga upp kapacitet och strukturer för att arbeta vidare med andra nationella och internationella finansieringskällor. Exempelvis hos Vinnova, Horisont Europa och Interreg-programmen.

Det finns också möjlighet att kontakta andra myndigheter för att söka nationell medfinansiering för projekt, exempelvis hos Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Energimyndigheten och Vinnova.

Det är möjligt att söka medel för förstudier

Utlysningen är öppen för ansökningar om finansiering för förstudier. Mer om förutsättningarna för förstudier

Sök finansiering inom:

Politiskt mål 2 Ett grönare Europa. Specifikt mål 2.6 - Främja övergången till en cirkulär och resurseffektiv ekonomi

Mer om Regionalfonden i Västsverige

Hur mycket kan ni få i stöd?

Regionalfonden finansierar maximalt 40 procent av projektets kostnader. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel. Om ni tänker söka medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra datum att förhålla sig till.

Budgetram för utlysningsomgången är ännu inte beslutad.

Vi kan finansiera förstudier med upp till 400 000 kr i EU-stöd. För genomförandeprojekt finns ingen beloppsgräns

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan starta samma dag som ni skickar in ansökan, på egen risk.

Genomförandeprojekt kan pågå max 40 månader. Det kan komma möjligheter till förlängning.

En förstudie kan pågå i maximalt 9 månader.

När kan ni söka?

Datum för när utlysningen stänger står högst upp på sidan.

Krav, villkor och regler

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

illväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?

Hör av er till: vastsverige@tillvaxtverket.se 

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00 (växel)

Vi tar gärna en dialog runt er projektidé och erbjuder också ansökningsseminarium, se ovan under ”Innan du ansöker”.

Vill ni ta en strategisk eller projektspecifik dialog med oss?

Utöver seminarierna tar vi gärna en dialog runt er projektidé. Det kan handla om återkoppling på ert projektutkast eller att vi möts för att prata om hur vi strategiskt kan jobba tillsammans för att nå programmets mål. Vi deltar gärna i era forum för att berätta om vad vi gör.