Tillväxtverket
eu-logotyp

Öka kapaciteten för innovationer i Västsverige

 • Stängd 15 december 2022
 • Västra Götalandsregionen
 • Region Halland

Nu söker vi er som vill stärka små och medelstora företags innovationskapacitet. Vill ni arbeta för ett ökat näringslivsdeltagande inom forskning och innovation i samverkan, öka kapacitetsuppbyggnad för forskning och innovation eller bygga upp innovationsmiljöer? Då finns möjligheter för er.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Utveckla och förbättra forsknings- och innovations­kapaciteten hos små och medelstora företag.

Illustration av en profil

Vem?

Stödaktörer inom innovation och entreprenörskap, bransch­organisationer, kommuner, regioner, myndigheter, forskningsinstitut, universitet och högskolor

Illustration av sedlar

Hur mycket?

40 procent av era projektkostnader.

Vad handlar erbjudandet om?

Vi vill öka innovations­kapaciteten i Västsverige. I utlysningen söker vi projekt som ökar samarbetet mellan akademin och små- och medelstora företag och ökar företagens förmåga att ta forskningsresultat ut på marknaden och ut i samhället. Vi ser behov av stärkta nätverk, kluster, hubbar, innovations-, test- och demonstrationsmiljöer samt inkubatorer.

Det övergripande målet är att små och medelstora företag ska bli mer hållbara, innovativa och konkurrenskraftiga. Alla projekt ska riktas till de prioriterade områdena för smart specialisering i Västsverige. Syftet är att möta dagens samhällsutmaningar och öka omställningstakten inom näringslivet.

Insatserna kan innebära direkta insatser till företag, utveckling av stödstrukturer och uppbyggnad av miljöer och infrastruktur. Det är också möjligt att söka medel för förstudier.

Observera att inriktningen på detta erbjudande om finansiering är preliminär och att texten kan komma att ändras.

Mer om Regionalfonden i Västsverige

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Globalt mål 3 God hälsa och välbefinnande
Globalt mål 5 Jämställdhet
Globalt mål 7 Hållbar energi för alla
Globalt mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål 10 Minskad ojämlikhet
Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Övergripande utmaningar

Vi måste bli mer hållbara och konkurrenskraftiga

Små och medelstora företag spelar en avgörande roll för sysselsättning, förnyelse och diversifiering av näringslivet i Västsverige. Ofta har innovations­verksamheten vilat på ett begränsat antal globalt konkurrenskraftiga storföretag. För en starkare konkurrenskraft behövs fler innovativa och tillväxt­orienterade företag som ser möjligheter i hållbara produkter och tjänster.

Vi har en ineffektiv resursanvändning, stora fossila utsläpp och minskande biologisk mångfald

I den linjära ekonomin går stora ekonomiska värden i produkter och material förlorade på grund av ineffektiv resursanvändning. För att hindra klimat­förändringarna krävs en grön omställning i Västsverige till ett fossil­oberoende, och på sikt klimat­positivt, samhälle som främjar den biologiska mångfalden.

Vi har demografiska och sociala utmaningar

I Västsverige är det färre kvinnor än män som startar företag och utbildnings- och yrkesvalen är fortfarande i hög utsträckning traditionsbundna. Socioekonomisk bakgrund och födelseland är också exempel där individers livschanser inte är jämlika vilket också får negativa konsekvenser för samhällsutvecklingen i stort. Det finns även stora inomregionala skillnader, vilket bland annat kan ses i den stora variationen vad gäller arbetslöshet, utbildningsnivåer, entreprenörskap och branschstruktur. Det har bevisats att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling och det är därmed en viktig fråga inom alla insatser.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Insatserna ska bidra till framsteg inom exempelvis följande Agenda 2030-mål:

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Insatserna i projekten förväntas exempelvis ha en positiv inverkan på mål 8 genom hållbar ekonomisk tillväxt (delmål 8.1) och genom att kretsloppstänk och affärsmodeller bidrar till att förbättra resurseffektiviteten inom konsumtion och produktion (delmål 8.4).

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Insatserna inom ramen för projekten förväntas exempelvis ha en positiv inverkan på delmål 9.4 om ökad hållbarhet inom industri och infrastruktur genom bl.a. miljövänliga tekniker och industriprocesser, och delmål 9.5, som berör ökade forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn.

Mål 5 - Jämställdhet och/eller Mål 10 - Minskad ojämlikhet.

Insatserna inom ramen för projekten förväntas exempelvis ha en positiv inverkan på mål 5 om jämställdhet och/eller mål 10 minskad ojämlikhet genom att motverka diskriminering (delmål 5.1 och 10.3) och att öka inkluderingen i näringslivet och i beslutsprocesser (delmål 5.5 och 10.2).

Koppling till områden för Smart Specialisering

Insatser inom de smarta specialiseringsområdena Framtidens transporter och mobilitet och Intelligent och hållbar industri kan bidra till minskad energiförbrukning inom industriell produktion (mål 7), ökad hållbarhet inom industri och infrastruktur (mål 9) och hållbar konsumtion och produktion (mål 12), genom exempelvis utveckling av kretsloppsprocesser för industriella produkter. Insatser inom Life science och informationsdriven vård kan bidra till att minska antalet dödsfall, främja mental hälsa och en tillgänglig sjukvård för alla (mål 3).

Innan ni ansöker

Innan ni ansöker ska ni:

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Ansökningsseminarier

I samband med utlysningen kommer Tillväxtverket genomföra ansökningsseminarier. Då kommer vi gå igenom grundförutsättningar runt projektriggning och budget. Hör av er till oss om ni vill delta.

27 oktober – seminarium för att gå igenom utlysningen och dess förutsättningar

24 november – genomgång av viktiga delar av Min ansökan, krav och förutsättningar

Vi rekommenderar också att ni för en dialog med regionalt utvecklingsansvariga; Region Halland och Västra Götalandsregionen.

Se våra kontaktuppgifter nedan.

Läs hela utlysningstexten

Det är viktigt att ta del av utlysningen i sin helhet. Har ni frågor, hör av er. Se kontaktuppgifter nedan.

Vem kan söka?

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet. Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027 under rubriken Kan ni söka EU-stöd, och för vad?

Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom att medfinansiera, men inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser utan att bära ansvaret av att äga projektet och för de administrativa och likvida krav som det medför.

För vad kan ni söka?

I utlysningen söker vi projekt som ökar samarbetet mellan akademin och små- och medelstora företag och ökar företagens förmåga att ta forskningsresultat ut på marknaden och ut i samhället. Vi ser behov av stärkta nätverk, kluster, hubbar, innovations-, test- och demonstrationsmiljöer samt inkubatorer.

Visionen för regionalfondsprogrammet Västsverige ”Ett hållbart och mer konkurrenskraftigt Västsverige”. Vi vill skapa innovationskraft för en hållbar omställning, utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap samt bidra till utvecklingen för en cirkulär och hållbar omställning.

Den primära målgruppen för insatsernas aktiviteter är små och medelstora företag som drivs och bemannas av personer med olika kön, könsidentiteter, åldrar, förmågor och bakgrund.

Regionalfonden i Västsverige är ett viktigt verktyg att använda för att uppnå målsättningarna i de regionala utvecklingsstrategierna. Det är viktigt att ni visar vilken roll er satsning har i ett regionalt sammanhang. Tillväxtverket uppmuntrar till större samlade satsningar för att skapa långsiktighet och större effekter.

Det är i denna utlysning möjligt att söka finansiering för insatser som:

 • ökar små och medelstora företags förmåga att kommersialisera ny kunskap och ökar sin innovationskapacitet
 • förbättrar hållbara strukturer som bidrar till ökat användande av forskningsresultat och ökad samverkan mellan forskningsaktörer och näringsliv
 • stärker och utvecklar nya och befintliga plattformar och innovationsmiljöer.
 • bidrar till grön omställning och digitalisering

Samtliga projekt ska ligga inom ramen för ett eller flera områden för smart specialisering. De områden som är prioriterade i Västsverige är följande:

 • Intelligent och hållbar industri
 • Life science och informationsdriven vård
 • Hållbara material och energisystem
 • Framtidens transporter och mobilitet
 • Kreativ affärs- och produktionsutveckling
 • Food tech och maritim utveckling

Mer om Regionalfonden i Västsverige.

Social hållbarhet som drivkraft

Samtliga projekt inom utlysningen ska använda social hållbarhet som drivkraft för hållbar utveckling. Detta genom att sätta fokus på inkluderande och hållbara lösningar för att öka innovationsförmågan, maximera nyttjandet av kompetens, humankapital och främja entreprenörskap. Ambitionen är att få fler små- och medelstora företag att i större utsträckning ta sig an sociala utmaningar, vilket ger värdefulla erfarenheter och samtidigt bidrar till ökad social hållbarhet.

Insatser utanför Västsverige

Ni kan arbeta med insatser utanför Västsverige, under förutsättning att insatsen bidrar till utlysningens syfte.

Resultatkedjor

Samtliga insatser ska ha som mål att skapa förändrade beteenden och nya förmågor hos små och medelstora företag. Utifrån det är det möjligt att genomföra tre typer av insatser och det är önskvärt att kombinera fler av dem. Vi kallar dem resultatkedjor;

 • Direkta insatser till företag
 • Utveckling av stödstrukturer
 • Uppbyggnad av miljöer och infrastruktur

Använd resultatkedjorna i ert arbete med projektaktiviteter och -mål, för att tydliggöra vad ni ska göra och vad ni vill uppnå.

Andra finansieringskällor

Finansieringen kan med fördel fungera för att bygga upp kapacitet och strukturer för att arbeta vidare med andra nationella och internationella finansieringskällor. Exempelvis hos Vinnova, Horisont Europa och Interreg-programmen.

Det är möjligt att söka medel för förstudier

Utlysningen är öppen för ansökningar om finansiering för förstudier. Mer om förutsättningarna för förstudier.

Sök finansiering inom:

Politiskt mål 1 - Ett smartare Europa, Specifikt mål 1.1 - Stärk forskning och innovation

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 17 november och stänger 14 december

Hur mycket kan ni få i stöd?

Regionalfonden finansierar maximalt 40 procent av projektets kostnader. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel. Om ni tänker söka medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra datum för inlämnande att förhålla sig till.

Budgetram för utlysningsomgången är ännu inte beslutad.

Vi kan finansiera förstudier med upp till 400 000 kr i EU-stöd. För genomförandeprojekt finns ingen beloppsgräns.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan starta samma dag som ni skickar in ansökan, på egen risk.

Genomförandeprojekt kan pågå max 40 månader. Det kan komma möjligheter till förlängning.

En förstudie kan pågå i maximalt 9 månader

Krav, villkor och regler

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Många av de projekt som genomförs i Regionalfonden kommer att gynna företag via statsstöd. Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd för sina kostnader vid genomförandet av ett projekt. Det kan också vara fråga om att företag gynnas indirekt via ett projekt, då som målgrupp för insatser som tillhandahålls på förmånliga villkor.

Det är viktigt att ni i er ansökan gör aktiva val och bedömningar i frågan, och kopplar aktörer och aktiviteter till regelverket.

Börja med att definiera vilka i ert partnerskap och i er målgrupp som omfattas av regelverket. mer om definitonen Stöd till företag

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna så väl som möjligt.

I nästa steg tittar ni på hur ni ska reglera stödet, genom att tillämpa relevant regelverk som ni hittar i boxarna, Vägledning för statsstöd

Vi förordar att ni tittar närmare på följande boxar:

 • Box 2: Försumbart stöd/de minimis
 • Box 3: Stöd till allmänna främjandeinsatser som inte omfattas av EU:s statsstödsregler
 • Box 6: Stöd för FoU-samarbete som inte gynnar företag

Ni kan även tillämpa andra boxar.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar er under handläggningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet.

Prioritering kommer ske i mars/april.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?

Hör av er till: vastsverige@tillvaxtverket.se 

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00 (växel)

Vill ni ta en strategisk eller projektspecifik dialog med oss?

Utöver seminarierna tar vi gärna en mer specifik dialog. Det kan handla om återkoppling på ert projektutkast eller att vi möts för att prata om hur vi strategiskt kan jobba tillsammans för att nå programmets mål. Vi deltar gärna i era forum för att berätta om vad vi gör.