Tillväxtverket
eu-logotyp

Kompetens för stål­- och metallindustrin

 • Stängd 15 december 2022
 • Region Norrbotten
 • Region Västerbotten

Nu är det möjligt att bidra till kompetenshöjning hos företag i stål- och metallindustrins värdekedjor i Norrbotten och Västerbotten. Aktörer kan söka EU-finansiering från Fonden för en rättvis omställning för projekt som gynnar kompetensutveckling för att möta den gröna omställningen.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Stärka underleverantörers förmåga att bidra till den gröna omställningen

Illustration av en profil

Vem?

Företagsfrämjande organisationer, regioner och kommuner

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Utlysningen omfattar 70 miljoner kronor. Projekten kan beviljas max 90 procent i stöd.

Vad handlar erbjudandet om?

Kompetens hos underleverantörer i stål- och metallindustrin behöver utvecklas inför industrins omställning till fossilfri teknik.

Utlysningen vänder sig till projekt som analyserar dessa kompetensbehov och hur de kan mötas av befintliga utbildningsmöjligheter, genomför kompetenshöjande insatser, samt stärker underleverantörers arbete med strategisk kompetensförsörjning.

Projekten ska öka förståelsen för hur utbildningssystemet behöver utvecklas för att möta kunskapsbehoven hos underleverantörernas personal samt utveckla utbildningar som efterfrågas. Därutöver ska projekten möjliggöra validerings- och kompetenshöjande insatser för anställda hos underleverantörer i i stål- och metallindustrin. Slutligen ska projekten stärka främjarsystemets kapacitet att arbeta med kompetensutveckling i stål- och metallindustrins värdekedjor.

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Globalt mål 5 Jämställdhet
Globalt mål 7 Hållbar energi för alla
Globalt mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Globalt mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Övergripande utmaningar för Fonden för en rättvis omställning

Stålindustrin i Norrbotten och metallindustrin i Västerbotten står inför omfattande förändringar i samband med övergång till koldioxidneutralitet och ny teknik. Anställda i stålindustrin i Norrbotten och metallindustrin i Västerbotten, inklusive de företag som är underleverantörer, behöver kompetenshöjande insatser för att teknikskiftet ska realiseras. Kompetensförsörjning är en nyckelutmaning för stål- och metallindustrins omställning.

Många små och medelstora företag har svårigheter att hålla jämna steg med teknikutvecklingen. Kompetensutveckling är kostnadskrävande och i högkonjunktur är det svårt att avvara personal för utbildningar. Utbildningsmöjligheterna behöver förbättras för att passa både anställda och företag.

Omställningen ställer främjarorganisationer inför nya och komplexa utmaningar därför behöver främjarorganisationerna stärka sin kapacitet att arbeta med kompetensområdet.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att:

 • utrota fattigdom och hunger
 • förverkliga de mänskliga rättigheterna
 • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
 • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling.

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fonden för en rättvis omställning ska tydligt bidra till den omställning som krävs för att genomföra Agenda 2030.

Nedan listas de globala mål i Agenda 2030 som Fonden för en rättvis omställning ska bidra till. Beskriv vilket/vilka av de globala målen som ert projekt bidrar till på lång sikt, och på vilket sätt ni bidrar.

Mål 5: Jämställdhet
Mål 7: Hållbar energi för alla
Mål 8 : Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.

Innan du ansöker

Innan du ansöker ska du:

Testa gärna din projektidé. Läs mer om hur du gör och hämta mallen för beskrivning av tidig projektidé.

Skicka in din ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den. Om ert projekt beviljas stöd kommer ni i samband med rapportering av era genomförda insatser att få ert stöd utbetalt. En förutsättning för att ni ska få pengar är att ni följer reglerna för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att
Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du är tydlig om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Ansökan ska antingen avse
1: Stålindustrins värdekedja i Norrbotten eller
2: Metallindustrin värdekedja i Västerbotten.

En aktör kan lämna in två separata ansökningar för 1 och 2.

Vem kan söka?

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och
  ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor,
  regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Sökanden i denna utlysning ska vara företagsfrämjande organisationer, regionalt utvecklingsansvariga aktörer eller kommuner/kommunala organisationer i Norrbotten och Västerbotten.

Sökanden ska:

 • vara en etablerad aktör som har eller kan skapa direktkontakt med underleverantörer till stål- och/eller metallindustrin i Norrbotten och/eller Västerbotten.
 • ha eller kunna utveckla kapacitet att arbeta med strategisk kompetensförsörjning, kompetenskartläggning, utformning/kravställning av utbildning eller nätverksbyggande som gynnar små och medelstora företag, både direkt och indirekt.

För att på ett bra sätt kunna nå underleverantörerna med erbjudanden om insatser som tydligt utgår från deras behov, är det viktigt att projekten har lokal förankring samt koppling till de stora företagen i sektorn. Projekten bör ske i samråd med arbetsmarknadens parter. Samverkan inom ett projekt kan till exempel tydliggöras genom medfinansiering, avsiktsförklaringar eller genom ett engagemang i själva projektgenomförandet.

För vad kan ni söka?

 Du kan söka stöd för projekt som gynnar underleverantörer och dess anställda i 1) stålindustrins värdekedja i Norrbotten eller 2) metallindustrins värdekedja i Västerbotten. Insatser i projekten:
Fas 1:

 • kartlägger och sammanställer kompetensbehov, speciellt med fokus på de kompetenskrav som industrins klimatomställning medför
 • inventerar befintligt utbildningsutbud som kan motsvara behovet av kompetensinsatser för befintlig personal
 • gör en Gap-analys mellan efterfrågan och utbud samt ger förslag på upplägg och inriktning på nya utbildningar som behöver tas fram
 • utvecklar nätverk för underleverantörerna som underlättar samarbete inom kompetensförsörjning
 • säkerställer samverkan med regionala och lokala aktörer om möjligheten att anordna identifierade kompetensutvecklingsinsatser
 • stärker underleverantörers kapacitet att arbeta systematiskt, långsiktigt och strategiskt med kompetensförsörjning

Fas 2:

 • utvecklar, planerar och genomför testomgångar av minst 2 nya utbildningar. Detta kan innefatta digitalisering av befintliga utbildningar eller andra förändringar som anpassas till underleverantörer och deras anställda.
 • upphandlar och koordinerar genomförandet av validerings- och utbildningsinsatser. Minst 20 underleverantörer ska ha deltagit i kompetenshöjande insatser under projektet.

Samtliga insatser ovan ska ingå i projektet.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Projekten kan beviljas 90 procent av total budget. EU:s statsstödsregler kan dock påverka stödnivån. Finansieringen består av EU-finansiering från Fonden för en rättvis omställning med 50 procent och finansiering från Tillväxtverkets nationella projektmedel från anslag 1:1 med 40 procent. Ni ansöker om EU-finansieringen och anger Tillväxtverkets nationella projektmedel som projektets medfinansiering.
Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden för genomförandeprojekt är tre år. Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket.

Läs mer om de olika projekttyperna i Tillväxtverkets EU-handbok

Krav, villkor och regler

Förskott: Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Läs mer om förskott på sidan Förskott i Tillväxtverkets EU-handbok.

Slutredovisning: Ni ska lämna in slutredovisningen för ditt projekt senast sista projektdag.

Hållbarhetsanalys: Alla projekt ska integrera hållbarhet. Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från Fonden för en rättvis omställning. I Fonden för en rättvis omställning används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets EU-handbok

Bedömning och urval: Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån krav och kriterier. Er ansökan bedöms i två steg. I det första steget säkerställs grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. I det andra steget bedöms kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Krav på rapportering av kortsiktiga effekter - kundnöjdhet och ökad förmåga:

Om ert projekt kommer genomföra aktiviteter som företag deltar i ska ni rapportera kortsiktiga effekter kopplat till kundnöjdhet och ökad förmåga till Tillväxtverket. Företagen som deltar i aktiviteterna ska svara på en enkät varje gång ni som projektägare genomför en aktivitet. Svaren ska ni sammanställa i en rapport som ska skickas till Tillväxtverket senast den 15 december varje år.

Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start.

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna villkor och eventuella
föreskrifter. Läs mer om de styrande förordningarna.

För att ditt projekt ska få stöd krävs det att projektet följer kraven och villkoren
som står i handboken.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av
Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Många av de projekt som genomförs inom Fonden för en rättvis omställning kommer att gynna företag via statsstöd. Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd för sina kostnader vid genomförandet av ett projekt. Men det kan också vara fråga om att företag gynnas indirekt via ett projekt, då som målgrupp för insatser som tillhandahålls på förmånliga villkor.
I projektansökan vill vi att ni beskriver om och hur ert projekt kommer att omfattas av statsstöd.
Mer information om statsstöd finns i Tillväxtverkets EU-handbok. Se länkar ovan.

Skicka in ansökan

Ni skickar in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Du hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i din ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan När och hur kan ni ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och e-legitimation.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar, samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra planerat projekt.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.
Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

Eftersom den finansiering ni söker kommer från två finansieringskällor kommer ni, om ni beviljas stöd, få två separata beslut om stöd. Ett beslut som avser EU-finansieringen från Fonden för en rättvis omställning och ett beslut som avser Tillväxtverkets nationella medfinansiering från anslag 1:1.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Hör av dig till:
Eva-Britt Grönberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 00 00 (växel)

E-post: eva-britt.gronberg@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 94 61

fro@tillvaxtverket.se