Tillväxtverket
eu-logotyp

Insatser för förbättrad infra­struktur inom Övre Norrland

 • Stängd 15 december 2022
 • Region Norrbotten
 • Region Västerbotten

Näringslivet i Övre Norrland efterfrågar effektiva och klimatsmarta godstransporter med hög kapacitet samt goda möjligheter till persontransporter för att tillgodose företagens kompetensförsörjning och regionens växande besöksnäring. Sök EU-finansiering för insatser som bidrar till förbättrad kapacitet och hållbara transporter i Norrbotten och Västerbotten.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Projekt med syfte att förbättra och utveckla en hållbar och effektiv infrastruktur.

Illustration av en profil

Vem?

Offentliga aktörer och aktörer med ansvar för och inom, transportinfrastruktur.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

I utlysningen fördelas 100 miljoner kronor.
Maximalt 40 procent av projektets budget.

Vad handlar erbjudandet om?

Genom att utveckla en hållbar, klimatanpassad, intermodal mobilitet i hela regionen skapas förutsättningar för så väl gods- som persontransporter. Det innebär att ojämlikheter inom landet kan minska genom att möjligheterna för företagsutveckling och sysselsättning ökar.

Utveckling av en hållbar och klimatanpassad mobilitet leder också till minskade utsläpp från transportsektorn.

Inom den här utlysningen går det att söka finansiering inom:
Politiskt mål 3 - Ett mer sammanlänkat Europa, Specifikt mål 3.1 - Utveckla hållbara europeiska transportnät (TEN-T) eller Specifikt mål 3.2 - Hållbara regionala och lokala transportnät.

Regionen har följande utmaningar som behöver adresseras:

 • Brister/flaskhalsar i järnvägssystemen.
 • Brister/flaskhalsar i övergången mellan såväl olika, som samma, trafikslag samt mellan olika transportsätt.
 • Hög belastning på regionens vägar.
 • Bristande kapacitet vid regionens hamnar.
 • Svårigheter att ställa om till nya miljökrav och miljömål.

Flertalet av utmaningarna beror på och syftar till att hantera regionens glesa befolkningsstruktur och långa avstånd.

I denna utlysning är det möjligt att söka finansiering för insatser kopplade till de utmaningar som beskrivits ovan. Exempel på insatser inom respektive specifikt mål finns listade nedan:

Utveckla ett klimatresilient, intelligent, säkert, hållbart och intermodalt TEN-T, specifikt mål 3.1

Exempel på insatser som behövs i programområdet är:

 • Vägförbättrande åtgärder som ökar tillgängligheten.
 • Förbättringar av den fysiska infrastrukturen och metodutveckling som syftar till att utveckla och främja såväl intermodala som multimodala transporter
 • Insatser som motverkar flaskhalsar i transportsystemet.
 • Insatser som bidrar till att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser.
 • Elektrifiering av persontransporter och godstransporter i programmet.
 • Hamn- och terminalåtgärder.
 • Insatser för flygplatser med SGEI-definition (tjänster av allmänt ekonomiskt intresse) för att möta ökade krav på miljö respektive säkerhet.
 • Etablerande eller förbättrande av angöringsytor eller anslutande vägar som knyter an till attraktiva besöksmål.
 • Insatser som stärker kollektivtrafikens roll med avseende på gleshet och besöksnäring.
 • Förstudier i syfte att analysera behov av kommande infrastrukturinsatser, inklusive mer omfattande insatser rörande miljötillstånd eller planbeslut.
 • Insatser för att utveckla kunskapen om framtida transportstruktur och analyser om kommande åtgärdsbehov.
 • Informations- och kommunikationsinsatser för att påverka individens attityd och beteende till hållbart resande.

Utveckla och förbättra hållbar, klimatresilient, intelligent och intermodal nationell, regional och lokal mobilitet, inklusive förbättrad tillgång till TENT-T, samt gränsöverskridande mobilitet, specifikt mål 3.2.

Exempel på insatser som behöver förstärkas i programområdet är:

 • Utveckling av klimatsmarta transporter genom att stimulera överflyttning av transport från väg till järnväg och sjöfart.
 • Förstudier, framtagande av underlag för nödvändiga plan och miljöbeslut samt kunskapsuppbyggande projekt.
 • Åtgärder som ökar tillgänglighet och ökad intermodalitet eller multimodalitet (så som terminaler och resecentrum).
 • Underlag och analyser för utbyggnad och förbättring av transportinfrastrukturen.
 • Investeringar som syftar till effektivisering av järnvägssystemet.
 • Förbättringar av den fysiska infrastrukturen, metodutveckling samt riskavlastning i syfte att utveckla och främja multimodala transporter.
 • Insatser som motverkar flaskhalsar i transportsystemet.
 • Elektrifiering av persontransporter och godstransporter i programmet.
 • Insatser som bidrar till att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser.

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Globalt mål 3 God hälsa och välbefinnande
Globalt mål 4 God utbildning
Globalt mål 5 Jämställdhet
Globalt mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål 10 Minskad ojämlikhet
Globalt mål 11 Hållbara städer och samhällen
Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Globalt mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Globalt mål 17 Genomförande och partnerskap

Övergripande utmaningar

Övre Norrlands geografiska läge och långa avstånd gör att transporter ofta kräver flera olika trafikslag och transportsätt. Då blir noder eller bytespunkter som hamnar och terminaler viktiga för att transporten i sin helhet ska bli funktionsmässigt samt ekonomiskt och miljömässigt fördelaktig.

Näringslivets ökande efterfrågan av transporter på järnväg gör det viktigt att kunna byta mellan olika trafikslag såsom från väg till järnväg och sjöfart, samt mellan sjöfart och järnväg. För att överbrygga tekniska hinder finns även ett behov av att kunna stimulera gränsöverskridande överflyttning inom samma trafikslag då spårviddsskillnaden mellan Sverige och Finland utgör ett hinder. Överflyttning avser såväl gods- som persontransporter.

Åtgärderna kan vara i form av infrastruktur för att hamnar och/eller terminalverksamhet, stationslägen/plattformar och resecentrum ska utvecklas, antingen i funktion eller volym. Åtgärder kan också avse tillfartsförbindelser i form av väg, järnväg eller farled. Genom åtgärder som stärker och knyter samman transportslag skapas en helhet med ett mer långsiktigt hållbart transportsystem som är tillgängligt och effektivt.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ett aktivt arbete med jämställdhet och mångfald ökar innovationsförmågan, resurseffektiviteten och förmågan hos sektorer och branscher att attrahera och bibehålla kompetens. Med ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt samverkansformer som tillför nya perspektiv, skapas goda förutsättningar att utveckla hållbara lösningar på samhällsutmaningar så väl regionalt som globalt.

För att insatser ska få önskade effekter i genomförandet av Agenda 2030 krävs att regionens aktörer strävar efter ett kunskapsstyrt förändringsarbete där jämställdhet och inkludering används som hävstång för utveckling i planering, genomförande och uppföljning. Det innebär att statistik över fördelningen mellan kvinnor och män ska integreras i projektens interventionslogik, från utmaningar och behov till önskat sluttillstånd.

Hela Förändringsteorin ska koppla an till den ojämna fördelningen mellan kvinnor och män i branscher och sektorer och era insatser ska bidra till att utjämna skillnaderna. Till prioritering av beslut om projekt utgör ett bidrag till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen ett grundläggande krav.

Till prioritering av beslut om projekt utgör ett bidrag till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen ett grundläggande krav. Ett baskrav är att projekten bidrar till de globala målen: Jämställdhet (Mål 5); minskad ojämlikhet (Mål 10); Genomförande och globalt partnerskap (Mål 17). Samtliga projekt ska vid rapportering påvisa hur resultatet bidragit till att framsteg gentemot en ökad jämställdhet och en minskad ojämlikhet gjorts.

Utöver baskravet ska projekten bidra till minst tre globala mål inklusive delmål som bedömts särskilt relevanta för denna utlysning: God hälsa och välbefinnande (Mål 3); God utbildning för alla (Mål 4); Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8); Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Mål 9); Hållbara städer och samhällen (Mål 11); Hållbar konsumtion och produktion (Mål 12); Bekämpa klimatförändringarna (Mål 13).

Insatsbeskrivningen kan även särskilja vilka specifika delmål den avser att arbeta mot exempelvis:

SM 3.1: Delmål 11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla.
SM 3.2: God hälsa och välbefinnande (Mål 3); God utbildning för alla (Mål 4); Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8); Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Mål 9); Hållbara städer och samhällen (Mål 11); Hållbar konsumtion och produktion (Mål 12); Bekämpa klimatförändringarna (Mål 13).
Insatsbeskrivningen kan även särskilja vilka specifika delmål den avser att arbeta mot som exempelvis: Delmål 9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer.

När ni gör er ansökan kommer ni att få besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Att göra en hållbarhetsanalys innan ni gör er ansökan är en förutsättning för att kunna ge svar på de frågor som ställs. Läs mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021 -2027. Öppnas i nytt fönster.

Innan ni ansöker

Innan ansökan ska ni:

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt 2021-2027 på tillvaxtverket.se.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 17 november och stänger 14 december

Vem kan söka?

Offentliga aktörer, och aktörer med ansvar för, och god kunskap inom, transportinfrastruktur, ekonomiska föreningar och civilsamhället kan söka stödet. Särskilt fokus bör läggas på att säkerställa att insatserna bidrar till att inkludera underrepresenterade grupper samt att nå en bredd av organisationer och företag. Vid utformandet av insatser är det viktigt att använda ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet. Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027 under rubriken Kan ni söka EU-stöd, och för vad?

För vad kan ni söka?

Regionalfonden 2021-2027 investerar genom tre resultatkedjor. Direkta insatser till företag, utveckling av stödstrukturer och uppbyggnad av miljöer och infrastruktur. En resultatkedja anger aktiviteter som ska genomföras hos projektets målgrupp, prestationer – det vill säga direkta resultat av de aktiviteter som genomförs, effekter på kort sikt (utökad kunskap om ett område) och effekter på medellång sikt (förändrat beteende)

Använd förändringsteori
Det är ett krav att ni använder förändringsteori för att beskriva ert projekt. Förändringsteorin är en systematisk beskrivning av vad och varför något ska förändras, vad som är möjligt att påverka och vilka förväntade effekter som behöver inträffa för att uppfylla målen .
Om Förändringsteorin Öppnas i nytt fönster.

Kopplingen mellan Övre Norrlands program och Agenda 2030 Öppnas i nytt fönster.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Ni kan söka maximalt 40 procent av projektets totala budget i EU-stöd.

Övrig finansiering (60 procent) behöver utgöras av andra nationella medel eller av egen finansiering. Om ni tänker söka medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra datum för inlämnande att förhålla sig till.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett genomförandeprojekt kan pågå i upp till 40 månader, inklusive slutredovisning och utvärderingsaktiviteter. En förstudie kan pågå i 12 månader. Större strukturella satsningar som omfattar många olika parter kan i undantagsfall beviljas längre projekttid.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 17 november och stänger 14 december

Krav, villkor och regler

Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningstexten kan komma att ändras. Detta beror på att EU-kommissionen ännu inte har godkänt Övre Norrlands program inom Regionalfonden. En förutsättning för att ansökan ska öppna är att programmet godkänns. Innan ni skickar in en ansökan ska ni till följd av detta beakta eventuella ändringar i utlysningen.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Många av de projekt som genomförs i Regionalfonden kommer att gynna företag via statsstöd. Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd för sina kostnader vid genomförandet av ett projekt. Men det kan också vara fråga om att företag gynnas indirekt via ett projekt, då som målgrupp för insatser som tillhandahålls på förmånliga villkor.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projekt-ansökningarna så väl som möjligt.

De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen.
Välj en eller flera boxar som kan vara aktuella för er ansökan. Tillväxtverkets handläggare gör sedan en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan. Mer information om statsstödsboxarna finns i Tillväxtverkets EU-handbok. Öppnas i nytt fönster.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Strukturfondspartnerskapet i Övre Norrland ska yttra sig över vilka ansökningar som ska prioriteras bland de ansökningar som godkänts av Tillväxtverket. Strukturfondspartnerskapets yttrande är bindande i Tillväxtverkets fortsatta beredning.

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?

Hör av er till:

E-post: ovrenorrland@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00 (växel)