Tillväxtverket
eu-logotyp

Hållbar omställning i näringslivet via cirkulär ekonomi

 • Stängd 15 december 2022
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Region Västernorrland

Har du idéer på satsningar som bidrar till ökad cirkulär ekonomi? Nu finns möjlighet att söka EU-finansiering till insatser för att stötta näringslivets förmåga att styra mot cirkulära kretslopp kopplade till den egna produktionen, inklusive utveckling av affärsmodeller, tekniker, processer och produkter i Jämtland Härjedalen och Västernorrland.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Projekt/förstudier med insatser för att styra mot cirkulär kretslopp.

Illustration av en profil

Vem?

Näringsliv, offentlig sektor, organisationer, akademi samt statliga myndigheter.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Totalt fördelas 176 miljoner kronor. Maximalt 40 procent av projektets budget.

Vad handlar erbjudandet om?

Har du idéer på satsningar som bidrar till ökad cirkulär ekonomi? Nu finns möjlighet att söka EU-finansiering till stöd för insatser fokuserande på kunskapsuppbyggnad, produktion och processer som leder till implementering och utveckling av cirkulära produkter och processer. Det omfattar även utveckling av tjänster, affärsmodeller och produktdesign som styr mot cirkularitet i Jämtland Härjedalen och Västernorrland.

Inom den här utlysningen går det att söka finansiering inom:
Politiskt mål 2 - Ett grönare Europa
Specifikt mål 2.6 Cirkulär ekonomi

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Övergripande utmaningar

Förändringarna i klimatet kräver en omställning som minimerar de klimatpåverkande utsläppen och miljöpåverkan. Produktionen av varor, produkter, processer och tjänster behöver därför ställas om för att bidra till en hållbar framtid. Utvecklingen av en cirkulär ekonomi innebär en omvandling av samhället som bidrar till att nå miljö- och klimatmålen, samt Agenda 2030, samtidigt som det är en potential för att öka programområdets konkurrenskraft.

Genom att skapa ett mer resurseffektivt och cirkulärt samhälle i våra regioner kan vi bättre ta ansvar för de negativa konsekvenser som produktionen av varor och tjänster innebär. Detta genom små och medelstora företag som utvecklar och arbetar med utmaningsdriven innovation, nya affärsmöjligheter och modeller som främjar resurseffektiv användning och vidareförädling av produkter nära råvarukällan.

I denna utlysning efterfrågas projekt som bidrar till att möta utmaningarna med att
- minska resursuttaget och användningen av naturresurser
- stötta näringslivets förmåga att styra mot cirkulära kretslopp kopplade till den egna produktionen inklusive utveckling av affärsmodeller, tekniker, processer och produkter.

Det önskade sluttillståndet är ökad konkurrenskraft och minskad miljöpåverkan i Mellersta Norrland genom en utvecklad cirkulär ekonomi.

Önskade effekter på lång sikt är:

 • Fler företag som ingår i cirkulära flöden
 • Fler cirkulära affärsmodeller
 • Minimerat restavfall
 • Lägre klimatutsläpp
 • Effektivare användning av ny råvara

Hållbar utveckling

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Programmet anses särskilt stödja globalt mål 9 genom prioriteringarna inom smart specialisering, innovation och transportinfrastruktur, samt mål 7 för insatserna kopplade till förnybar energi. Även mål 12 är fokus för programmet genom prioriteringen cirkulär ekonomi. Ni ska tydligt beskriva hur projektet bidrar till någon eller några av de globala målen i Agenda 2030 i er ansökan.

Ni ska beskriva hur projektet ska ge direkta bidrag till främst mål 12.

Programmets valda specifika mål har goda förutsättningar att bidra till ett stort antal andra mål i Agenda 2030 genom kravet att alltid balansera och förhålla sig till de tre hållbarhetsdimensionerna. Utgå ifrån projektets insatser och förväntat resultat och ta del av beskrivningen av de globala målen. Beskriv också eventuella målkonflikter, vilket betyder de negativa konsekvenserna som projektets insats kan ha på Agenda 2030-målen.”

Innan ni ansöker

Innan ni ansöker ska ni:

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Om ni tänker söka medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra datum för inlämnande att förhålla sig till.

Vem kan söka?

För den här utlysningen kan offentliga aktörer, universitet, högskolor och övriga forsknings- och utbildningsaktörer, små- och medelstora företag, ekonomiska föreningar och civilsamhället söka stödet.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet . Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027 under rubriken Kan ni söka EU-stöd, och för vad?

För vad kan ni söka?

Direkta stöd till företag.

Mellersta Norrlands företag och andra organisationer ges ekonomiskt och icke-ekonomiskt stöd för insatser fokuserade på kunskapsuppbyggnad, produktion och processer som leder till implementering och utveckling av cirkulära produkter och cirkulära processer. Det omfattar även utveckling av tjänster, affärsmodeller och produktdesign som styr mot cirkularitet. Programmet stödjer även insatser som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter för att skapa helt nya affärsmodeller och tjänster samtidigt som de bidrar till cirkularitet och resurseffektivitet.

Även forsknings- och innovationsprojekt som stödjer företagens övergång till cirkulära produkter och processer, inklusive nya affärsmodeller och kartläggningar av materialflöden, etc. stödjs.
Projekten kan innefatta hårda investeringar, såsom exempelvis teknisk utrustning, som utgör en liten men avgörande del för att nå projektets mål.

Viktiga resultat är att fler företag får förutsättningar att producera och erbjuda cirkulära produkter samt att nya innovationer och forskningsresultat som främjar cirkularitet genereras. Ramprojekt är tillämpliga.

Utveckling av stödstrukturer

Det operativa programmet stödjer etablering av nya, och utveckling av befintliga stödstrukturer, för företag som arbetar med att utveckla cirkulära produkter, processer, tjänster eller affärsmodeller. Stödet kan innefatta kompetensutveckling, affärs- och internationaliseringsinsatser samt tillkomsten av kluster och hubbar som främjar övergången till cirkulär ekonomi. Programmet stödjer även strukturer för samarbeten med forskningsinstitut på regional, nationell och internationell nivå. Insatser anpassade för den glesa geografin efterfrågas särskilt.

Programmet kan ge stöd till strukturer som bidrar till ökad kunskap om hur produkter bör utformas för längre livslängd och hur hållbart producerade produkter kan synliggöras på marknaden.

Insatser som bidrar till resurseffektivitet, återvinning och cirkulära affärsmodeller genom offentlig upphandling kan stödjas.

Viktiga resultat är att fler företag får förutsättningar att producera cirkulärt och kan erbjuda sina produkter och tjänster för såväl hemmamarknad som export. Organisationer och företag får ökade förutsättningar att upphandla varor och tjänster som produceras i cirkulära flöden.

Uppbyggnad av miljöer och infrastruktur

Investeringar för uppbyggnad av miljöer för teknisk utveckling, testmiljöer och miljöer som möjliggör kommersiell produktion av cirkulära lösningar, inklusive säkerställande att återbruk och återvinning av material sker i en hållbar och giftfri kedja kan stödjas. Det omfattar även testmiljöer för innovationer som leder till utveckling av nya biobaserade produkter som ersätter fossilbaserade produkter.
Hårda investeringar kan vara aktuellt i samband med att olika test- och innovationsmiljöer behöver skapas.

Effekter på kort och medellång sikt:

 • Fler företag får förutsättningar att producera cirkulärt.
 • Företag som drivs av kvinnor och män får ökad kunskap om cirkulära produktionsprocesser.
 • Stärkt marknad för återvunna och återbrukade material.
 • Nya affärsmöjligheter inom cirkulär ekonomi.
 • Fler företag samarbetar med forskningsinstitut inom cirkularitet och återanvändning.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Er ansökan kan få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel. Inom politiskt mål 2.6 finns 176 miljoner kronor stöd att söka.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett projekt kan pågå maximalt 3 år och 4 månader. Projektets sista 4 månader innebär slutredovisning. Större strukturella satsningar som omfattar många olika parter kan i undantagsfall beviljas längre projekttid.

En förstudie kan pågå maximalt 12 månader.

Läs mer om de olika projekttyperna i Tillväxtverkets EU-handbok Handbok för EU-projekt 2021-2027

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 17 november och stänger 14 december

Krav, villkor och regler

Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningstexten kan komma att ändras. EU-kommissionen har ännu inte godkänt Mellersta Norrlands program inom Regionalfonden. Det kan därför fortfarande ske ändringar i programmet. En förutsättning för att beslut om stöd ska kunna fattas är att programmen är godkända. Innan ni skickar in en ansökan ska ni till följd av detta beakta eventuella ändringar i utlysningen.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar er under handläggningen.

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?

Hör av er till:

E-post: mellerstanorrland@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00 (växel)