Tillväxtverket
eu-logotyp

Främja övergången till en cirkulär ekonomi

 • Stängd 15 december 2022
 • Region Dalarna
 • Region Gävleborg
 • Region Värmland

Är ni en aktör som vill verka för en omställning till en mer resurssnål och koldioxidsnål ekonomi? Då finns det finansiering att söka i Dalarnas, Gävleborgs eller Värmlands län.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Projekt och förstudier med syfte att verka för en omställning till en cirkulär ekonomi.

Illustration av en profil

Vem?

Aktörer i det företagsfrämjande systemet samt regioner, kommuner, civilsamhälle med flera.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Ett projekt kan max beviljas 50 procent av sin totala budget i EU-stöd.

Vad handlar erbjudandet om?

Sök finansiering inom
Politiskt mål 2: Ett grönare Europa
Specifikt mål 2.6: Främja cirkulär ekonomi

Insatser i denna utlysning ska leda till att resurser i Norra Mellansverige används mer cirkulärt, resurseffektivt och koldioxidsnålt.

I Sverige och Europa förbrukar vi idag långt mer resurser än vad som är hållbart ur ett klimat- och miljöperspektiv. Insatsvaror i olika produktionsprocesser och andra ekonomiska aktiviteter är idag i stor utsträckning icke-förnybara och belastar miljö- och klimat på ett sätt som sammantaget är ohållbart.

Insatserna ska förflytta aktörer i länet från ett läge där resurser används linjärt och ineffektivt till ett läge där resurser används mer cirkulärt, effektivt och koldioxidsnålt. Exempel på insatser är kunskapsproduktion, kunskapshöjning, undersökning av potential för investeringar, konsulttjänster och ekonomiska incitament för omställning (investeringsstöd) Projekten förväntas förbättra förutsättningarna för, och på medellång sikt, bidra till utvecklingen mot en cirkulär och resurssnål ekonomi i en bredd av branscher och över hela geografin.

Ambitionen är att varje projekt ska bidra med sin pusselbit i en projektportfölj som sammantaget förbättrar kunskapen och incitamentsstrukturen för företag och andra ekonomiska aktörer att tillsammans göra ekonomin i Norra Mellansverige mer resurseffektiv och cirkulär.

I Norra Mellansverige finns ett behov av att snabba på omställningen och göra den mer rättvis genom att projektportföljen i sin helhet tar vara på en bredd av kompetenser. Det betyder att alla insatser måste bidra till att skapa en bredare omställning och att insatser som riktar sig till underrepresenterade grupper och branscher är särskilt efterfrågade.

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Globalt mål 5 Jämställdhet
Globalt mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål 10 Minskad ojämlikhet
Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Övergripande utmaningar

Norra Mellansverige behöver öka innovationskraften
Att öka små och medelstora företags och lärosätens kapacitet inom forskning och innovation viktigt för Norra Mellansverige. För att stärka konkurrenskraften behövs fler innovativa och tillväxtorienterade företag som ser möjligheter i hållbara produkter och tjänster. En förutsättning är en ökad samverkan mellan företag, lärosäten och det innovationsstödjande systemet samt samarbeten mellan olika sektorer och geografi.

Norra Mellansverige behöver öka nyttan av digitaliseringens möjligheter
I Norra Mellansverige finns tillgång till testmiljöer och samarbeten inom digitala spetsområden. Samtidigt finns det utmaningar för delar av näringslivet att använda ny teknik. Digitaliseringen skapar möjligheter till omställning genom nya affärsmodeller, tjänster och processer. För att öka konkurrenskraften i näringslivet behöver små och medelstora företag och organisationer stärka sin digitala mognad.

Norra Mellansverige behöver bredda näringslivet och stärka exporten
En stor andel av små och medelstora företag levererar tjänster och produkter till några få stora globala företag i Norra Mellansverige. För att skapa motståndskraft i ekonomin och bidra till sysselsättning finns det ett behov av att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden och bredda näringslivet med en växande tjänstenäring. Fler företag behöver bli exportmogna och nå en internationell marknad.

Norra Mellansverige behöver jobba mer cirkulärt, smart och resurseffektivt
I den linjära ekonomin går stora ekonomiska värden i produkter och material förlorade på grund av ineffektiv resursanvändning. Dessutom har både utvinning av råvaror, användning av fossila resurser liksom de omfattande avfallsmängder som genereras, stor negativ påverkan på klimat och miljö. .

För att hindra klimatförändringarna krävs en grön omställning i Norra Mellansverige till ett fossiloberoende, och på sikt klimatpositivt, samhälle. Potentialen finns att utveckla smarta energisystem för att öka mångfalden av
av energislag och effektvariationer.

Det finns möjligheter för företag och organisationer att utveckla cirkulära affärsmodeller samt nya varor och tjänster för en omställning som motverkar klimatförändringarna och främjar den biologiska mångfalden. Insatser som innefattas i främjandet mot en cirkulär ekonomi är innovativa och hållbara produktionssätt, återvinningstekniker och hållbara affärsmodeller.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Beskriv vilka globala mål ert projekt bidrar till att uppfylla

I samband med er ansökan ska ni beskriva vilket eller vilka globala mål för Agenda 2030 som ert projekt bidrar till att uppfylla. Utgå från projektets insatser och förväntade resultat, och ta del av beskrivningen av de globala målen.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Beskriv också eventuella målkonflikter. Med det menas de negativa konsekvenserna projektets insatser kan ha på Agenda 2030-målen.

Regionalfondsprogrammet för Norra Mellansverige har förutsättningar att bidra till ett stort antal av de globala målen i Agenda 2030. De miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiven ska integreras i samtliga projekt och därför måste alla aspekter av hållbarhet inkluderas.

 • Att integrera den ekonomiska dimensionen i det regionala utvecklingsarbetet innebär att påverka hur resurser används genom att hushålla, underhålla och förädla.
 • Att integrera den sociala dimensionen innebär att alla människor, oavsett kön, ålder, förmågor eller bakgrund, ges likvärdiga möjligheter utifrån sina behov och förutsättningar.
 • Att integrera den miljömässiga dimensionen innebär att vårda, respektera och hushålla med ekosystemen inom ramarna för de planetära gränserna. Det betyder att arbeta för en ökad biologisk mångfald, fasa ut fossil energi till förmån för förnybara energikällor och säkerställa att kretsloppen är i balans.

Projekt ska visa hur det bidrar till hållbar utveckling och specifikt ange vilka globala mål som bedöms som särskilt relevanta, till exempel:

 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8)
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Mål 9)
 • Hållbar konsumtion och produktion Mål (12)

Ni kan gärna särskilja vilja specifika delmål ni avser att arbeta mot när ni beskriver er insats.

Varför Agenda 2030?
Forskning och innovation, näringsliv och konkurrenskraft, investeringar i energi, infrastruktur och möjliggörande teknologier som digital teknik är nyckelmekanismer för en hållbar omställning i linje med Agenda 2030.

I näringslivet finns stor potential till nya lösningar på viktiga samhällsutmaningar, samtidigt som hållbarhet också blir en allt viktigare affärsstrategisk fråga för företagen. Genom ett strategiskt arbete i linje med Agenda 2030 kan företag exempelvis stärka sitt varumärke och sina möjligheter att attrahera kompetens, kunder och investerare.

Innan ni ansöker

Innan ni ansöker ska ni:

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Tillväxtverket kommer att hålla i flera informationstillfällen digitalt. Datum för digitala informationstillfällen är:

 • Tisdagen 11 oktober 2022 klockan 13.00-14.00
 • Tisdagen 22 november 2022 klockan 10.00-11.00

För att anmäla er skickar ni ett mejl till norramellansverige@tillvaxtverket.se. Skriv i mejlet vilket tillfälle ni vill anmäla er till.

Vi uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar Regionalfondsprogrammet för Norra Mellansverige innan ni skickar in en ansökan. Ta också kontakt med Regionalt utvecklingsansvarig.

Vem kan söka?

För den här utlysningen ser vi att aktörer i det företagsfrämjande systemet samt regioner, kommuner, civilsamhälle och lärosäten kan söka stöd.

Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom att medfinansiera, och inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser utan att ansvara för att äga projektet, med de administrativa och likvida krav som ett ägarskap innebär.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet. Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027 under rubriken Kan ni söka EU-stöd, och för vad?

För vad kan ni söka?

Regionalfonden 2021 -2027 investerar genom tre resultatkedjor. Direkta insatser till företag, utveckling av stödstrukturer och uppbyggnad av miljöer och infrastruktur.

Aktuella resultatkedjor för denna utlysning är; direkta insatser till företag och utveckling av stödstrukturer. Den som vill investera i uppbyggnad av en miljö eller infrastruktur, till exempel en testbädd för cirkulär ekonomi, hänvisas till specifikt mål 1.1 Stärka forskning och innovation

Utveckling av stödstrukturer
Utveckling av stödstruktur handlar om att investera i organisationer och kunskap som kan hjälpa energisystemets omställning i Norra Mellansverige i allmänhet. Till exempel kan det handla om undersökningar och bärande av kunskap kring hur resurser kan användas mer effektivt. Direktstöd till företag handlar om att direkt investera i enskilda eller grupper av resursanvändares omställning genom till exempel konsultinsatser.

Arbetet med ”resultatkedjor” innebär att projektsökanden ska beskriva både effekter på kort sikt (till exempel ökad kunskap om hur en restaurang kan utveckla sin verksamhet i cirkulär riktning) och effekter på medellång sikt (till exempel. att restaurangen har utvecklat sin verksamhet i cirkulär riktning).

Utveckling av stödstrukturer kan omfatta insatser som exempelvis:

 • Förstudier.
 • Förstudier som undersöker olika aspekter av omställning till cirkulär, koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi.
 • Förstudier som undersöker eller beaktar begränsande normer och strukturer som verkar exkluderande eller på andra sätt hindrar en bred omställning i ekonomin.
 • Stöd till insatser som undersöker möjligheter att använda offentlig sektors köpkraft som hävstång för näringslivets omställning, inklusive upphandlingsprocesser.
 • Stöd till samproduktion, tillämpning och bärande av ny kunskap, kompetens och samverkansprocesser kring hur materialflöden, energiproduktion och energianvändning samt transportsystem samverkar i omställningen till ett mer hållbart näringsliv och offentlig sektor.
 • Undersökningar som visar potentialen för cirkulära flöden där förnybara resurser och restprodukter från en process kan bli insatsvara i en annan process.
 • Stöd för att skapa effektivare och miljövänligare produktions- och konsumtionsprocesser.
 • Råd och stöd för att skapa energieffektivare och miljövänligare värdekedjor.
 • Beteendepåverkan, inklusive kommunikationsinsatser för att stötta omställningen mot en cirkulär biobaserad ekonomi.
 • Investeringar i stödstrukturer för att investeringar i förnybar energi som en del av cirkulär ekonomi ska komma tillstånd, exempelvis kompetensnoder, metodutveckling och företagssamverkan.

  Direkta insatser till företag kan omfatta insatser som exempelvis:
 • Förstudier, som bland annat undersöker eller beaktar redan kända begränsande normer och strukturer som verkar exkluderande eller på andra sätt hindrar omställning i enskilda företag eller grupper av företag.
 • Stöd till processer, arbetssätt och tjänster för att ta tillvara och omvandla restprodukter till resurser, inklusive sammankoppling av nya värdekedjor.
 • Undersökningar av potential för omställning i företag.
 • Stöd till att utveckla produkter, arbetssätt som bidrar till fossilfria, materialeffektiva, och energieffektiva värdekedjor.
 • Ramprojekt för företagsstöd. Investeringsstöd för företag som vill investera för att ställa om till en mer resurssnål och cirkulär verksamhet. Dessa stöd tillhandahålls av Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Värmland. Kontakta din region för att få veta mer.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Er ansökan kan få högst 50 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 50 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är tre år och förstudier nio månader. Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvariga.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 17 november och stänger 15 december

Krav, villkor och regler

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Många av de projekt som genomförs i Regionalfonden kommer att gynna företag via statsstöd. Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd för sina kostnader vid genomförandet av ett projekt. Men det kan också vara fråga om att företag gynnas indirekt via ett projekt, då som målgrupp för insatser som tillhandahålls på förmånliga villkor.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna så väl som möjligt.

De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen.

Välj en eller flera boxar som kan vara aktuella för er ansökan. Vad gäller ansökan för ramprojekt företagsstöd så ska box 1 tillämpas.

Tillväxtverkets handläggare gör sedan en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan. Mer information om statsstödsboxarna finns i Tillväxtverkets EU-handbok. Öppnas i nytt fönster.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet 31 mars 2023. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?

Hör av er till: norramellansverige@tillvaxtverket.se

Telefon: 08-681 91 00 (växel)

Vi uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar Regionalfondsprogrammet för Norra Mellansverige innan ni skickar in en ansökan. Ta också kontakt med Regionalt utvecklingsansvarig. Vi kan ge er feedback på ert framtida projekt inför er ansökan. Det är bra att utgå från frågorna i mallen för Tidig projektidé (länka till sidan i handboken).

Mejla: norramellansverige@tillvaxtverket.se

Tillväxtverket kommer att hålla i flera informationstillfällen digitalt. Datum för digitala informationstillfällen är:

 • Tisdagen 11 oktober 2022 klockan 10.00 -11.00
 • Tisdagen 22 november 2022 klockan 10.00 -11.00