Tillväxtverket
eu-logotyp

Främja förnybar energi

 • Stängd 15 december 2022
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Region Västernorrland

Vill ni vara med och främja förnybar energi? Nu finns det EU-finansiering att söka för aktörer i Jämtland Härjedalens och Västernorrlands län. Små och medelstora företag är slutlig målgrupp för insatserna.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Projekt/förstudier som bidrar till satsningar av förnybar energi.

Illustration av en profil

Vem?

Näringsliv, offentlig sektor, organisationer och akademi samt statliga myndigheter.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Totalt 64 miljoner kronor.
Maximalt 40 procent av projektets totala budget.

Vad handlar erbjudandet om?

Har du idéer på satsningar som bidrar till förnybar energi? Nu finns möjlighet att söka EU-finansiering till insatser för att stötta framtagandet av förnybar energi kopplade till den egna produktionen, inklusive utveckling av affärsmodeller, tekniker, processer och produkter i Jämtland Härjedalen och Västernorrland.

Inom den här utlysningen går det att söka finansiering inom:
Politiskt mål 2 - Ett grönare Europa
Specifikt mål 2.2 Förnybar energi.

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Globalt mål 7 Hållbar energi för alla

Övergripande utmaningar

Mellersta Norrlands utvecklingsmöjligheter är nära sammankopplade med de rika naturtillgångarna, som starkt präglar programområdets ekonomi. För att förbättra den ekonomiska utvecklingen i programområdet, och samtidigt säkra en långsiktigt hållbar regional utveckling, krävs en fokusering på att öka produktiviteten genom hållbara och cirkulära affärsmodeller baserade i diversifiering utifrån smart specialisering. Att nyttja naturtillgångar utan att skada naturvärdena kommer att bli allt viktigare.

Mellersta Norrland har potential att öka små- och medelstora företags produktion och användning av förnybar energi och därför finns goda förutsättningar att ligga i täten när det kommer till klimatarbete. Detta omfattar inte minst den potential som finns i programområdet kopplat till ökad användning och produktion av el från förnybara källor och biodrivmedel från skogligråvara. FN, EU, Sverige och Mellersta Norrland har mål och strategier för att bli fossilbränslefria. Tillgång till hållbara förnybara drivmedel och utvecklingen av hållbara energilösningar är nödvändigheter för klimatomställning. För att nå målen om utsläppsminskningar behövs mjuka åtgärder som förändrar attityder ökar kunskap och stimulerar efterfrågan och tillgång på hållbar förnybar energi i hela regionen.

I denna utlysning efterfrågas projekt som bidrar till att möta utmaningarna:

 • Ökad användning och produktion av förnybar energi
 • Främja förnybar energi
 • Omställning till hållbara drivmedel

Det önskat sluttillstånd som projekt ska bidra till inom detta område är hållbara kommunikationer och ett konkurrenskraftigt fossilbränslefritt näringsliv.

Önskade effekter på lång sikt är:

 • Minskade utsläpp av växthusgaser
 • Hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv
 • Ökad produktion och användning av förnybar energi
 • Effektivare användning av begränsade resurser

Hållbar utveckling

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Programmet anses särskilt stödja globalt mål 7 för insatserna kopplade till förnybar energi. Även mål 12 är fokus för programmet genom prioriteringen cirkulär ekonomi. Ni ska tydligt beskriva hur projektet bidrar till någon eller några av de globala målen i Agenda 2030 i er ansökan.

Ni ska beskriva hur projektet ska ge direkta bidrag till främst mål 7.

Programmets valda specifika mål har goda förutsättningar att bidra till ett stort antal andra mål i Agenda 2030 genom kravet att alltid balansera och förhålla sig till de tre hållbarhetsdimensionerna. Utgå ifrån projektets insatser och förväntat resultat och ta del av beskrivningen av de globala målen. Beskriv också eventuella målkonflikter, vilket betyder de negativa konsekvenserna som projektets insats kan ha på Agenda 2030-målen.

Innan ni ansöker

Innan ni ansöker ska ni:

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Om ni tänker söka medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra datum för inlämnande att förhålla sig till.

Vem kan söka?

För den här utlysningen kan offentliga aktörer, universitet, högskolor och övriga forsknings- och utbildningsaktörer, små- och medelstora företag, ekonomiska föreningar och civilsamhället söka stödet.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet . Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027 under rubriken Kan ni söka EU-stöd, och för vad?

För vad kan ni söka?

Direkta insatser till företag

Små- och medelstora företag i Mellersta Norrland behöver möta omställningen till hållbara drivmedel för att även fortsättningsvis vara hållbara och konkurrenskraftiga på marknaden. Omställningen görs genom stöd till företag för utveckling av nya produkter och processer som bidrar till omställningen till förnybar energi. Tillexempel förnybar energi i form av biogas (från matrester och ev. andra restprodukter), flygbiobränsle, vätgas (från förnybar el), el från sol, vind, kraftvärme och biodiesel.

Utveckling av stödstrukturer

Organisationer ges stöd för insatser till små- och medelstora företag och organisationer, såsom kunskapsspridning och nätverksbyggande som bidrar till förbättrad infrastruktur och ökad användning och produktion av förnybara drivmedel. Organisationer ges stöd för insatser som utvecklar produkter och processer för energieffektivitets- och demonstrationsprojekt i små- och medelstora företag. Andra viktiga insatser är utveckling av upphandlingsprocesser som främjar användandet av förnybar energi.

Exempel på effekter på kort och medellång sikt inom mål 2.2:

 • Ökad tillgång och efterfrågan på infrastruktur och hållbara förnybara drivmedel
 • Ökad kunskap och förändrade attityder hos organisationer i regionen
 • Nya produkter och processer som främjar förnybar energi
 • Smartare och flexiblare elnät

Hur mycket kan ni få i stöd?

Er ansökan kan få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel. Inom politiskt mål 2.2 finns 64 miljoner kronor stöd att söka.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett projekt kan pågå maximalt 3 år och 4 månader. Projektets sista 4 månader innebär slutredovisning. Större strukturella satsningar som omfattar många olika parter kan i undantagsfall beviljas längre projekttid.

En förstudie kan pågå maximalt 12 månader.

Läs mer om de olika projekttyperna i Tillväxtverkets EU-handbok

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 17 november och stänger 14 december.

Krav, villkor och regler

Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningstexten kan komma att ändras. EU-kommissionen har ännu inte godkänt Mellersta Norrlands program inom Regionalfonden. Det kan därför fortfarande ske ändringar i programmet. En förutsättning för att beslut om stöd ska kunna fattas är att programmen är godkända. Innan ni skickar in en ansökan ska ni till följd av detta beakta eventuella ändringar i utlysningen.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar er under handläggningen.

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?

Hör av er till:

E-post: mellerstanorrland@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00 (växel)

Är ni ett företag som tänker söka stöd? Eller gynnar ert projekt företag? Då är det viktigt att ni kontaktar handläggare på Tillväxtverket innan ni skickar in er ansökan för att säkerställa att projektidén förhåller sig till statsstödsregelverket.

Stöd till företag kan nämligen endast lämnas om stödinsatsen är förenlig med EU:s statsstödsregler och de därtill knutna nationella bestämmelserna för stöd. De utgör ramen för Tillväxtverkets stödgivningsmöjligheter. Testa gärna er projektidé med handläggare på Tillväxtverket utifrån den mall som finns på vår hemsida.