Tillväxtverket
eu-logotyp

Främja förnybar energi i Skåne och Blekinge

 • Stängd 15 december 2022
 • Region Blekinge
 • Region Skåne

År 2045 ska Sverige vara klimatneutralt och förnybar energi behöver främjas för att vi ska nå dit. Den här utlysningen riktar sig till er som vill arbeta med att öka den förnybara energin i Skåne och Blekinge. Målgruppen för projekten är i huvudsak små och medelstora företag och projekten ska syfta till att genom innovativa insatser minska energianvändning och samtidigt främja lösningar som bidrar till en grön omställning.

Vindkraftverk
Illustration av en pil uppåt

Vad?

Insatser för att främja förnybar energi i små och medelstora företag.

Illustration av en profil

Vem?

Företagsfrämjare, idéburen sektor och offentliga organisationer.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Max 40 procent av ett projekts kostnader. Förstudier max 400 000 kronor.

Vad handlar erbjudandet om?

Specifikt mål 2.2 fokuserar på att med ett bredare samhällsperspektiv främja förnybar energi inom näringslivet, både produktion och användning, och på att främja utvecklingen av bättre och mer konkurrenskraftiga lösningar som möjliggör fortsatt ökad andel förnybar energi.
Smarta lösningar för att hantera en större andel icke planerbar elproduktion behöver såväl utvecklas som testas via lokala och regionala testbäddar och kombinera frågor kring solel, lagring och flexibel elanvändning.
Industrisektorn står för en stor mängd utsläpp. Intresse och möjligheter att ställa om produktionsprocesser ökar genom användning av bioenergi, direkt elektrifiering eller genom fossilfri vätgas. Kostnadsreduktion och prestandaförbättring för förgasning av biomassa och för elektrolysörer för produktion av fossilfri vätgas leder till många nya möjligheter. Genom systemtänk kan merkostnader och risker delas.
Produktion och användning av förnybar energi kräver goda affärsmodeller, lokal acceptans och integration i el- och energisystem genom ökad flexibilitet. Bättre och billigare lösningar måste utvecklas.
Tillgång till kunskap i form av marknadsanalyser, expertstöd och kontinuerliga uppdateringar om nya lösningar, finansieringsmöjligheter och exempel på lyckad implementering behövs för att öka sannolikheten till att företag ökar produktion och användning av förnybar energi och till att företag som utvecklar lösningar hittar möjligheter för att experimentera, testa och leverera till nya marknader och kunder.

Exempel på insatser:

 • Att stötta företag som vill öka produktion eller användning av förnybar energi genom till exempel rådgivande insatser, analyser och sökande av finansiering. 
 • Att utveckla smarta lösningar för att hantera icke planerbar elproduktion behöver testas.
 • Att stötta företag med att utveckla och anpassa teknisk infrastruktur för elöverföring, fjärrvärme, fjärrkyla och fossilfria gaser för att underlätta lokal och regional produktion, distribution och användning av förnybar energi.
 • Att skapa och utveckla nätverk och andra stödjande strukturer som sprider kunskap om och efterfrågan på olika lösningar för produktion och användning av förnybar energi. Det kan handla om nätverk inom olika energilösningar eller för olika delar av näringslivet, exempelvis för tillverkande företag.

Insatser ska inte vara branschinriktade om de inte sammanfaller med områdena i smart specialisering för respektive region.

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Globalt mål 5 Jämställdhet
Globalt mål 7 Hållbar energi för alla
Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål 10 Minskad ojämlikhet
Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Övergripande utmaningar

De övergripande utmaningarna i Skåne-Blekinge är låg sysselsättningsgrad och låg produktivitet. Inom specifikt mål 2.2 förnybar energi karakteriseras utmaningarna på följande sätt:

 • De miljömässiga utmaningarna handlar om att välfärdssamhället till stora delar är uppbyggt på uttag av ändliga naturresurser med efterföljande utsläpp av föroreningar som påverkar ekosystem och ekosystemtjänster negativt. I Skåne-Blekinge uppfylls inte några av de nationella miljömålen inom miljö och klimat.
 • För att adressera utmaningarna krävs en förändring i hur vi producerar och använder produkter. Nya krav ställs på företag att gå från icke hållbara lösningar till fossilfria och resurseffektiva. Det finns goda förutsättningar att få till stånd en förändring då många svenska företag ligger långt fram i detta arbete.
 • Den gröna omställningen innebär en omfattande strukturell förändring av samhället där näringslivet har en stor förändringskraft för minskade utsläpp och minskad klimatpåverkan. Omställningen inkluderar hela kedjan från produktions- och processutveckling till utveckling av nya miljötekniska produkter. Omställningen kan vara kostsam och det finns behov av både direkta företagsstöd och kunskapsutveckling.
 • I Skåne-Blekinge behöver vi främja förnybar energi och ge särskilt stöd till förnybar energiteknik som ligger nära marknaden. Denna energiteknik får gärna bidra till ökad planerbar elproduktion. Likaså behöver utsläpp från energiproduktion och användningen minska, exempelvis när det gäller utsläpp av koldioxid från avfallsförbränning med fossilt innehåll. Sveriges integrerade nationella energi- och klimatplan anger ett mål om 100 procent förnybar elproduktion till 2040.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hållbar omställning och långsiktiga effekter

De globala målen är en viktig del av Regionalfondens önskade långsiktiga effekter.
Nedan listas de globala mål i Agenda 2030 som Tillväxtverket ser att ni kan bidra till. Ni som söker finansiering från Regionalfonden ska beskriva vilka av de globala målen som ert projekt bidrar till på lång sikt, och på vilket sätt ni bidrar.

Baskrav

Ett baskrav för prioritering av projekt inom ramen för denna utlysning är att projekten bidrar till de globala målen: Jämställdhet (Mål 5) samt minskad ojämlikhet (Mål 10).


Särskilt relevanta mål

Mål 7 Hållbar energi för alla. Att säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig hållbar och modern energi för alla med delmål 7.1: Tillgång till modern energi för alla samt delmål 7.2: Öka andelen förnybar energi i världen.

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur med delmål 9.4: Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet.

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion med delmål 12.2: Använd och förvalta naturresurser på ett hållbart sätt samt delmål 12.6: Motivera företag att agera hållbart.

Innan ni ansöker

Innan ni ansöker ska ni:

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Vem kan söka?

Huvudsaklig målgrupp för att söka och driva projekt: aktörer inom företags- och innovationsfrämjande systemet och aktörer inom idéburen sektor, myndigheter, kommuner och regioner.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet . Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027 under rubriken Kan ni söka EU-stöd, och för vad?

Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom medfinansiering, inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser utan att bära ansvaret av att äga projektet och för de administrativa och likvida krav som det medför.

För vad kan ni söka?

Ni kan bedriva såväl förstudier som projekt inom dessa områden:

 • Förmedling av kunskap, rådgivning, coaching, kompetensutveckling och annat stöd för långsiktigt hållbar produktion och användning av förnybar energi med ett brett perspektiv.
 • Projekt kan här fokusera på att stödja företag som vill öka produktion eller användning av förnybar energi genom val av lösningar, att ta fram investerings- och finansieringskalkyler, analyser och sökande av finansiering, att integrera lösningar i el- och energisystem.
 • Projekt kan även fokusera på att stödja företag genom att utveckla och anpassa teknisk infrastruktur för elöverföring, fjärrvärme, fjärrkyla och fossilfria gaser för att underlätta lokal och regional produktion, distribution och användning av förnybar energi.
 • Insatser för att stärka stödstrukturer för kunskapsutveckling och spridning, experimenterande, finansieringsmöjligheter och marknadsutveckling. Projekt kan handla om att skapa och utveckla nätverk och andra stödjande strukturer som sprider kunskap om och efterfrågan på olika lösningar för produktion och användning av förnybar energi.
 • Utveckla strukturer som innebär att erbjuda testbäddar för experimenterande.

Läs mer om Regionalfonden Skåne-Blekinge.

Finansiering från Regionalfonden kommer att behöva beakta EU:s regler om statligt stöd. Ni kan läsa mer om dessa regler under avsnittet Krav, villkor och regler.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Er ansökan kan få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Förstudier

Förstudier kan söka max 400 000 kronor från Regionalfonden. Av totalbudget för ansökningsomgången avsätts 2 miljoner för förstudier.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är tre år och fyra månader och förstudier nio månader. Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvariga.

Första möjliga datum för projektstart är samma dag som ansökan har skickats in digitalt till Tillväxtverket.

Läs mer om de olika projekttyperna i Tillväxtverkets EU-handbok.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 17 november och stänger 14 december

Krav, villkor och regler

Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningstexten kan komma att ändras. EU-kommissionen har ännu inte godkänt Skåne-Blekinges program inom Regionalfonden. Det kan därför fortfarande ske ändringar i programmet. En förutsättning för att beslut om stöd ska kunna fattas är att programmen är godkända. Innan ni skickar in en ansökan ska ni till följd av detta beakta eventuella ändringar i utlysningen.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Krav på insatser för jämställdhet

För specifikt mål 2.2 gäller att det i projektbeskrivningen ska framgå hur projektkonstellationen har tillkommit i förhållande till projektets fokus. Det ska framgå i vilken mån man har vänt sig till sådana aktörer man vanligtvis inte arbetar med. Dessa beskrivningar ska framgå för att borga för att projekt i Skåne-Blekinge sätts upp och bedrivs ändamålsenligt och inkluderande med nya samarbeten och att projekt inte uppkommer slentrianmässigt. Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet ska genomsyra insatserna inom programmet.

Hälften av budgeten för mål 2.2 ska användas till projekt som når upp till krav om jämställdhetsintegrering. För den andra hälften gäller att det ska säkerställas att insatserna inte negativt ska påverka jämställdheten.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Många av de projekt som genomförs i Regionalfonden kommer att gynna företag via statsstöd. Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd för sina kostnader vid genomförandet av ett projekt. Men det kan också vara fråga om att företag gynnas indirekt via ett projekt, då som målgrupp för insatser som tillhandahålls på förmånliga villkor.
Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna så väl som möjligt.

De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Välj en eller flera boxar som kan vara aktuella för er ansökan. Tillväxtverkets handläggare gör sedan en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.
Mer information om statsstödsboxarna finns i Tillväxtverkets EU-handbok. Se länkar ovan

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar er under handläggningen.

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?

Hör av er till:

Johanna Wahn, Malin Hassler, Hannes Wigerfelt eller Sally Grahn via E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se eller Telefon: 08-681 00 00 (växel).

Ni kan även kontakta oss via vår resursbrevlåda SkaneBlekinge@tillvaxtverket.se

Hör gärna av er till Tillväxtverkets handläggare för att diskutera er idé och om idén passar in i Regionalfondsprogrammet. Läs mer om hur ni kan testa er projektidé. 

För att ta del av utkast av Skåne-Blekingeprogrammet besök Region Skånes hemsida

Mer om Regionalfonden i Skåne-Blekinge