Tillväxtverket
eu-logotyp

Främja energi­effektivisering i Skåne-Blekinge

 • Stängd 15 december 2022
 • Region Blekinge
 • Region Skåne

Vill ni vara med och främja energieffektivisering i Skåne-Blekinge? Nu finns det finansiering från regionalfonden till satsningar på en grön omställning i små och medelstora företag.

En kvinna går i ett växthus
Illustration av en pil uppåt

Vad?

Insatser för energieffektivisering för stärkt konkurrenskraft i företag

Illustration av en profil

Vem?

Företagsfrämjare, idéburen sektor och offentliga organisationer

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Max 40 procent av ett projekts kostnader. Förstudier max 400 000 kronor.

Vad handlar erbjudandet om?

Specifikt mål 2.1 energieffektivitet fokuserar på att med ett bredare samhällsperspektiv främja energieffektivitet inom näringslivet och på att främja utvecklingen av bättre och mer konkurrenskraftiga lösningar som möjliggör fortsatt energieffektivisering. När nya lösningar växer fram på marknaden kan företag och andra aktörer behöva stöd i att välja rätt åtgärd i energieffektivisering. Energieffektiviteten i produktion av produkter måste främjas för att möta rådande klimat- och miljöutmaningar. Företag behöver stöd vid val av åtgärder och vid utveckling av bättre och billigare lösningar. Arbetet med energieffektivisering gäller energianvändning i företags tillverkningsprocesser samt energianvändning i processer uppströms och nedströms i värdekedjan. I alla led finns utmaningar med att välja rätt teknologier, samt att bygga upp kunskap om möjligheter som kommer med digitalisering och elektrifiering.


Företag som utvecklar lösningar som rör energieffektivisering har en utmaning i att hitta möjligheter att få testa dessa lösningar för att nå högre mognadsgrad, experimentera och minska risker för fortsatt kommersialisering samt för att utveckla nya marknader.
Insatser inom specifikt mål 2.1 energieffektivitet ska leda till att små och medelstora företag utvecklar produkter, processer och tjänster eller att företag inför innovationer för dessa områden. Insatserna ska resultera i minskad energiförbrukning och/eller växthusgasutsläpp.


Exempel på insatser:

 • Att stötta företags arbete med energieffektivisering genom stöd i form av kunskapsunderlag och hjälp med finansieringslösningar, val av teknik och system.
 • Att stötta företag som utvecklar lösningar inom energieffektivisering genom stöd till insatser för att experimentera och utveckla marknader.
 • Att skapa och utveckla nätverk och andra stödjande strukturer.

Insatser ska inte vara branschinriktade om de inte sammanfaller med områdena i smart specialisering för respektive region.

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Globalt mål 5 Jämställdhet
Globalt mål 7 Hållbar energi för alla
Globalt mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål 10 Minskad ojämlikhet
Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Övergripande utmaningar

De övergripande utmaningarna i Skåne-Blekinge är låg sysselsättningsgrad och låg produktivitet. Inom specifikt mål 2.1 energieffektivisering karaktäriseras utmaningarna på följande sätt:

 • De miljömässiga utmaningarna handlar om att välfärdssamhället till stora delar är uppbyggt på uttag av ändliga naturresurser med efterföljande utsläpp av föroreningar som påverkar ekosystem och ekosystemtjänster negativt. I Skåne-Blekinge uppfylls inte några av de nationella miljömålen inom miljö och klimat. För att adressera utmaningarna krävs en förändring i hur vi producerar och använder produkter. Nya krav ställs på företag att gå från icke hållbara lösningar till fossilfria och resurseffektiva.
 • Den gröna omställningen innebär en omfattande strukturell förändring av samhället där näringslivet har en stor förändringskraft för minskade utsläpp och minskad klimatpåverkan. Omställningen inkluderar hela kedjan från produktions- och processutveckling till utveckling av nya miljötekniska produkter.
 • Många lösningar finns redan idag och kan användas utan allt för stora merkostnader. I vissa fall kan miljömässiga åtgärder även vara ekonomiskt lönsamma för företag. Sveriges integrerade nationella energi- och klimatplan anger ett mål om 50 procent effektivare energianvändning till 2030 jämfört med 2005 i enlighet med principen om ”energy efficiency first”. Energieffektivisering är ett exempel på en åtgärd som rätt utförd kan ha en kort återbetalningstid. När nya lösningar växer fram på marknaden kan företag och andra aktörer behöva stöd i att välja rätt åtgärd. Detta gäller särskilt för åtgärder som har påverkan på större samhällssystem. Ett exempel är elektrifiering av industrin som ofta kräver stärkta elnät lokalt och mer elproduktion både lokalt och nationellt. Skåne-Blekinge har låg regional elproduktion vilket skapar ett större behov av att elnäten utvecklas snabbt för att möta ett ökat effektbehov i och med elektrifiering av transporter och industri.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hållbar omställning och långsiktiga effekter

De globala målen är en viktig del av Regionalfondens önskade långsiktiga effekter.
Nedan listas de globala mål i Agenda 2030 som Tillväxtverket ser att ni kan bidra till. Ni som söker finansiering från Regionalfonden ska beskriva vilka av de globala målen som ert projekt bidrar till på lång sikt, och på vilket sätt ni bidrar.

Baskrav

Ett baskrav för prioritering av projekt inom ramen för denna utlysning är att projekten bidrar till de globala målen: Jämställdhet (Mål 5) samt minskad ojämlikhet (Mål 10).


Särskilt relevanta mål

Utöver baskravet ska projektet bidra till minst ett globalt mål som är relevant exempelvis Mål 7 Hållbar energi för alla med delmål 7.3: Fördubbla ökningen av energieffektivitet. Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt med delmål 8.4: Använd resurser effektivt i konsumtion och produktion. Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur med delmål 9.4: Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet samt Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion med delmål 12.2: Använd och förvalta naturresurser på ett hållbart sätt samt delmål 12.6: Motivera företag att agera hållbart.

Innan ni ansöker

Innan ni ansöker ska ni:

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Vem kan söka?

Huvudsaklig målgrupp för att söka och driva projekt: aktörer inom företags- och innovationsfrämjande systemet och aktörer inom idéburen sektor, myndigheter, kommuner och regioner.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet . Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027 under rubriken Kan ni söka EU-stöd, och för vad?

Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom medfinansiering, inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser utan att bära ansvaret av att äga projektet och för de administrativa och likvida krav som det medför.

För vad kan ni söka?

Ni kan bedriva såväl förstudier som projekt inom dessa områden:

 • ·Förmedling av kunskap, rådgivning, coaching, kompetensutveckling och annat stöd för energieffektiviseringsarbete med ett brett perspektiv till små- och medelstora företag. Det kan handla om energikartläggningar, arbete med målsättning och uppföljning, stöd med att ta fram investerings- och finansieringskalkyler, stöd med att söka finansiering.
 • Att stödja företag att använda energieffektiv teknik i tillverkningsprocesser och genom att ha effektiva hjälpsystem
 • Att stödja företag med att bygga upp kunskap kring möjligheter kopplat till digitalisering och elektrifiering, samt hur tunga maskiner kan ersättas med lätta autonoma elektriska maskiner.
 • Att stödja företag som utvecklar lösningar inom energieffektivisering genom att skapa möjligheter till experimenterande för att minska risker samt stöd i utveckling av nya marknader.
 • Att stärka stödstrukturer vad gäller kunskapsutveckling och -spridning, experimenterande, lönsamhetskalkyler, finansieringsmöjligheter och marknadsutveckling, vilket i sin tur leder till att företag kan stöttas på ett bättre sätt.
 • Att utveckla stödjande nätverk/stödjande strukturer som genererar ökad kunskap, tillgång till expertstöd, kunskapsspridning inom energieffektivisering.

Läs mer om Regionalfonden Skåne-Blekinge.

Finansiering från Regionalfonden kommer att behöva beakta EU:s regler om statligt stöd. Ni kan läsa mer om dessa regler under avsnittet Krav, villkor och regler.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Er ansökan kan få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Förstudier

Förstudier kan söka max 400 000 kronor från Regionalfonden. Av totalbudget för ansökningsomgången avsätts 2 miljoner för förstudier.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är tre år och fyra månader och förstudier nio månader. Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvariga.

Första möjliga datum för projektstart är samma dag som ansökan har skickats in digitalt till Tillväxtverket.

Läs mer om de olika projekttyperna i Tillväxtverkets EU-handbok.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 17 november och stänger 14 december

Krav, villkor och regler

Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningstexten kan komma att ändras. EU-kommissionen har ännu inte godkänt Skåne-Blekinges program inom Regionalfonden. Det kan därför fortfarande ske ändringar i programmet. En förutsättning för att beslut om stöd ska kunna fattas är att programmen är godkända. Innan ni skickar in en ansökan ska ni till följd av detta beakta eventuella ändringar i utlysningen.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Krav på insatser för jämställdhet

Samtliga projekt inom ramen ska beakta jämlikhet, jämställdhet, inkludering och säkerställa likabehandling. Kunskap om hur jämställdhet, jämlikhet, inkludering och likabehandling ska integreras i framtagande, mål och genomförande av projekt är central.

För specifikt mål 2.1 gäller det att i projektbeskrivningen ska det framgå hur projektkonstellationen har tillkommit i förhållande till projektets fokus. Det ska framgå i vilken mån man har vänt sig till sådana aktörer man vanligtvis inte arbetar med. Dessa beskrivningar ska framgå för att borga för att projekt i Skåne-Blekinge sätts upp och bedrivs ändamålsenligt och inkluderande med nya samarbeten och att projekt inte uppkommer slentrianmässigt. Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet ska genomsyra insatserna inom programmet.

Hälften av budgeten för mål 2.1 ska användas till projekt som når upp till krav om jämställdhetsintegrering. För den andra hälften gäller att det ska säkerställas att insatserna inte negativt ska påverka jämställdheten.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Många av de projekt som genomförs i Regionalfonden kommer att gynna företag via statsstöd. Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd för sina kostnader vid genomförandet av ett projekt. Men det kan också vara fråga om att företag gynnas indirekt via ett projekt, då som målgrupp för insatser som tillhandahålls på förmånliga villkor.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna så väl som möjligt.

De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen.
Välj en eller flera boxar som kan vara aktuella för er ansökan. Tillväxtverkets handläggare gör sedan en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.
Mer information om statsstödsboxarna finns i Tillväxtverkets EU-handbok. Se länkar ovan.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar er under handläggningen.

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?

Hör av er till:

Johanna Wahn, Malin Hassler, Hannes Wigerfelt eller Sally Grahn via E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se eller Telefon: 08-681 00 00 (växel).

Ni kan även kontakta oss via vår resursbrevlåda SkaneBlekinge@tillvaxtverket.se

Hör gärna av er till Tillväxtverkets handläggare för att diskutera er idé och om idén passar in i Regionalfondsprogrammet. Läs mer om hur ni kan testa er projektidé. 

För att ta del av utkast av Skåne-Blekingeprogrammet besök Region Skånes hemsida

Mer om Regionalfonden i Skåne-Blekinge