Tillväxtverket
eu-logotyp

Forskning och utveckling för metallindustrin i Västerbotten

 • Stänger 16 mars 2023
 • Region Västerbotten

Nu finns det möjlighet att bidra till forskning och utveckling för metallindustrins klimatomställning. Aktörer kan söka EU-finansiering från Fonden för en rättvis omställning för projekt som bidrar till koldioxidneutralitet inom metallindustrin i Västerbotten.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Stärka omställningen till koldioxidneutralitet för metallindustrin.

Illustration av en profil

Vem?

Lärosäten, forskningsinstitut, forskningsaktörer, företagsfrämjande organisationer.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Utlysningen omfattar 30 miljoner kronor i Västerbotten. Max 90 procent stöd/projekt.

Vad handlar erbjudandet om?

Sök inom följande specifika mål:

Metallindustrins omställning i Västerbotten

Utlysningen handlar om att främja den klimatomställning som metallindustrin i Västerbotten står inför. Industriomställningen krävs för att Sverige ska kunna nå de nationella klimatmålen samt energi- och klimatmål på EU-nivå, baserat på Parisavtalet.

Fonden för en rättvis omställning innefattar stöd för de utmaningar och utvecklingsbehov som metallindustrin i Västerbotten står inför och projekt som kan finansieras i utlysningen ska främja den forskning, innovation och utveckling som krävs för metallindustrins omställning.

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Globalt mål 5 Jämställdhet
Globalt mål 7 Hållbar energi för alla
Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Globalt mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Övergripande utmaningar för Fonden för en rättvis omställning

Utlysningen handlar om att främja den klimatomställning som metallindustrin i Västerbotten står inför. Industriomställningen krävs för att Sverige ska kunna nå de nationella klimatmålen samt energi- och klimatmål på EU-nivå, baserat på Parisavtalet.

Fonden för en rättvis omställning innefattar stöd för de utmaningar och utvecklingsbehov som metallindustrin i Västerbotten står inför och projekt som kan finansieras i utlysningen ska främja den forskning, innovation och utveckling som krävs för metallindustrins omställning.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen.

Fonden för en rättvis omställning ska tydligt bidra till den omställning som krävs för att genomföra Agenda 2030.

Nedan listas de globala mål i Agenda 2030 som Fonden för en rättvis omställning ser att ni kan bidra till. Beskriv vilket/vilka av de globala målen som ert projekt bidrar till på lång sikt, och på vilket sätt ni bidrar.

Mål 5: Jämställdhet
Mål 7: Hållbar energi för alla
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Innan ni ansöker

Innan ansökan ska ni:

Skicka in er ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den. Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengar utbetalda är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydlig om någon del i ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Ansökan ska avse metallindustrins värdekedja i Västerbotten.

Testa gärna er projektidé. Läs mer och hämta mallen för beskrivning av tidig projektidé.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 27 januari och stänger 16 mars.

Vem kan söka?

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor,
  regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Sökanden i denna utlysning ska vara ett universitet, högskola, forskningsinstitut, övriga forskningsaktörer eller företagsfrämjande organisationer.

Sökanden ska:

 • Vara en etablerad aktör som har direktkontakt med metallindustrin i Västerbotten.
 • Ha kapacitet att arbeta med forskning, innovations eller utvecklingsprojekt som är relevanta för metallindustrins omställning.

Sökanden kan vara en aktör i eller utanför Västerbotten men projekten ska vara relevanta för omställningen i Västerbotten och det ska finnas ett behov av projektet. Projekten ska också ha en lokal förankring.

Samverkan inom ett projekt kan, exempelvis, tydliggöras genom medfinansiering eller avsiktsförklaringar eller genom ett engagemang i själva projektgenomförandet.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet. Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027 under rubriken Kan ni söka EU-stöd, och för vad?

För vad kan ni söka?

Målet med projekten är att med oberoende forskning främja förutsättningarna för klimatomställningen i metallindustrin i Västerbotten, samt att bidra till att industrin kan bibehålla eller utveckla sin konkurrenskraft.

Insatserna ska vara i linje med det strategiska innovationsprogrammet "Metalliska material" och forskningsagendan "Nationell samling kring metalliska material"

Projekten syftar till att främja förmågan i metallindustrins värdekedja gällande produktion av metall. Det handlar också om att genomföra omställning till klimatneutralitet och målet om nollutsläpp. De metoder, resultat och lösningar som kommer av projekten ska kunna spridas och bli skalbara. Projekten bör bidra till att företagen bibehåller en långsiktig och hållbar konkurrenskraft.

Ni kan söka stöd för projekt som planerar forskning, innovation och utveckling av:

 • Storskalig teknik för produktion samt lagring av förnybar vätgas, även ur ett större samhälleligt systemperspektiv,
 • Olika typer av förnyelsebart eller biobaserat bränsle till metallindustrin,
 • Nya och existerande tillverkningsprocesser för främjandet av cirkularitet. De kan exempelvis komma att bidra till framväxten av integrerade värdekedjor för primära, sekundära och tertiära materialflöden inom metallindustrin.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 50 procent i medfinansiering från Fonden för en rättvis omställning. Resterande 50 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Projekten kan beviljas stöd för 90 procent av total budget. EU:s statsstödsregler kan dock påverka stödnivån. Finansieringen består av EU-finansiering från Fonden för en rättvis omställning med 50 procent och finansiering från Tillväxtverkets nationella projektmedel från anslag 1:1 med 40 procent. Ni ansöker om EU-finansieringen och anger Tillväxtverkets nationella projektmedel som projektets medfinansiering.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden för genomförandeprojekt är tre år, och för förstudier nio månader. Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket.

Krav, villkor och regler

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
- Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering
Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd
Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hållbarhetsanalys
Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd. Läs mer om:

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Skicka in ansökan

Ni skickar in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Ni kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan När och hur kan ni ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och e-legitimation.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar, samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra planerat projekt.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar er under handläggningen.
Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

Eftersom den finansiering ni söker kommer från två finansieringskällor kommer ni, om ni beviljas stöd, få två separata beslut om stöd. Ett beslut som avser EU-finansieringen från Fonden för en rättvis omställning och ett beslut som avser Tillväxtverkets nationella medfinansiering från anslag 1:1.

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?

Hör av er till:
fro@tillvaxtverket.se

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 00 00 (växel)

Sök finansiering

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd. Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Använd direktlänken längst ner i utlysningen för att komma till ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa, läs mer i utlysningsavsnittet Vad handlar erbjudandet om.