Tillväxtverket
eu-logotyp

Forska för att utveckla cementindustrin

 • Stängd 15 december 2022
 • Hela Sverige

Nu finns det möjlighet att bidra till forskning och innovation för cementindustrins klimatomställning. Aktörer kan söka EU-finansiering från Fonden för en rättvis omställning för projekt som bidrar till koldioxidneutralitet inom cementindustrin.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Stärka omställningen till koldioxidneutralitet för cementindustrin.

Illustration av en profil

Vem?

Universitet, högskolor, forskningsinstitut, forskningsaktörer.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Utlysningen omfattar 80 miljoner kronor. Max 90 procent stöd/projekt.

Vad handlar erbjudandet om?

För att Sverige ska kunna nå de nationella klimatmålen samt energi- och klimatmål på EU-nivå, baserat på Parisavtalet, behövs klimatomställning i industrin. Finansieringen ska främja den omställning som cementindustrin står inför.

Projekt som finansieras i utlysningen ska främja den forskning och innovation som krävs för cementindustrins omställning.

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Globalt mål 7 Hållbar energi för alla
Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Globalt mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Övergripande utmaningar

Utlysningen handlar om att främja den klimatomställning som cementindustrin står inför. Omställningen krävs för att Sverige ska kunna nå de nationella klimatmålen samt energi- och klimatmål på EU-nivå, baserat på Parisavtalet.

Fonden för en rättvis omställning innefattar stöd för de utmaningar och utvecklingsbehov som cementindustrin står inför. Exempelvis forskningsrapporten !Technical roadmap -Cement Industry", framtagen av Mistra Carbon Exit, Chalmers 2020, visar vilka tekniska utmaningar industrin står inför i dess klimatomställning.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att:

 • utrota fattigdom och hunger
 • förverkliga de mänskliga rättigheterna
 • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
 • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling.

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fonden för en rättvis omställning ska tydligt bidra till den omställning som krävs för att genomföra Agenda 2030.

Nedan listas de globala mål i Agenda 2030 som Fonden för en rättvis omställning ser att ni kan bidra till. Beskriv vilket/vilka av de globala målen som ert projekt bidrar till på lång sikt, och på vilket sätt ni bidrar.

Mål 7: Hållbar energi för alla
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.

Innan ni ansöker

Innan du ansöker ska ni:

Skicka in ansökan i god tid. Om ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avvisas.

Om ert projekt beviljas stöd kommer ni i samband med rapportering av era genomförda insatser att få ert stöd utbetalt. En förutsättning för att ni ska få pengar är att reglerna för stödet följs.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att det är tydligt om någon del i ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet finns i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Testa gärna er projektidé. Läs mer och hämta mallen för beskrivning av tidig projektidé.

Vem kan söka?

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och
  ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor,
  regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Sökanden i denna utlysning ska vara ett universitet, högskola, forskningsinstitut eller övriga forskningsaktörer.

Sökanden ska:

 • Vara en etablerad aktör som har kontakt med cementindustrin.
 • Ha kapacitet att arbeta med forsknings- eller innovationsprojekt som är relevanta för cementindustrins omställning.

  Sveriges cementproduktion är i huvudsak placerad på Gotland. Sökanden ska bedriva verksamhet i Sverige.

  Samverkan inom ett projekt kan, exempelvis, tydliggöras genom medfinansiering eller avsiktsförklaringar eller genom ett engagemang i själva projektgenomförandet.

För vad kan ni söka?

Målet med projekten är att, med oberoende forskning, främja förutsättningarna för klimatomställning för cementindustrin, samt att bidra till industrin kan bibehålla eller utveckla sin konkurrenskraft.
De metoder, resultat och lösningar som kommer av projekten ska kunna spridas och bli skalbara.

Du kan söka stöd för projekt som planerar:

 • Forskningsinsatser gällande koldioxidavskiljning och lagring (CCS) och cementindustrin.
 • Forskning kring olika typer av alternativa bränslen och elektrifierade cementproduktionsprocesser. Detta inkluderar kartläggning av hur biomassa och bioenergi bäst används samt parametrar för utbud och efterfrågan på olika energikällor.
 • Forskningsinsatser gällande cementkvaliteter och material i produktionen, till exempel studier som undersöker nya sätt att sammanställa cement med fokus på att sänka klinkerhalten. Det kan även handla om identifiering av potentiella koldioxidsnåla materialersättningar och deras tillgänglighet och påverkan.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Projekten kan beviljas stöd för 90 procent av total budget. EU:s statsstödsregler kan dock påverka stödnivån. Finansieringen består av EU-finansiering från Fonden för en rättvis omställning med 50 procent och finansiering från Tillväxtverkets nationella projektmedel från anslag 1:1 med 40 procent. Ni ansöker om EU-finansieringen och anger Tillväxtverkets nationella projektmedel som projektets medfinansiering.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets EU-handbok .

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden för genomförandeprojekt är tre år, och för förstudier nio månader. Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 3 november och stänger 14 december.

Krav, villkor och regler

Förskott: Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Om er ansökan beviljas sker utbetalning av stöd i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Sökanden kan ansöka om maximalt 400 000 kronor i förskott. Läs mer om förskott på sidan Förskott i Tillväxtverkets EU-handbok.

Slutredovisning: Ni ska lämna in slutredovisningen för ert projekt senast sista projektdag.

Hållbarhetsanalys: Alla projekt ska integrera hållbarhet. Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från fonden för en rättvis omställning. I fonden används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets EU-handbok.

Bedömning och urval: Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån krav och kriterier. Er ansökan bedöms i två steg. I det första steget säkerställs grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. I det andra steget bedöms kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Projektet ska följa EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Krav på rapportering av kortsiktiga effekter - kundnöjdhet och ökad förmåga

Om ert projekt kommer genomföra aktiviteter som företag deltar i ska ni rapportera kortsiktiga effekter kopplat till kundnöjdhet och ökad förmåga till Tillväxtverket. Företagen som deltar i aktiviteterna ska svara på en enkät varje gång ni som projektägare genomför en aktivitet. Svaren ska ni sammanställa i en rapport som ska skickas till Tillväxtverket senast 15 december varje år.


Ni kan bara få pengar för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som ansökan gäller. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna villkor och eventuella föreskrifter.

För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handboken för EU-projekt.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av
Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

I projektansökan vill vi att ni beskriver om och hur ert projekt kommer att omfattas av statsstöd.

Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd för sina kostnader vid genomförandet av ett projekt. Men det kan också vara fråga om att företag gynnas indirekt via ett projekt, då som målgrupp för insatser som tillhandahålls på förmånliga villkor.

Mer information om statsstöd finns i Tillväxtverkets EU-handbok. Se länkar ovan.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar, samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra planerat projekt.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar er under handläggningen.

Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

Eftersom den finansiering ni söker kommer från två finansieringskällor kommer ni, om ni beviljas stöd, få två separata beslut om stöd. Ett beslut som avser EU-finansieringen från Fonden för en rättvis omställning och ett beslut som avser Tillväxtverkets nationella medfinansiering från anslag 1:1.

Skicka in ansökan tidigast 17 november

Ni skickar in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Du hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i din ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan När och hur kan ni ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och elegitimation.

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?

Hör av er till:

E-post: fro@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00 (växel)