Tillväxtverket
eu-logotyp

Förbättra grön infrastuktur

 • Stängd 15 december 2022
 • Region Västernorrland
 • Region Jämtland Härjedalen

Har ni idéer på projekt som förbättrar transportinfrastrukturen i Jämtland och Västernorrland? Nu finns det möjlighet att söka finansiering för att stödja utvecklingen till hållbara transporter och grön infrastruktur.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Projekt med syfte att förbättra och utveckla hållbar transportinfrastruktur.

Illustration av en profil

Vem?

Statliga och regionala myndigheter och andra offentliga organisationer.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Maximalt 40 procent av total budget. Det finns 114 miljoner kronor att söka.

Vad handlar erbjudandet om?

Den här utlysningens finansiering fokuserar på investeringar och andra insatser som kan bidra till att göra Mittbanan, järnvägen mellan Sundsvall och Storlien, till en fossilfri transportkorridor med kortare restider och fler resenärer som bidrar till större arbetsmarknadsregioner.

Utmaningen med investeringar i transportinfrastruktur är att attrahera kapital. Projekt ska möjliggöra för investeringar som annars inte skulle kunna genomföras på nationell nivå på grund av Mellersta Norrlands glesa strukturer. Värdet som tillförs är ett klimatsmart transportsystem och ökad tillgänglighet vilket är förutsättningar för en välmående befolkning och för att näringslivet i programområdet ska kunna utvecklas långsiktigt och hållbart.

Exempel på effekter på lång sikt inom specifikt mål 3.1:

 • Mer gods transporteras med tåg
 • Större arbetsmarknadsregioner
 • Mindre koldioxidutsläpp från transporter

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

God hälsa och välbefinnande
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbara städer och samhällen
Bekämpa klimatförändringarna
Ekossytem och biologisk mångfald

Övergripande utmaningar

Mellersta Norrland behöver förbättra transportinfrastrukturen för att få konkurrenskraftigare små och medelstora företag. Nuvarande transportsystem har stora brister gällande långa restider, järnvägskapacitet, samt otillräcklig terminalkapacitet för omlastning mellan väg och järnväg. Detta är särskilt utmanande i vårt programområde med sina långa avstånd.

En fortsatt utveckling av Mittbanan är viktig för Mellersta Norrland då den binder ihop programområdet med övriga Europa genom att ansluta till Botniska korridoren och med Norge genom anslutning till Meråkerbanan mot Trondheim. Vidare behövs ett klimatsmart transportsystem för att nå Agenda 2030-målen samt riksdagens etappmål till 2030. Kollektiv arbets- och studiependling är centralt för att skapa större arbetsmarknadsregioner och för hållbar utveckling av bland annat besöksnäring samt kort- och långväga godstransporter.

För att tåg ska bli ett mer attraktivt och konkurrenskraftigt färdmedel behöver restiden förkortas, turtäthet och tillgänglighet till tågstationer förbättras. Järnvägskapaciteten och tillgängligheten till strategiska stationslägen behöver öka, och terminalkapaciteten för omlastning mellan väg och järnväg behöver förbättras.

Mellersta Norrland utgörs av Jämtlands och Västernorrlands län och Saepmies geografi är en stor del av programområdet. Mellersta Norrland är en så kallad lågdensitetsekonomi, med sin låga befolkningstäthet på 25 invånare per kvadratkilometer. Här finns också en liten arbetsför befolkning, svaga förbindelser med externa marknader, små lokala marknader med ett begränsat utbud av varor och tjänster. Det finns också ett starkt beroende av naturresurser och en förhållandevis låg utbildningsnivå bland invånarna.

De geografiska förutsättningarna förstärks av en rad socioekonomiska förutsättningar, såsom en åldrande och minskande befolkning i flera kommuner. Sammantaget medför den minskade skattekraften stora utmaningar för bland annat offentlig och kommersiell service. De fördelar som finns i tätorter, när företag och konsumenter koncentreras inom ett givet geografiskt område, saknas i stor utsträckning.

Forskning och tidigare erfarenheter visar på utmaningar när det kommer till att integrera samiska aktörer och näringar i det regionala utvecklingsarbetet. Dessa utmaningar och rådande förutsättningar leder till behovet att bygga inkluderande strukturer anpassade för glesa miljöer och urfolk, inte minst när det gäller innovation, näringslivsutveckling och hållbar omställning.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att:

 • utrota fattigdom och hunger
 • förverkliga de mänskliga rättigheterna
 • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
 • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling.

Mer om Agenda 2030 och de globala målen.

Forskning och innovation, näringsliv och konkurrenskraft, investeringar i energi, infrastruktur och möjliggörande teknologier som digital teknik är nyckelmekanismer för en hållbar omställning i linje med Agenda 2030. I näringslivet finns stor potential till nya lösningar på viktiga samhällsutmaningar, samtidigt som hållbarhet också blir en allt viktigare affärsstrategisk fråga för företagen. Genom ett strategiskt arbete i linje med Agenda 2030 kan företag exempelvis stärka sitt varumärke och möjligheter att attrahera kompetens, kunder och investerare.

Projekt inom Regionalfonden 2021-2027 ska integrera hållbarhet och koppla an till de globala målen i Agenda 2030. Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att ni ska kunna beviljas stöd från fonden. Ni ska tydligt beskriva hur projektet bidrar till någon eller några av de globala målen i Agenda 2030 i er ansökan. Projektet kan ge direkta bidrag till mål 9 och 11 eller positiva bieffekter till mål 3, 8, 13 och 15. Alla dessa kan kopplas till specifikt mål 3.1. Utgå från projektets insatser och förväntade resultat, och ta del av beskrivningen av de globala målen. Beskriv också eventuella målkonflikter, vilket betyder de negativa konsekvenser som projektets insatser kan ha på Agenda 2030-målen.

Insatserna inom smarta specialiseringsområdena bidrar till uppfyllandet av målen i Agenda 2030. Arbetet med smart specialisering i Mellersta Norrland utgår från Region Jämtland Härjedalens och Region Västernorrlands regionala innovationsstrategier och bygger på identifierade styrkeområden, så kallade smarta specialiseringar, utifrån de tillgångar och resurser som finns i regionerna.

Mer om Region Västernorrlands innovationsstrategi för smart specialisering.

Mer om kopplingen mellan Mellersta Norrlands program och Agenda 2030,

Innan du ansöker

Innan du ansöker ska du:

Skicka in din ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om ert projekt beviljas stöd kommer ni i samband med rapportering av era genomförda insatser att få ert stöd utbetalt. En förutsättning för att ni ska få pengar är att ni följer reglerna för stödet. Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du är tydlig om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Det är viktigt att kontakta Tillväxtverket i ett tidigt skede i planeringen av er ansökan. Testa gärna er projektidé med handläggare på Tillväxtverket utifrån den mall som finns på vår hemsida.

Om ni tänker söka medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra datum för inlämnande att förhålla sig till.

Observera att en förutsättning för att möjligheten att ansökan ska öppna är att såväl programmet godkänts av EU-kommissionen som att en förordning beslutats. Läs mer under Krav, villkor och regler.

Vem kan söka?

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.
 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor,regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.
Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

För den här utlysningen kan statliga och regionala myndigheter och andra offentliga organisationer söka stödet.

För vad kan ni söka?

Ni kan bedriva projekt som innebär uppbyggnad av miljöer/infrastruktur. Offentliga aktörer, små och medelstora företag, ekonomiska föreningar och civilsamhället är de främsta målgrupperna för de insatser som genomförs av stödmottagaren. Särskilt fokus bör läggas på att säkerställa att insatserna bidrar till att inkludera underrepresenterade grupper såsom kvinnor och personer med utländsk bakgrund, samiska aktörer samt att nå en bredd av organisationer och företag.

Projekt ska bidra till:

 • minskade res- och transporttider genom fortsatta investeringar i infrastruktur (bland annat i form av fler och längre mötesspår och färre obevakade plankorsningar på Mittbanan) och ny teknik på väg och järnväg i strategiska stråk
 • ökad terminalkapacitet med fler och förbättrade strategiska noder för omlastning mellan väg, järnväg och sjöfart
 • insatser för ökat kollektivt resande genom stationer och hållplatser i strategiska lägen och överbryggande av barriärer för tillgänglighet till dessa, samt utvecklad resenärsinformation
 • utveckling av möjligheterna till enkelt byte mellan olika transportslag vid hållplatser och stationer
 • åtgärder i vägnätet för god tillgänglighet till terminaler, stationer och hållplatser
 • beteendepåverkan för att föra över resor och godstransporter till järnväg.

Investeringar i transportinfrastruktur ska ske enligt fyrstegsprincipen:

 1. Tänk om. Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt.
 2. Optimera. Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.
 3. Bygg om. Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.
 4. Bygg nytt. Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.

Exempel på effekter på kort och medellång sikt inom specifikt mål 3.1:

 • Smidigare växling från andra trafikslag till tåg på Mittbanan
 • Fler kvinnor och män reser med tåg på Mittbanan
 • Kortare restider på Mittbanan

Följande insats (ibland kallad interventionstyp) ska ingå i projektet och bidra till specifikt mål 3.1:

 • Ombyggda eller moderniserade järnvägar - det övergripande TEN-T-nätet.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Er ansökan kan få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel. Inom politiskt mål 3 finns 114 miljoner kronor stöd att söka.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets EU-handbok.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett projekt kan pågå maximalt 3 år och 4 månader. Projektets sista 4 månader innebär slutredovisning. Större strukturella satsningar som omfattar många olika parter kan i undantagsfall beviljas längre projekttid.

Läs mer om de olika projekttyperna i Tillväxtverkets EU-handbok.

Krav, villkor och regler

Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningstexten kan komma att ändras. Detta beror på att EU-kommissionen ännu inte har godkänt Sveriges program inom Regionalfonden och regeringen ännu inte beslutat om ny svensk fondgemensam förordning. En förutsättning för att möjligheten att ansöka ska öppna är att såväl programmet godkänts som att en förordning beslutats. Innan ni skickar in en ansökan ska ni till följd av detta beakta eventuella ändringar i utlysningen.

Kraven som ställs på projektet och på er som ansöker finns beskrivna i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Förskott

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.
Mer om förskott på sidan Förskott i Tillväxtverkets EU-handbok

Slutredovisning

Ni ska lämna in slutredovisningen för ditt projekt senast sista projektdag.

Hållbarhetsanalys

Alla projekt ska integrera hållbarhet. Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.
Mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets EU-handbok

Bedömning och urval

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån krav och kriterier. Er ansökan bedöms i två steg. I det första steget säkerställs grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. I det andra steget bedöms kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

Mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start.

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna villkor och eventuella föreskrifter. Läs mer om de styrande förordningarna.

För att ditt projekt ska få stöd krävs det att projektet följer kraven och villkoren
som står i handboken.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Mer om:

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar, samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra planerat projekt.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

Skicka in ansökan

Ni skickar in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Du hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i din ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet

Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan Ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och e-legitimation.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?
Hör av dig till: mellerstanorrland@tillvaxtverket.se

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 00 00 (växel)

Är ni ett företag som tänker söka stöd? Eller gynnar ert projekt företag? Då är det viktigt att ni kontaktar handläggare på Tillväxtverket innan ni skickar in er ansökan för att säkerställa att projektidén förhåller sig till statsstödsregelverket.

Stöd till företag kan nämligen endast lämnas om stödinsatsen är förenlig med EU:s statsstödsregler och de därtill knutna nationella bestämmelserna för stöd. De utgör ramen för Tillväxtverkets stödgivningsmöjligheter. Testa gärna er projektidé med handläggare på Tillväxtverket utifrån den mall som finns på vår hemsida.