Tillväxtverket
eu-logotyp

Förbättra forsknings- och innovations­kapaciteten

 • Stängd 15 december 2022
 • Region Stockholm

Vill ni vara med och främja företags möjlighet att gå från idé till innovation och kommersialisering av innovationer? Nu finns det EU-finansiering att söka för aktörer i Stockholmsregionen. Små och medelstora företag är slutlig målgrupp för insatserna.

Kvinna med hörlurar
Illustration av en pil uppåt

Vad?

Främja företags möjlighet att gå från idé till innovation och kommersialisering.

Illustration av en profil

Vem?

Aktörer inom innovations- och företagsfrämjande systemet.


Illustration av sedlar

Hur mycket?

Utlysningsomgång 2022:1 (tre utlysningar) omfattar max 75 miljoner kronor.

Vad handlar erbjudandet om?

Sök finansering inom

 • Politiskt mål 1 - Ett smartare Europa
 • Specifikt mål 1.1 – Stärk forskning och innovation.

Nu kan ni som vill utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik i Stockholmsregionen söka EU-finansiering. Projekten ska leda till bättre förutsättningar för små och medelstora företags möjlighet att gå från idé till innovation och kommersialisering av innovationer.

Insatserna ska bidra till att möta regionens utmaningar för långsiktig hållbar utveckling genom att:

 • förbättra förutsättningarna för forsknings- och behovsdriven innovation,
 • stödja små eller medelstora innovationsbaserade företags process från idé till innovation,
 • stärka det regionala innovationsfrämjande systemet genom ökad samverkan och tydligare roller och resurser,
 • främja samverkan och kunskapsutbyten mellan branscher, teknikområden och sektorer i syfte att möta samhällsutmaningar och öka tillväxtmöjligheterna för små och medelstora företag,
 • öka små och medelstora företags tillgång till forsknings- och innovationsinfrastrukturer,
 • skapa möjligheter för företagande på likvärdiga villkor.

Erbjudandet riktar sig till er som vill främja utvecklingen inom regionens prioriterade områden för smart specialisering. Områdena är: life science, vård och hälsa, IKT, tech och digitalisering, industriell omställning genom hållbar produktion samt klimat- och miljösatsningar för hållbar stadsutveckling.

Målgruppen för utlysningen är länets innovations- och företagsfrämjande system. Det innefattar stödaktörer för innovation och entreprenörskap, branschorganisationer, kommuner, regioner, myndigheter, universitet och högskolor.

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Globalt mål 3 God hälsa och välbefinnande
Globalt mål 5 Jämställdhet
Globalt mål 7 Hållbar energi för alla
Globalt mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål 11 Hållbara städer och samhällen
Globalt mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Övergripande utmaningar i Stockholmsregionen

Forskning, utveckling och innovation har högsta prioritet för att Stockholmsregionen ska behålla sin ställning som en av Europas ledande innovationsregioner. Innovativa lösningar är avgörande för att möta Stockholmsregionens utmaningar. Det är viktigt att öka tillväxtförutsättningarna i små och medelstora innovationsföretag och säkerställa den långsiktiga attraktionskraften för investeringar och talanger till Stockholmsregionen. Fler små och medelstora företag behöver medverka i forskning och utveckling och utveckla innovationer som kan bidra till hållbar utveckling och lösningar på regionala utmaningar.

Denna utlysning är inriktad på den utpekade utmaningen som handlar om att samverka inom forskning, utveckling och innovation.

För att stärka Stockholmsregionens hållbarhet och möta samhällsutmaningar inom bland annat hälsa, klimat och miljö så behövs samverkan och kunskapsutbyten mellan branscher, teknikområden samt sektorer (näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhälle). Genom att underlätta samverkan och kunskapsutbyten med aktörer inom eller kopplade till Stockholmsregionens innovationssystem, är det möjligt att hitta synergier som stärker regionens hållbara utveckling och dess möjligheter att möta olika samhällsutmaningar. Samverkan och tillgång till olika samverkansarenor är viktigt, inte minst för innovationsföretag i tidig fas.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att:

 • utrota fattigdom och hunger
 • förverkliga de mänskliga rättigheterna
 • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
 • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling.

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I samband med er ansökan ska ni beskriva vilket eller vilka globala mål för Agenda 2030 som ert projekt bidrar till att uppfylla. Utgå från projektets insatser och förväntade resultat, och ta del av beskrivningen av de globala målen. Beskriv också eventuella målkonflikter. Med det menas de negativa konsekvenserna projektets insatser kan ha på Agenda 2030-målen.

Regionalfondsprogrammet för Stockholm har förutsättningar att bidra till flertalet av de globala målen i Agenda 2030. Insatser inom de smarta specialiseringsområdena "industriell omställning genom hållbar produktion" och "klimat- och miljösatsningar för hållbar stadsutveckling" kan bland annat bidra till att minska industrins energiförbrukning (mål 7), minska resursanvändning genom resurssnåla produktionsprocesser samt öka ekonomisk produktivitet genom teknisk innovation och uppgradering (mål 8). Det kan också bidra till hållbara industrier och infrastrukturer samt öka hållbarhet inom industri och infrastruktur (mål 9), minska städers miljöpåverkan (koppling till delmål 11.6 – minskade lokala/regionala utsläpp och avfall), klimatpåverkan (mål 11) och bidra till hållbar konsumtion och produktion (mål 12). Det sistnämnda genom exempelvis ökade investeringar i energi- och resurseffektivitet och implementering och uppskalning av nya teknologier.

Insatser inom det smarta specialiseringsområdet life science, vård och hälsa kan bidra till att minska antalet dödsfall, främja mental hälsa och en tillgänglig sjukvård för alla (mål 3). Det kan också bidra till social inkludering och lika rättigheter (mål 10). Programmets valda specifika mål och det smarta specialiseringsområdet IKT, tech och digitalisering har förutsättningar att bidra horisontellt till ovan beskrivna mål i Agenda 2030.

Potentiella målkonflikter

Det är viktigt att ni tar hänsyn till och hanterar potentiella negativa konsekvenser som insatserna kan få för vissa av hållbarhetsmålen. Mål och delmål som riskerar påverkas negativt av insatserna är bland annat:

För Globalt mål 7 kan insatser för industriell omvandling, särskilt genom implementering och uppskalning av ny teknik,vara mycket energikrävande. Det är därför viktigt att göra en bedömning av i vilken mån som investeringarna på kort sikt kan öka energiförbrukningen och därmed ha en negativ effekt på delmål 7.2 "Öka andelen förnybar energi i världen".

För Globalt mål 8 kan insatser för hållbar produktion leda till att företag som lyckas implementera nya arbetssätt stärker sin konkurrenskraft, medan andra företag riskerar att slås ut. Detta medför i sin tur att arbetstillfällen kan förloras. Insatserna kan därmed få negativ effekt mot delmål 8.5 "Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor".

För Globalt mål 15 kan insatser för industriell omställning leda till ökad efterfrågan på förnybar elproduktion, energilagring och nätutbyggnad, vilket i sig har påverkan på ekosystem och biologisk mångfald. Efterfrågan på förnybar energi kan innebära exploateringar med hög miljöpåverkan som kan göra att naturlandskapet blir mer fragmenterat. Detta kan bland annat göra det svårare för arter att förflytta sig när de anpassar sig till ett varmare klimat.

Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning av projektet. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets EU-handbok.

Innan du ansöker

Innan du ansöker ska du:

Skicka in din ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den. Om ert projekt beviljas stöd kommer ni i samband med rapportering av era genomförda insatser att få ert stöd utbetalt. En förutsättning för att ni ska få pengar är att ni följer reglerna för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att
Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du är tydlig om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Vi uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar Regionalfondsprogrammet för Stockholm innan ni skickar in en ansökan.

Tillväxtverket kommer att hålla i flera informationstillfällen digitalt.

Datum för digitala informationstillfällen är:

 • tisdagen 21 juni 2022 klockan 10-11
 • tisdagen 6 september 2022 klockan 10-11

För att anmäla dig skickar du ett mejl till stockholm@tillvaxtverket.se. Skriv i mejlet vilket tillfälle ni vill anmäla er till.

Det är viktigt att ansökningarna har en tydlig koppling till regionala behov och aktuella satsningar. Regional förankring, behovsanalys och involvering av målgruppen ska därför göras innan ni ansöker.

Vem kan söka?

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och
  ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor,
  regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Denna utlysning riktar sig till stödaktörer för innovation och entreprenörskap (vilket kan inkludera aktörer från idéburen sektor), branschorganisationer, kommuner, regioner, myndigheter, forskningsinstitut, universitet och högskolor.

Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/ eller genom medfinansiering, inte i första hand som projektägare. Genom att delta i projekt får företagen del av projektets insatser utan att bära ansvaret för att äga projektet och de administrativa och likvida krav som det medför.

För vad kan ni söka?

Inom denna utlysning kan ni söka projekt inom specifikt mål 1.1: Utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik.

Projekt inom denna utlysning kan vara inriktade mot dessa områden:

Företagsstödjande insatser:

Innovationsprocesser i små och medelstora företag (processer, organisation, marknadsföring, medskapande och användar- och efterfrågestyrd innovation).

Projekten ska inriktas mot något av följande:

 • Främja förbättrade innovationsprocesser till stöd för små och medelstora innovationsföretag inom prioriterade områden för smart specialisering.
 • Medskapande samt användar- och efterfrågestyrd innovation. Detta skulle exempelvis kunna vara insatser för ökad kunskap och nyttjande av innovationsfrämjande upphandling och samverkansmetoder.

Stödjande strukturer:

Tekniköverföring och samarbete mellan företag, forskningscentrum och sektorn för högre utbildning.

Projekten ska vara inriktade mot något av följande:

 • Öka förutsättningarna för omhändertagande av forskning, ny kunskap och idéer till stöd för små och medelstora innovationsföretags innovationsutveckling inom prioriterade områden för smart specialisering.
 • Etablering av innovativa zoner (testzoner i verklig miljö) för testning anses viktigt då det finns behov av insatser för att tillgängliggöra utvecklingsmiljöer, testbäddar och labb för små och medelstora företag.
 • Samverkansplattformar, pilotprojekt, utveckling av stödstrukturer och kompetenshöjande insatser är andra exempel på tänkta stödinterventioner inom utlysningen.

Särskilt efterfrågat är sökande inom Life Science med betoning på efterfrågestyrd innovation.

Särskild vikt läggs på innovationsutveckling hos små och medelstora innovationsföretag med avancerad och hållbar teknikutveckling. En viktig del är samverkan för att stödja transformations- och behovsprocessen från ny kunskap till innovation samt nya metoder för urvalsprocesser och testning inför fortsatt teknik- och produktutveckling.

I denna utlysningsomgång kan aktörer söka för genomförandeprojekt.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För utlysningsomgång 1 år 2022 finns det 75 miljoner kronor att söka från Regionalfonden i Stockholm.

Regionalfonden finansierar maximalt 40% av projektens kostnader. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader. Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets EU-handbok.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är tre år och förstudier nio månader. Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvariga.

Krav, villkor och regler

Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningstexten kan komma att ändras. Detta beror på att EU-kommissionen ännu inte har godkänt Sveriges program inom Regionalfonden och regeringen ännu inte beslutat om ny svensk fondgemensam förordning. En förutsättning för att ansökan ska öppna är både att programmet godkänns och att en förordning beslutas. Innan ni skickar in en ansökan ska ni till följd av detta beakta eventuella ändringar i utlysningen.

Kraven som ställs på projektet och på er som ansöker finns beskrivna i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Förskott: Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genom-föra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och upp-fyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer om förskott på sidan Förskott i Tillväxtverkets EU-handbok.

Slutredovisning: Ni ska lämna in slutredovisningen för ditt projekt senast sista projektdag.

Hållbarhetsanalys: Alla projekt ska integrera hållbarhet. Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets EU-handbok.

En god och tydlig projektlogik kommer att vara ett grundkrav. Det innebär att en systematisk beskrivning av vad och varför något ska förändras, vad som är möjligt att påverka och vilka förväntade effekter som behöver inträffa för att nå måluppfyllelse ska utgöra grunden i en ansökan.

Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start.

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna villkor och eventuella
föreskrifter. Läs mer om de styrande förordningarna.

För att ditt projekt ska få stöd krävs det att projektet följer kraven och villkoren
som står i handboken.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av
Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Många av de projekt som genomförs i Regionalfonden kommer att gynna företag via statsstöd. Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd för sina kostnader vid genomförandet av ett projekt. Men det kan också vara fråga om att företag gynnas indirekt via ett projekt, då som målgrupp för insatser som tillhandahålls på förmånliga villkor.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna så väl som möjligt.

De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen.

Välj en eller flera boxar som kan vara aktuella för er ansökan. Tillväxtverkets handläggare gör sedan en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.
Mer information om statsstödsboxarna finns i Tillväxtverkets EU-handbok.

Skicka in ansökan

Ni skickar in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Du hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i din ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan Ansöka i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och e-legitimation.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar, samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra planerat projekt.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

Bedömning och urval: Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån krav och kriterier. Er ansökan bedöms i två steg. I det första steget säkerställs grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. I det andra steget bedöms kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län ska yttra sig över vilka ansökningar som ska prioriteras bland de ansökningar som godkänts av Tillväxtverket.

Strukturfondspartnerskapets yttrande är bindande i Tillväxtverkets fortsatta beredning.

För 2022 års utlysningar kommer Strukturfondspartnerskapet yttra sig över prioritering av godkända ansökningar utifrån tre bedömningsgrunder:

 • Projektet bidra till måluppfyllnad av något av de fyra övergripande målen i RUFS 2050 eller något av de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030
 • Projektet genomförs i samverkan med aktörer som är relevanta för projektet
 • Projektet medför ett mervärde och nytta för det långsiktiga regionala utvecklingsarbetet i Stockholmsregionen

Mer om Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid prioritering av insatser vid Strukturfondspartnerskapet i Stockholm kommer följande prioriteringsgrunder vara styrande:

A. Hållbar regional utveckling

B. Samverkan

C. Mervärde och nytta

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Hör av dig till Robin Andersson eller Lisa Kareliusson.

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 00 00 (växel)

Vi uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar Regionalfondsprogrammet i Stockholm innan ni skickar in en ansökan. Ta också kontakt med Regionalt utvecklingsansvarig. Vi kan ge er feedback på ert framtida projekt inför er ansökan. Det är bra att utgå från frågorna i mallen för Tidig projektidé

E-post: stockholm@tillvaxtverket.se
Tillväxtverket kommer att hålla i informationstillfälle digitalt.

Datum för digitalt informationstillfälle är:

tisdagen 6 september 2022 klockan 10-11