Tillväxtverket
eu-logotyp

Finansiering till kompetens­försörjning och entreprenörskap

 • Stängd 15 december 2022
 • Region Blekinge
 • Region Skåne

Vill ni arbeta för en stärkt kompetensförsörjning hos små och medelstora företag och främja entreprenörskap inom Skåne och Blekinges styrkeområden? Nu finns det möjlighet till EU-finansiering för aktörer i Skåne och Blekinge län.

En kvinna och två män står vid ett skrivbord
Illustration av en pil uppåt

Vad?

Insatser för kompetensförsörjningen till företag och främja entreprenörskap.

Illustration av en profil

Vem?

Stödaktörer inom innovation, entreprenörskap, utbildningsorganisationer.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Max 40 procent av ett projekts kostnader. Förstudier max 400 000 kronor.

Vad handlar erbjudandet om?

Inom starka näringslivsområden i Skåne-Blekinge är det en utmaning att rekrytera kvalificerad personal. Kompetensbrist är därmed en utmaning för fortsatt utveckling av regionens specialiseringsområden och ett hinder för att företag ska kunna växa. Genom att stödja företag med kunskap och färdigheter i strategiskt kompetensförsörjningsarbete, kan företag ta ett ökat ansvar för den egna kompetensförsörjningen genom att utveckla arbetssätt, processer, strategier och planer för arbetet.

I strategierna för smart specialisering pekas prioriterade områden ut och en riktning för ekonomisk omvandling inom dessa. Det är en utmaning att få detta arbete att drivas framåt och vidareutvecklas utifrån regionala förutsättningar och en utmaning att bygga upp arbetssätt som kan hantera olika yttre förändringar. För att utveckla och dra nytta av regionens specialiseringsområden finns behov av insatser för att utveckla arbetssätt och metoder som främjar en utveckling och förnyelse inom och mellan specialiseringsområden.

Nyföretagandet skiljer sig kraftigt mellan Skåne och Blekinge. Det finns därför behov av insatser som stärker förutsättningarna för ett ökat entreprenörskap och företagsamhet i hela regionen. Det leder i förlängningen till nya och utvecklingsbara företag, inte minst i de områden och inom de grupper där företagande och entreprenörskap är svagare.

Insatser inom specifikt mål 1.4 kompetensförsörjning ska bemöta utmaningar kring kompetensförsörjning för företag och möjliggöra satsningar för stärkt kompetensförsörjning. Detta utifrån Skåne-Blekinges smarta specialiseringsstrategier, utveckling av arbetet med smart specialisering samt stärkt entreprenörskap. Insatser som pekas ut i denna utlysning ska vara kopplade till något eller några av områdena för smart specialisering. I Skåne är det Tech, Life Science och hälsa, Livsmedel, Avancerade material och tillverkningsindustri, Smarta hållbara städer, ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village. I Blekinge är det Smart industri; Tech och policymodellen Missions. Missions är en metod med fokus på samhällsutmaningar.


Exempel på insatser:

 • Att stödja företag med särskilda insatser för att motverka kompetensbrist och möta kompetensbehov inom specialiseringsområdena.
 • Att stödja företag med insatser för det strategiska kompetensförsörjningsarbetet.
 • Att utveckla stödjande strukturer kring kompetensförsörjning inom specialiseringsområdena, smart specialisering och stärka entreprenörskap genom metodutveckling, samverkan och arbetssätt.

Genom valda insatser kommer projekt att bidra på lång sikt till EU:s mål om ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling.

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Globalt mål 2 Ingen hunger
Globalt mål 3 God hälsa och välbefinnande
Globalt mål 5 Jämställdhet
Globalt mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål 10 Minskad ojämlikhet
Globalt mål 11 Hållbara städer och samhällen

Övergripande utmaningar

De övergripande utmaningarna i Skåne-Blekinge är låg sysselsättningsgrad och låg produktivitet. Inom specifikt mål 1.4 karakteriseras utmaningarna på följande sätt:
 • Teknikutveckling, nya produkter och produktionsprocesser ställer krav på välutbildad och kompetent arbetskraft. Skåne-Blekinge har en dubbel utmaning på arbetsmarknaden. Den handlar dels om att stärka Skåne-Blekinges konkurrenskraft genom att skapa förutsättningar för fler och växande företag och där igenom fler arbetstillfällen. Det handlar även om att främja individers etablering på arbetsmarknaden genom en förbättrad matchning mellan efterfrågan på kompetenser och individers utbildning och kompetens.
 • ·Inom starka näringslivsområden i Skåne-Blekinge är det en utmaning att rekrytera kvalificerad personal. Inom starka områden för Skåne-Blekinge såsom Tech, Life Science och industri kan det konstateras att det idag råder brist på kompetent arbetskraft. Det finns behov av insatser för att på både kort och lång sikt stärka kompetensförsörjningen inom regionens specialiseringsområden.
 • ·Det finns stora skillnader på arbetsmarknaden i Skåne-Blekinge och det finns behov av insatser för att öka intresset för entreprenörskap bland underrepresenterade grupper och i områden där företagande och entreprenörskap är svagare. Det finns även behov av insatser för att främja normfria studie-, yrkes och rekryteringsval.
 • ·Det finns även ett behov för företag och forskningsaktörer att arbeta med så kallad talangattraktion.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hållbar omställning och långsiktiga effekter

De globala målen är en viktig del av Regionalfondens önskade långsiktiga effekter.
Nedan listas de globala mål i Agenda 2030 som Tillväxtverket ser att ni kan bidra till. Ni som söker finansiering från Regionalfonden ska beskriva vilka av de globala målen som ert projekt bidrar till på lång sikt, och på vilket sätt ni bidrar.

Baskrav

Ett baskrav för prioritering av projekt inom ramen för denna utlysning är att projekten bidrar till de globala målen: Jämställdhet (Mål 5) samt minskad ojämlikhet (Mål 10).


Särskilt relevanta mål

Utöver baskravet ska projektet bidra till minst ett globalt mål som är relevant. Projekt ska ligga i linje med utpekade områden för smart specialisering inom Skåne och Blekinge och genom satsningar på kompetensförsörjning och entreprenörskap bidra till exempelvis Mål 2 Ingen hunger, Mål 3 God hälsa och välbefinnande, Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Mål 11 Hållbara städer och samhällen. Insatsbeskrivningen kan även särskilja vilka specifika delmål den avser att arbeta mot som exempelvis: delmål 2.3 Fördubbla småskaliga livsmedelsproducenters produktivitet med bäring på insatser för smart specialisering inom livsmedel, Delmål 9.1, Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer.

Innan ni ansöker

Innan ni ansöker ska ni:

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Vem kan söka?

Huvudsaklig målgrupp för att söka och driva projekt är myndigheter, kommuner, regioner, aktörer inom det företags- och innovationsfrämjande systemet till exempel inkubatorer, klusterorganisationer och science parks samt universitet, högskolor, yrkeshögskolor, andra utbildningsaktörer och aktörer inom idéburen sektor.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet. Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027 under rubriken Kan ni söka EU-stöd, och för vad?

Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom medfinansiering, inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser utan att bära ansvaret av att äga projektet och för de administrativa och likvida krav som det medför.

För vad kan ni söka?

Insatserna ska bidra till Region Skånes och Region Blekinges områden för smart specialisering: Tech, Life Science och hälsa, livsmedel, avancerade material och tillverkningsindustri, smarta hållbara städer, ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village, smart industri och policymodellen Missions.

Ni kan bedriva såväl förstudier som projekt inom dessa områden:

 • Förmedling av kunskap, kompetensutveckling (inom företagets kärnverksamhet och stödjande områden såsom ledningskunskaper, entreprenöriella och gröna kunskaper), rådgivning och coachning riktat till små och medelstora företag för att motverka kompetensbrist och möta kompetensbehov för företag inom specialiseringsområden.
 • Att stödja företagen i dess strategiska kompetensförsörjningsarbete, som planeringen och tillhandahållande av utbildning inom företag, utveckling av rekryteringsprocesser och frågor som rör breddad rekrytering och attraktiv arbetsgivare.
 • Att utveckla och testa metoder, samverkan och/eller arbetssätt för att på olika sätt stärka kompetensförsörjning inom specialiseringsområden, utveckla arbetet med smart specialisering och stärka entreprenörskap.
 • Att stärka kompetensförsörjningen till näringsliv och forsknings- och innovationsmiljöer inom regionala specialiseringsområden, till exempel att fördjupa kunskapen om näringslivets kompetensbehov, attrahera kompetens och rekrytera talanger. Att utveckla och tillgängliggöra utbildningar som matchar näringslivets behov och öka attraktiviteten för utbildningar inom specialiseringsområden
 • Att utveckla arbetet med smart specialisering inom regionala specialiseringsområden inklusive den entreprenöriella upptäckarprocessen, till exempel genom kunskapshöjning och gemensam vidareutveckling och anpassning av metoden utifrån regionala förutsättningar
  ·Att främja ökat entreprenörskap, förbättra attityder till och stärk färdigheter för entreprenörskap, till exempel bland studenter, forskare, intraprenörer och i de områden och inom de grupper där företagandet är svagare.

Läs mer om Regionalfonden Skåne-Blekinge.

Finansiering från Regionalfonden kommer att behöva beakta EU:s regler om statligt stöd. Ni kan läsa mer om dessa regler under avsnittet Krav, villkor och regler.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Er ansökan kan få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Förstudier

Förstudier kan söka max 400 000 kronor från Regionalfonden. Av totalbudget för ansökningsomgången avsätts 2 miljoner för förstudier.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 17 november och stänger 14 december

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är tre år och fyra månader och förstudier nio månader. Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvariga.

Första möjliga datum för projektstart är samma dag som ansökan har skickats in digitalt till Tillväxtverket.

Läs mer om de olika projekttyperna i Tillväxtverkets EU-handbok.

Krav, villkor och regler

Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningstexten kan komma att ändras. EU-kommissionen har ännu inte godkänt Skåne-Blekinges program inom Regionalfonden. Det kan därför fortfarande ske ändringar i programmet. En förutsättning för att beslut om stöd ska kunna fattas är att programmen är godkända. Innan ni skickar in en ansökan ska ni till följd av detta beakta eventuella ändringar i utlysningen.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Krav på insatser för jämställdhet

Kunskap om hur jämställdhet, jämlikhet, inkludering och likabehandling ska integreras i framtagande, mål och genomförande av projekt är central. Kriterierna ska användas som hävstänger för att nå bättre resultat i projekten, dvs. öka möjligheten att lösa de regionala utmaningar som projekten aviserar och bidra till hållbar utveckling. Ingen får diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet ska genomsyra insatserna inom programmet, dvs. samtliga projekt inom specifikt mål 1.4 ska åtminstone omfatta jämställdhetsintegrering

Därutöver ska insatserna (tio procent) inom specifikt mål 1.4 fokusera särskilt på följande gällande jämställdhet, inkludering och likabehandling:

 • Kompetensutveckling för arbetsgivare gällande utveckling av rekryteringsprocesser och frågor som rör breddad rekrytering och attraktiv arbetsgivare inom aktuella strategier för smart specialisering.
 • Insatser för att öka attraktiviteten för utbildningar och arbete inom specialiseringsområden, vilket även kan även innefatta mer långsiktiga strukturpåverkande insatser som påverkan av attityder för ungas studie- och yrkesval och arbetsgivares rekryteringsval. Detta kan inkludera satsningar för att öka intresset för STEM-utbildningar bland flickor, det vill säga naturvetenskap, teknik, konstruktion och matematik.
 • Utveckling av strukturer för att förbättra attityderna till och stärka färdigheter för entreprenörskap och företagande, särskilt för barn och unga, kvinnor och personer med utländska bakgrund.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Många av de projekt som genomförs i Regionalfonden kommer att gynna företag via statsstöd. Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd för sina kostnader vid genomförandet av ett projekt. Men det kan också vara fråga om att företag gynnas indirekt via ett projekt, då som målgrupp för insatser som tillhandahålls på förmånliga villkor.
Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna så väl som möjligt.

De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen.
Välj en eller flera boxar som kan vara aktuella för er ansökan. Tillväxtverkets handläggare gör sedan en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.
Mer information om statsstödsboxarna finns i Tillväxtverkets EU-handbok. Se länkar ovan.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar er under handläggningen.

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?

Hör av er till:

Johanna Wahn, Malin Hassler, Hannes Wigerfelt eller Sally Grahn via E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se eller Telefon: 08-681 00 00 (växel).

Ni kan även kontakta oss via vår resursbrevlåda SkaneBlekinge@tillvaxtverket.se

Hör gärna av er till Tillväxtverkets handläggare för att diskutera er idé och om idén passar in i Regionalfondsprogrammet. Läs mer om hur ni kan testa er projektidé. 

För att ta del av utkast av Skåne-Blekingeprogrammet besök Region Skånes hemsida.

Mer om Regionalfonden i Skåne-Blekinge