Tillväxtverket
eu-logotyp

Driva plattform för samverkan och erfarenhetsutbyte

 • Stängd 15 december 2022
 • Hela Sverige

Nu finns det möjlighet för en myndighet med uppdrag inom Hållbar urban utveckling att söka stöd för att driva en plattform för samverkan och erfarenhetsutbyte. Plattformen ska tillhandahålla ett stöd som framförallt är riktat mot de lokala strategier som får stöd genom regionalfonden. Även förslag på en bredare inriktning välkomnas.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Driva stödjande plattform inom Hållbar urban utveckling

Illustration av en profil

Vem?

Statlig myndighet


Illustration av sedlar

Hur mycket?

20 - 40 miljoner

Vad handlar erbjudandet om?

Regionalfonden erbjuder ett samlat genomförande av insatser riktade mot Hållbar urban utveckling genom det nationella regionalfondsprogrammet.

Totalt c:a 700 miljoner kronor kommer gå till insatser riktade till Hållbar urban utveckling.

För att göra genomförande av Hållbar urban utveckling i regionalfonden så bra som möjligt ska en plattform för erfarenhetsutbyte och samverkan stödja i genomförandet av denna del.

Flera projekt kommer att drivas med inriktning mot Hållbar urban utveckling under programperioden 2021-2027. Samtliga kommer att utgå ifrån lokala strategier som tas fram och väljs ut som ett första steg i genomförandet. Strategierna kommer att vara avgränsade i geografi och peka ut riktningen för de insatser som ska genomföras och finansieras genom projekt inom Hållbar urban utveckling i regionalfonden.

Plattformen ska samordna och erbjuda ett kunskapsstöd mot projekten samt bidra till spridning och lärande. Plattformen ska även bistå Tillväxtverket med kunskap och i urvalet av strategier som ska erbjudas stöd. Plattformen ska samla en bred kompetens från myndigheter med utpekat uppdrag mot Hållbar urban utveckling.

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Globalt mål 11 Hållbara städer och samhällen

Övergripande utmaningar för Nationella programmet

Vilka insatser behövs nu och på sikt för att städer ska utvecklas hållbart?

Städer är centrum för kommunikation, handel och kulturverksamhet. I städerna förbrukas majoriteten av all energi och de står för en stor mängd av koldioxidutsläppen. Stadsområden spelar en nyckelroll för att uppnå de globala målen i Agenda 2030 och för att lösa många av våra största utmaningar, inte minst klimatförändringar. För att uppnå målen i Agenda 2030 och Hållbar urban utveckling krävs en omställning till jämlika, gröna och produktiva städer. Digitaliseringen och näringslivets entreprenörsförmåga är verktyg för att hantera dessa utmaningar.

Jämlika städer

Befolkningen koncentreras allt mer till täta urbana områden. Det innebär växande skillnader både mellan och inom grannskap, stadsdelar och städer i en region men även mellan landsbygder och städer. Det finns en ökad segregation i svenska städer och det är en utmaning att skapa goda och välkomnande livsmiljöer, rättvisa och jämlika livsvillkor och ett samhälle där människor känner förtroende och tillit till varandra.

Gröna Städer

I städer förbrukas majoriteten av all energi och städerna står för en stor mängd av koldioxidutsläppen. Det sker ständiga prioriteringar mellan olika värden och det är utmanande att visa värdet av kvaliteter och funktioner som ekosystemtjänster och grönstrukturen fyller i städerna,för att hantera effekter av klimatförändringen, för människors hälsa och välbefinnande och bevarande av biologisk mångfald. I städerna är konkurrensen om mark stor. Där finns behov av bl.a. boende, arbetsplatser och service samtidigt som grönska behöver prioriteras för att människor ska kunna leva hållbart och hälsosamt. Den stadsnära naturen och parkerna bidrar till livskvalitet och kan förbättra folkhälsan.

Produktiva städer

Att erbjuda hållbara och effektiva offentliga och kommersiella tjänster och bygga en hållbar lokal ekonomi är en stor utmaning. För att öka produktiviteten behövs en kombination av tekniklösningar, beteendeförändringar, policyutveckling för planering och omsorgsfull gestaltning av stadens fysiska miljö. Invånares olikheter och mångfald är en tillgång som ska tas tillvara.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att:

 • utrota fattigdom och hunger
 • förverkliga de mänskliga rättigheterna
 • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
 • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling.

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Insatserna som utlysningen syftar till bidrar till Mål 11 Hållbara städer och samhällen. Mer specifikt bidrar utlysningen särskilt till:

 • Mål 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering: Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder.
 • Mål 11.A Främja nationell och regional utvecklingsplanering: Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden genom att stärka den nationella och regionala utvecklingsplaneringen.
 • Mål 11.B Implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet och katastrofriskreducering: Till 2020 väsentligen öka det antal städer och samhällen som antar och genomför integrerade strategier och planer för inkludering, resurseffektivitet, begränsning av och anpassning till klimatförändringarna och motståndskraft mot katastrofer samt utveckla och genomföra, i linje med Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015 -2030, en samlad katastrofriskhantering på alla nivåer.

Urbaniseringen sker i allt snabbare takt vilket innebär att städer bör ligga i framkant vad gäller att adressera utmaningarna i Agenda 2030.

Innan du ansöker

Innan du ansöker ska du:

Skicka in din ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den. Om ert projekt beviljas stöd kommer ni i samband med rapportering av era genomförda insatser att få ert stöd utbetalt. En förutsättning för att ni ska få pengar är att ni följer reglerna för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att
Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du är tydlig om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Vem kan söka?

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och
  ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor,
  regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Huvudsökande ska vara en statlig myndighet med utpekat uppdrag mot Hållbar urban utveckling. Projektet förutsätts vara ett samverkansprojekt där flera parters kompetens kring Hållbar urban utveckling samlas.

För vad kan ni söka?

Stödet söks från prioritering 3 i det nationella programmet: Stärka innovations- och utvecklingskapaciteten samt lärandet i och mellan städer.

Stödet söks från särskilt mål 1:1 inom prioritering 3: Utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik.

Stödet ska användas till att driva en plattform för nätverk och kunskap riktat mot regionalfondsprojekt med inriktning Hållbar urban utveckling. Plattformen ska även bistå Tillväxtverket i urval av projekten.

Stödet får användas till aktiviteter för att skapa lärande för och mellan projekten, sprida projektens resultat samt ta fram kunskapsunderlag.

Läs mer om det Nationella regionalfondsprogrammet.

Hur mycket kan ni få i stöd?

20-40 miljoner kronor.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan som längst pågå till 2030-06-30.

Krav, villkor och regler

Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start.

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna villkor och eventuella
föreskrifter. Läs mer om de styrande förordningarna.

För att ditt projekt ska få stöd krävs det att projektet följer kraven och villkoren
som står i handboken.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av
Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Skicka in ansökan

Ni skickar in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Du hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i din ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan När och hur kan ni ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och e-legitimation.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar, samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra planerat projekt.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.
Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Hör av dig till:
Albin Boström eller Annika Westerberg

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 00 00 (växel)