Tillväxtverket
eu-logotyp

Digitala innovations­hubbar i Stockholm

 • Stängd 15 december 2022
 • Region Stockholm

Nu kan aktörer i Stockholm som har beviljats medel via Digitals utlysning för Europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) ansöka om delfinansiering via Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Två personer upptagna med sina datorer
Illustration av en pil uppåt

Vad?

Projekt med syfte att förbättra företags digitalisering genom innovationshubbar.

Illustration av en profil

Vem?

Aktörer i Stockholm som beviljats finansiering för Europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) via EU-programmet Digital.


Illustration av sedlar

Hur mycket?

40 procent av era projektkostnader.

Vad handlar erbjudandet om?

Europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) ska hjälpa små och medelstora företag att förbättra affärs- och produktionsprocesser, produkter eller tjänster genom digital teknologi. Nu kan ni i Stockholm ansöka om kompletterande finansiering från Regionalfonden.

Tillväxtverket erbjuder finansiering för projekt som stärker små och medelstora företags konkurrenskraft och gör dem mer hållbara. Grunden är att möta dagens samhällsutmaningar och öka omställningstakten inom näringslivet. Insatserna kan innebära direkta insatser till företag och utveckling av stödstrukturer.

Insatserna ska bidra till att möta regionens utmaningar för långsiktig hållbar utveckling genom att:

 • stärka de regionala strukturerna för efterfrågan, utveckling och implementering av nya digitala och hållbara lösningar,
 • stödja den fortsatta digitaliseringen av näringslivet, liksom utveckling och kommersialisering av nya lösningar som är till nytta för stora delar av samhället.

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Globalt mål 3 God hälsa och välbefinnande
Globalt mål 5 Jämställdhet
Globalt mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål 10 Minskad ojämlikhet
Globalt mål 11 Hållbara städer och samhällen
Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Övergripande utmaningar i Stockholmsregionen

Digitalisering är ett viktigt verktyg både för konkurrenskraften och för en hållbar regional och global utveckling. I detta sammanhang är det också viktigt att stärka regionala strukturer för till exempel efterfrågan, affärsmöjligheter och affärsutveckling, men också för förstärkt och utvecklat samarbete mellan till exempel små och medelstora företag, akademi, offentliga aktörer, länets innovationsnoder med flera. Vidare är det viktigt att framhålla betydelsen av nätverkande och stöd för samtliga delar av länets befolkning för att nyttja digitaliseringens möjligheter. Här är det viktigt att alla oavsett kön, bakgrund, ålder eller härkomst kan dra nytta av digitaliseringens fördelar.

Det finns också ett behov av att stärka samverkansplattformarnas betydelse och deltagande aktörers kunskap vilket ökar möjligheterna till kompletterande insatser och företags investeringsförmåga inom andra insatser.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att:

 • utrota fattigdom och hunger
 • förverkliga de mänskliga rättigheterna
 • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
 • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling.

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Konkurrenskraftiga och innovativa företag är en av flera nyckelmekanismer för en hållbar omställning i linje med målen i Agenda 2030. I näringslivet finns stor potential till nya lösningar på viktiga samhällsutmaningar, samtidigt som hållbarhet också blir en allt viktigare affärsstrategisk fråga för företagen. Genom ett strategiskt arbete i linje med Agenda 2030 kan företag exempelvis stärka sitt varumärke och möjligheter att attrahera kompetens, kunder och investerare.

I samband med er ansökan ska ni beskriva vilket eller vilka globala mål för Agenda 2030 som ert projekt bidrar till att uppfylla. Utgå från projektets insatser och förväntade resultat, och ta del av beskrivningen av de globala målen. Beskriv också eventuella målkonflikter. Med det menas de negativa konsekvenserna projektets insatser kan ha på Agenda 2030-målen.

Regionalfondsprogrammet för Stockholm har förutsättningar att bidra till flertalet av de globala målen i Agenda 2030. Insatser inom de smarta specialiseringsområdena "industriell omställning genom hållbar produktion" och "klimat- och miljösatsningar för hållbar stadsutveckling" kan bland annat bidra till att minska industrins energiförbrukning (mål 7), minska resursanvändning genom resurssnåla produktionsprocesser samt öka ekonomisk produktivitet genom teknisk innovation och uppgradering (mål 8). Det kan också bidra till hållbara industrier och infrastrukturer samt öka hållbarhet inom industri och infrastruktur (mål 9), minska städers miljöpåverkan (koppling till delmål 11.6 – minskade lokala/regionala utsläpp och avfall), klimatpåverkan (mål 11) och bidra till hållbar konsumtion och produktion (mål 12). Det sistnämnda genom exempelvis ökade investeringar i energi- och resurseffektivitet och implementering och uppskalning av nya teknologier.

Insatser inom det smarta specialiseringsområdet life science, vård och hälsa kan bidra till att minska antalet dödsfall, främja mental hälsa och en tillgänglig sjukvård för alla (mål 3). Det kan också bidra till social inkludering och lika rättigheter (mål 10). Programmets valda specifika mål och det smarta specialiseringsområdet IKT, tech och digitalisering har förutsättningar att bidra horisontellt till ovan beskrivna mål i Agenda 2030.

Potentiella målkonflikter

Det är viktigt att ni tar hänsyn till och hanterar potentiella negativa konsekvenser som insatserna kan få för vissa av hållbarhetsmålen. Mål och delmål som riskerar påverkas negativt av insatserna är bland annat:

För Globalt mål 7 kan insatser för industriell omvandling, särskilt genom implementering och uppskalning av ny teknik,vara mycket energikrävande. Det är därför viktigt att göra en bedömning av i vilken mån som investeringarna på kort sikt kan öka energiförbrukningen och därmed ha en negativ effekt på delmål 7.2 "Öka andelen förnybar energi i världen".

För Globalt mål 8 kan insatser för hållbar produktion leda till att företag som lyckas implementera nya arbetssätt stärker sin konkurrenskraft, medan andra företag riskerar att slås ut. Detta medför i sin tur att arbetstillfällen kan förloras. Insatserna kan därmed få negativ effekt mot delmål 8.5 "Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor".

För Globalt mål 15 kan insatser för industriell omställning leda till ökad efterfrågan på förnybar elproduktion, energilagring och nätutbyggnad, vilket i sig har påverkan på ekosystem och biologisk mångfald. Efterfrågan på förnybar energi kan innebära exploateringar med hög miljöpåverkan som kan göra att naturlandskapet blir mer fragmenterat. Detta kan bland annat göra det svårare för arter att förflytta sig när de anpassar sig till ett varmare klimat.

Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning av projektet. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets EU-handbok.

Innan du ansöker

Innan du ansöker ska du:

Skicka in din ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den. Om ert projekt beviljas stöd kommer ni i samband med rapportering av era genomförda insatser att få ert stöd utbetalt. En förutsättning för att ni ska få pengar är att ni följer reglerna för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att
Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du är tydlig om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Det är viktigt att ta del av utlysningen i sin helhet. Har ni frågor, hör av er. Se kontaktuppgifter nedan.

Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningstexten kan komma att ändras. Detta beror på att EU-kommissionen ännu inte har godkänt Sveriges program inom Regionalfonden och regeringen ännu inte beslutat om ny svensk fondgemensam förordning. En förutsättning för att möjligheten att ansöka ska öppna är att programmet godkänts och att en förordning beslutats.

Innan ni skickar in en ansökan ska ni till följd av detta beakta eventuella ändringar i utlysningen.
Det är viktigt att ni innan inlämnande av ansökan tar kontakt med Tillväxtverket.

Vem kan söka?

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och
  ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor,
  regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Utlysningen riktar sig till projektägare (koordinerande projektpart EDIH) som har fått en beviljad ansökan att bli en Europeisk digital innovationshubb via EU-programmet Digitala Europa.

För vad kan ni söka?

Inom denna utlysning kan ni söka projekt inom specifikt mål 1.2: Stödjande strukturer: it-tjänster och it-tillämpningar för digitala färdigheter och digital delaktighet.

Ni som beviljats stöd för Europeisk digital innovationshubbar (EDIH) från EU-programmet Digitala Europa kan i den här utlysningen söka finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Verksamheten i hubbarna ska hjälpa småföretag och offentlig sektor i sin digitala transformation av processer, produkter och tjänster.

Regionalfonden i Stockholm är ett viktigt verktyg för att uppnå målsättningarna i de regionala utvecklingsstrategierna.

Det är i denna utlysning möjligt att söka finansiering för insatser som:

Utlysningen faller inom ramen för särskilt mål 1.2; Dra nytta av digitaliseringens fördelar för invånare, företag, forskningsorganisationer och offentliga myndigheter.

Läs mer om Regionalfonden Stockholm

Hur mycket kan ni få i stöd?

Regionalfonden finansierar maximalt 40% av projektens kostnader. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel. Om ni tänker söka medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra datum för inlämnande att förhålla sig till.
Totalt omfattar utlysningen 15 mkr. Detta kan komma att höjas.

Finansieringen som söks från Regionalfonden ska avse sådana kostnadsslag som är stödberättigande i programmet Digitala Europa. Ni kan använda finansiering från programmet Digitala Europa som medfinansiering i ert Regionalfondsprojekt med upp till 50 procent.
Projektets budget ska vara kostnadseffektiv. Ni ska kunna förklara och redovisa för Tillväxtverket hur ni har kommit fram till projektets budget.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan starta samma dag som ni skickar in ansökan, på egen risk.

Projektet kan ha verksamhet max 36 månader, och utöver det 4 månader för utvärdering och slutredovisning. Det kan komma möjligheter till förlängning.

Krav, villkor och regler

EIDH klassas som projekt av strategisk betydelse och därför behövs bland annat extra kommunikationsinsatser som ni behöver planera för och budgetera för i er ansökan. Läs mer i Tillväxtverkets EU-handbok.

Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningstexten kan komma att ändras. Detta beror på att EU-kommissionen ännu inte har godkänt Sveriges program inom Regionalfonden och regeringen ännu inte beslutat om ny svensk fondgemensam förordning. En förutsättning för att ansökan ska öppna är både att programmet godkänns och att en förordning beslutas. Innan ni skickar in en ansökan ska ni till följd av detta beakta eventuella ändringar i utlysningen.
Kraven som ställs på projektet och på er som ansöker finns beskrivna i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Förskott: Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer om förskott på sidan Förskott i Tillväxtverkets EU-handbok.

Slutredovisning: Ni ska lämna in slutredovisningen för ditt projekt senast sista projektdag.

Hållbarhetsanalys: Alla projekt ska integrera hållbarhet. Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets EU-handbok.

Bedömning och urval: Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån krav och kriterier. Er ansökan bedöms i två steg. I det första steget säkerställs grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. I det andra steget bedöms kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start.

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna villkor och eventuella
föreskrifter. Läs mer om de styrande förordningarna.

För att ditt projekt ska få stöd krävs det att projektet följer kraven och villkoren
som står i handboken.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av
Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering. Utvärdering av Europeiska Digitala Innovationshubbar sker i enlighet med Digital Europas krav.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Många av de projekt som genomförs i Regionalfonden kommer att gynna företag via statsstöd. Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd för sina kostnader vid genomförandet av ett projekt. Men det kan också vara fråga om att företag gynnas indirekt via ett projekt, då som målgrupp för insatser som tillhandahålls på förmånliga villkor.
Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna så väl som möjligt.

De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen.
Välj en eller flera boxar som kan vara aktuella för er ansökan. Tillväxtverkets handläggare gör sedan en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.
Mer information om statsstödsboxarna finns i Tillväxtverkets EU-handbok.

Skicka in ansökan

Ni skickar in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Du hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i din ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan Ansöka i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och e-legitimation.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar, samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra planerat projekt.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

Bedömning och urval: Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån krav och kriterier. Er ansökan bedöms i två steg. I det första steget säkerställs grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. I det andra steget bedöms kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Vid prioritering av insatser vid Strukturfondspartnerskapet i Stockholm kommer följande prioriteringsgrunder vara styrande:

A. Hållbar regional utveckling
B. Samverkan
C. Mervärde och nytta

Vad händer när jag skickat in ansökan?

När ni skickat in ansökan kommer Tillväxtverket handlägga den, se text ovan om Bedömning och urval. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under handläggningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet.

Kontakt

Har ni frågor och funderingar, hör gärna av er till stockholm@tillvaxtverket.se. Vi rekommenderar att ni i tidigt stadie tar kontakt med oss. Vi diskuterar enklast med er efter att ni fyllt i mallen för tidig projektidé Word, 61.2 kB..

Telefon: 08-681 00 00 (växel)