Tillväxtverket
eu-logotyp

Bredbandsutveckling i Mellersta Norrland

  • Stängd 15 december 2022
  • Region Jämtland Härjedalen
  • Region Västernorrland

Har du idéer till projekt som bidrar till bredbandsutvecklingen i Mellersta Norrland? Nu finns möjlighet att söka EU-finansiering för insatser som ska bidra till att möta behovet att bygga ut bredbandsinfrastrukturen i Jämtland Härjedalen och Västernorrland.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Projekt/förstudier som bidrar till utbyggnad av ortssammanbindande nät.

Illustration av en profil

Vem?

Offentliga och privata nätägare.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Totalt 172 miljoner kronor.
Maximalt 40 procent av projektets totala budget.

Vad handlar erbjudandet om?

Inom den här utlysningen går det att söka finansiering inom:
Politiskt mål 1 - Ett smartare Europa
Specifikt mål 1.5 - Investeringar i ortssammanbindande bredbandsnät

Programmet ska bidra till utbyggnad av ortssammanbindande nät med optisk fiber eller annan teknisk lösning med motsvarande överföringskapacitet som krävs för att nå det nationella bredbandsmålet 2025. Projektmedlen riktas till insatser i de områden som prioriteras i de regionala bredbandsstrategierna och/eller de regionala behovskartläggningarna.

Effekter på lång sikt:
• Tillgänglighet och attraktionskraft ökar i programområdet
• Tillgängligheten ökar för företag och individer, avstånd till marknader minskar
• Förutsättningarna för hållbar omställning och utveckling förbättras

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Övergripande utmaningar

Mellersta Norrland har en låg täckning av snabbt bredband där 73,7 procent av hushållen i Västernorrland och 72,6 procent i Jämtland Härjedalen har tillgång. Motsvarande täckning bland företag/arbetsplatser är 65,5 respektive 66,5 procent. Den låga täckningsgraden i Mellersta Norrland ska ses mot bakgrund av målet i regeringens bredbandsstrategi att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband 2025.

Bredband är en grundförutsättning som stödjer genomförandet av övriga politiska mål
Tillgång till snabb digital infrastruktur i hela programgeografin är en förutsättning för digitalisering och transformation som krävs för hållbar utveckling. Det är särskilt viktigt när fast telefoni och ADSL sucessivt avvecklas i glesa områden. I takt med ökad digitalisering inom offentlig och privat sektor blir bristen på bredband ett stort problem, särskilt med tanke på den minskande fysiska närvaron av både offentliga och privata servicegivare.

God digital infrastruktur möjliggör tillgänglighet och valfrihet och är en förutsättning för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i enlighet med artikel 174 i EUF-fördraget.

Utbyggt bredbandsnät skapar förutsättningar för etablering av företag, arbete och studier på distans samt nyttjande av digitala välfärds- och samhällstjänster. Möjligheter skapas även för minskat resande och minskad klimatpåverkan.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Programmet anses särskilt stödja globalt mål 9 genom prioriteringarna inom smart specialisering, innovation och transportinfrastruktur, samt mål 7 för insatserna kopplade till förnybar energi. Även mål 12 är fokus för programmet genom prioriteringen cirkulär ekonomi. Ni ska tydligt beskriva hur projektet bidrar till någon eller några av de globala målen i Agenda 2030 i er ansökan.

Ni ska beskriva hur projektet ska ge direkta bidrag till främst mål 9.

Programmets valda specifika mål har goda förutsättningar att bidra till ett stort antal andra mål i Agenda 2030 genom kravet att alltid balansera och förhålla sig till de tre hållbarhetsdimensionerna. Utgå ifrån projektets insatser och förväntat resultat och ta del av beskrivningen av de globala målen. Beskriv också eventuella målkonflikter, vilket betyder de negativa konsekvenserna som projektets insats kan ha på Agenda 2030-målen.

Innan ni ansöker

Innan ni ansöker ska ni:

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

För bredband sker en särskild ansökningsprocess, se mer.

Vem kan söka?

För den här utlysningen kan stöd sökas av offentliga och privata aktörer som investerar i infrastruktur i form av ortssammanbindande bredband.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet . Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027 under rubriken Kan ni söka EU-stöd, och för vad?

För vad kan ni söka?

Insatser: Utveckling av miljöer och infrastruktur

Projektet ska bidra till utbyggnad av ortssammanbindande nät med optisk fiber eller annan teknisk lösning med motsvarande överföringskapacitet som krävs för att nå det nationella bredbandsmålet 2025. Projektmedlen riktas till insatser i de områden som prioriteras i de regionala bredbandsstrategierna och/eller de regionala behovskartläggningarna.

Viktiga resultat av insatser för utbyggt ortssammanbindande nät är att fler hushåll och företag får tillgång till bredband med hög överföringskapacitet. Stödet ska bidra till att nå målen i regeringens bredbandsstrategi.

Regionalfonden kan enbart användas för finansiering av ortssammanbindande nät. Insatser för att ansluta till ortsammanbindande nät samordnas med insatser för accessnät från Post- och Telestyrelsen (PTS) och andra möjliga finansiärer.

Projektet ska bidra till utbyggnad av infrastruktur i form av ortssammanbindande bredbandsnät.

Effekter på kort och medellång sikt:

• Lokala nät som möjliggör anslutning av hushåll och företag byggs upp på fler platser
• Avancerad trådlös kommunikation leder till tillgång till bredband för fler boende i glesa områden
• Fler företag får förutsättningar att nå en bredare marknad
• Fler kvinnor och män får tillgång till snabbt bredband

Hur mycket kan ni få i stöd?

Er ansökan kan få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel. Inom politiskt mål 1.5 finns 172 miljoner kronor stöd att söka.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett projekt kan pågå maximalt 3 år och 4 månader. Projektets sista 4 månader innebär slutredovisning. Större strukturella satsningar som omfattar många olika parter kan i undantagsfall beviljas längre projekttid.

En förstudie kan pågå maximalt 12 månader.

Läs mer om de olika projekttyperna i Tillväxtverkets EU-handbok Handbok för EU-projekt 2021-2027

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 17 november och stänger 14 december

Krav, villkor och regler

Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningstexten kan komma att ändras. EU-kommissionen har ännu inte godkänt Mellersta Norrlands program inom Regionalfonden. Det kan därför fortfarande ske ändringar i programmet. En förutsättning för att beslut om stöd ska kunna fattas är att programmen är godkända. Innan ni skickar in en ansökan ska ni till följd av detta beakta eventuella ändringar i utlysningen.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
  • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

 

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar er under handläggningen.

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?

Hör av er till:

E-post: mellerstanorrland@tillvaxtverket.se

Telefon: 08-681 00 00 (växel)