Tillväxtverket
eu-logotyp

Bidra till utveckling av infra­struktur i Mellersta Norrland

 • Stängd 15 december 2022
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Region Västernorrland

Har ni idéer på projekt som förbättrar infrastrukturen för transporter i Jämtland och Västernorrland? Nu finns det möjlighet att söka finansiering för att stödja utvecklingen till hållbara transporter och grön infrastruktur.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Projekt inom politiskt mål 3 - En sammanlänkat Europa:
Specifikt mål 3.1 – Hållbara europeiska transportnät (TEN-T)

Illustration av en profil

Vem?

Stödmottagare är statliga och regionala myndigheter och andra offentliga organisationer.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Regionalfonden beviljar maximalt 40 procent av projektens totala budget. I politiskt mål 3 finns 114 miljoner kronor att söka.

Vad handlar erbjudandet om?

Den här utlysningens finansiering fokuserar på investeringar och andra insatser som kan bidra till att göra Mittbanan, järnvägen mellan Sundsvall och Storlien, till en fossilfri transportkorridor med kortare restider och fler resenärer som bidrar till större arbetsmarknadsregioner.

Utmaningen med investeringar i transportinfrastruktur är att attrahera kapital. Projekt ska möjliggöra för investeringar som annars inte skulle kunna genomföras på nationell nivå på grund av Mellersta Norrlands glesa strukturer.

Värdet som tillförs är ett klimatsmart transportsystem och ökad tillgänglighet vilket är förutsättningar för en välmående befolkning och för att näringslivet i programområdet ska kunna utvecklas långsiktigt och hållbart.

Exempel på effekter på lång sikt inom specifikt mål 3.1: Hållbara transportnät
• Mer gods transporteras med tåg
• Större arbetsmarknadsregioner
• Mindre koldioxidutsläpp från transporter

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Övergripande utmaningar

Brister i transportsystemet

Mellersta Norrland behöver förbättra transportinfrastrukturen för att få konkurrenskraftigare små och medelstora företag. Nuvarande transportsystem har stora brister gällande långa restider, järnvägskapacitet, samt otillräcklig terminalkapacitet för omlastning mellan väg och järnväg. Detta är särskilt utmanande i vårt programområde med sina långa avstånd.

En fortsatt utveckling av Mittbanan är viktig för Mellersta Norrland då den binder ihop programområdet med övriga Europa genom att ansluta till Botniska korridoren och med Norge genom anslutning till Meråkerbanan mot Trondheim.

Brist på kollektiva pendlingsmöjligheter
Vidare behövs ett klimatsmart transportsystem för att nå Agenda 2030-målen samt riksdagens etappmål till 2030. Kollektiv arbets- och studiependling är centralt för att skapa större arbetsmarknadsregioner och för hållbar utveckling av bland annat besöksnäring samt kort- och långväga godstransporter.

Tåg är inte ett tillräckligt attraktivt färdmedel
För att tåg ska bli ett mer attraktivt och konkurrenskraftigt färdmedel behöver restiden förkortas, turtäthet och tillgänglighet till tågstationer förbättras. Järnvägskapaciteten och tillgängligheten till strategiska stationslägen behöver öka, och terminalkapaciteten för omlastning mellan väg och järnväg behöver förbättras.

Geografiska och socioekonomiska utmaningar

Glest befolkt område
Mellersta Norrland utgörs av Jämtlands och Västernorrlands län och Saepmies geografi är en stor del av programområdet. Mellersta Norrland är en så kallad lågdensitetsekonomi, med sin låga befolkningstäthet på 25 invånare per kvadratkilometer.

Minskande skattekraft
Här finns också en liten arbetsför befolkning, svaga förbindelser med externa marknader, små lokala marknader med ett begränsat utbud av varor och tjänster. Det finns också ett starkt beroende av naturresurser och en förhållandevis låg utbildningsnivå bland invånarna.

De geografiska förutsättningarna förstärks av en rad socioekonomiska förutsättningar, såsom en åldrande och minskande befolkning i flera kommuner.

Sammantaget medför den minskade skattekraften stora utmaningar för bland annat offentlig och kommersiell service. De fördelar som finns i tätorter, när företag och konsumenter koncentreras inom ett givet geografiskt område, saknas i stor utsträckning.

Utmaningar att integrera samiska aktörer
Forskning och tidigare erfarenheter visar på utmaningar när det kommer till att integrera samiska aktörer och näringar i det regionala utvecklingsarbetet. Dessa utmaningar och rådande förutsättningar leder till behovet att bygga inkluderande strukturer anpassade för glesa miljöer och urfolk, inte minst när det gäller innovation, näringslivsutveckling och hållbar omställning.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Programmet anses särskilt stödja globalt mål 9 genom prioriteringarna inom smart specialisering, innovation och transportinfrastruktur, samt mål 7 för insatserna kopplade till förnybar energi. Även mål 12 är fokus för programmet genom prioriteringen cirkulär ekonomi. Ni ska tydligt beskriva hur projektet bidrar till någon eller några av de globala målen i Agenda 2030 i er ansökan.

Ni ska beskriva hur projektet ska ge direkta bidrag till främst mål 9.

Programmets valda specifika mål har goda förutsättningar att bidra till ett stort antal andra mål i Agenda 2030 genom kravet att alltid balansera och förhålla sig till de tre hållbarhetsdimensionerna. Utgå ifrån projektets insatser och förväntat resultat och ta del av beskrivningen av de globala målen. Beskriv också eventuella målkonflikter, vilket betyder de negativa konsekvenserna som projektets insats kan ha på Agenda 2030-målen.

Innan ni ansöker

Innan ni ansöker ska ni:

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Om ni tänker söka medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra datum för inlämnande att förhålla sig till.

Vem kan söka?

För den här utlysningen kan statliga och regionala myndigheter och andra offentliga organisationer söka stödet.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet . Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027 under rubriken Kan ni söka EU-stöd, och för vad?

För vad kan ni söka?

Ni kan bedriva projekt som innebär uppbyggnad av miljöer/infrastruktur. Offentliga aktörer, små och medelstora företag, ekonomiska föreningar och civilsamhället är de främsta målgrupperna för de insatser som genomförs av stödmottagaren. Särskilt fokus bör läggas på att säkerställa att insatserna bidrar till att inkludera underrepresenterade grupper såsom kvinnor och personer med utländsk bakgrund, samiska aktörer samt att nå en bredd av organisationer och företag.

Projekt ska bidra till:

 • minskade res- och transporttider genom fortsatta investeringar i infrastruktur (bland annat i form av fler och längre mötesspår och färre obevakade plankorsningar på Mittbanan) och ny teknik på väg och järnväg i strategiska stråk
 • ökad terminalkapacitet med fler och förbättrade strategiska noder för omlastning mellan väg, järnväg och sjöfart
 • insatser för ökat kollektivt resande genom stationer och hållplatser i strategiska lägen och överbryggande av barriärer för tillgänglighet till dessa, samt utvecklad resenärsinformation
 • utveckling av möjligheterna till enkelt byte mellan olika transportslag vid hållplatser och stationer
 • åtgärder i vägnätet för god tillgänglighet till terminaler, stationer och hållplatser
 • beteendepåverkan för att föra över resor och godstransporter till järnväg.

Investeringar i transportinfrastruktur ska ske enligt fyrstegsprincipen:

 1. Tänk om. Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt.
 2. Optimera. Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.
 3. Bygg om. Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.
 4. Bygg nytt. Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen.

Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.

Exempel på effekter på kort och medellång sikt inom specifikt mål 3.1:

 • Smidigare växling från andra trafikslag till tåg på Mittbanan
 • Fler kvinnor och män reser med tåg på Mittbanan
 • Kortare restider på Mittbanan

Följande insats (ibland kallad interventionstyp) ska ingå i projektet och bidra till specifikt mål 3.1:

 • Ombyggda eller moderniserade järnvägar - det övergripande TEN-T-nätet.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Er ansökan kan få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel. Inom politiskt mål 3 finns 114 miljoner kronor stöd att söka.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027

Hur länge kan projektet pågå?

Ett projekt kan pågå maximalt 3 år och 4 månader. Projektets sista 4 månader innebär slutredovisning. Större strukturella satsningar som omfattar många olika parter kan i undantagsfall beviljas längre projekttid.

Läs mer om de olika projekttyperna i Handbok för EU-projekt 2021-2027

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 17 november och stänger 14 december

Krav, villkor och regler

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar er under handläggningen.

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?

Hör av er till: mellerstanorrland@tillvaxtverket.se 

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00 (växel)