Tillväxtverket
eu-logotyp

Bidra till ökad innovations­kapacitet

 • Stängd 15 december 2022
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Region Västernorrland

Har du idéer på projekt som kan förbättra innovationsklimatet i Jämtland och Västernorrland? Nu finns möjlighet att söka finansiering för att hjälpa företagen bli konkurrenskraftiga genom insatser mot innovation och forskning.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Projekt/förstudier som vill stötta små och medelstora företag att förbättra deras innovationsförmåga.

Illustration av en profil

Vem?

Offentlig aktör, universitet och högskola, forsknings- och utbildningsaktör, företagsfrämjande organisation, ekonomisk förening.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Projekt kan maximalt beviljas 40 procent av sin totala budget i EU-stöd. Inom politiskt mål 1 finns 79 miljoner kronor att söka.

Vad handlar erbjudandet om?

Den här utlysningens finansiering ska hjälpa till att förbättra de små och medelstora företagens innovationskapacitet i Mellersta Norrland inom politiskt mål 1 – Innovation och företagande och
specifikt mål 1.1 – Förbättrad innovationskapacitet.

Den ska också skapa arbetstillfällen i dessa företag genom produktiva investeringar. Pengarna ska stödja utveckling av nätverk för kunskapsöverföring och globala värdekedjor. Näringslivets investeringar i forskning och innovation i programområdet är låg och insatser behöver vidtas för att företagen ska kunna ta tillvara innovationens potential.

I Mellersta Norrland finns det ett behov av utvecklad samverkan mellan företag och universitet och högskolor på grund av den gleshet som råder i programområdet som skapar avstånd mellan näringslivet och aktörer inom forskning och innovation. Det krävs särskilda insatser kopplat till innovation för att skapa förnyelse, ökad inriktning på hållbarhet och ökad internationalisering samt höja förädlingsvärdet i små och medelstora företag.

Projektens bidrag ska utgöras av kunskapshöjande och främjande insatser eller stöd för att utveckla och kommersialisera idéer i syfte att stärka företagens långsiktiga utveckling. Stödet ska även finnas tillgängliga för innovationsprojekt som utvecklar näringslivet i det sydsamiska området av Saepmie. Området kännetecknas av olika näringskombinationer och en småskalighet som innebär att det är svårt att ta del av satsningar och finansiering på nationell och europeisk nivå. Kontakter och insatser som görs tillsammans med aktörer utanför programområdet i form av mellanregionala och internationella samarbeten ska ses som ett naturligt inslag i innovationsarbetet.

Exempel på effekter på lång sikt inom specifikt mål 1.1:

 • Ökad förädlingsgrad genom innovation och kommersialisering av produkter och tjänster
 • Konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv genom innovationsmognad
 • Breddade marknader för små och medelstora företag genom internationalisering och samarbete i närområdet
 • Ökad andel små och medelstora företag som introducerar produkt-, process- och tjänsteinnovationer
 • Innovativa lösningar i offentlig sektor som hanterar utmaningar inom samhälls- och välfärdstjänster.

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

God hälsa och välbefinnande
Hållbar energi för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringarna
Hav och marina resurser
Ekossytem och biologisk mångfald
Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och partnerskap

Övergripande utmaningar i Mellersta Norrland

Mellersta Norrland behöver förbättra den företagsnära forskningsinfrastrukturen för att få konkurrenskraftigare små och medelstora företag. Forskningsaktörer behöver utveckla sina möjligheter att stötta näringslivet men det krävs också ökad kunskap om innovation hos företag. Våra naturtillgångar är avgörande för tillväxtmöjligheterna i programområdet och att fokus på ökad produktivitet och förädlingsgrad krävs för fortsatt ekonomisk utveckling.

Jämställdhet och jämlikhet är förutsättningar för hållbar samhällsutveckling och avgörande för innovationsförmågan. För Mellersta Norrland innebär det även att förutsättningar skapas för innovationer som utvecklar sydsamiska näringar.

Mellersta Norrland utgörs av Jämtlands och Västernorrlands län och Saepmies geografi är en stor del av programområdet. Mellersta Norrland är en så kallad lågdensitetsekonomi, med sin låga befolkningstäthet på 25 invånare per kvadratkilometer. Här finns också en liten arbetsför befolkning, svaga förbindelser med externa marknader, små lokala marknader med ett begränsat utbud av varor och tjänster.

Det finns också ett starkt beroende av naturresurser och en förhållandevis låg utbildningsnivå bland invånarna. De geografiska förutsättningarna förstärks av en rad socioekonomiska förutsättningar, såsom en åldrande och minskande befolkning i flera kommuner. Sammantaget medför den minskade skattekraften stora utmaningar för bland annat offentlig och kommersiell service. De fördelar som finns i tätorter, när företag och konsumenter koncentreras inom ett givet geografiskt område, saknas i stor utsträckning.

Forskning och tidigare erfarenheter visar på utmaningar när det kommer till att integrera samiska aktörer och näringar i det regionala utvecklingsarbetet. Dessa utmaningar och rådande förutsättningar leder till behovet att bygga inkluderande strukturer anpassade för glesa miljöer och urfolk, inte minst när det gäller innovation, näringslivsutveckling och hållbar omställning.

Innovationsförmågan i Mellersta Norrland sjunkit över tid och ligger nu bland de lägre nivåerna i Sverige. Analyser om programområdet lyfter ett småskaligt näringsliv med lägre andel tillverkande företag som orsaker till låg innovationsförmåga. En låg innovationsgrad påverkar i sin tur företagens kapacitet att utvecklas, attrahera kapital och delta på internationella marknader. För att företag ska nå en större marknad och komma igång med internationaliseringsprocesser krävs samarbete och samverkan i närområdet.

Analyser betonar också behovet av att främja olika typer av innovation: process-, produkt- och organisationsinnovationer för olika typer av verksamheter såsom småskalig tillverkning, tjänstesektorn och industrin. Inom ramen för det smarta specialiseringsarbetet är innovationer för offentlig verksamhet på lands- och glesbygd av vikt för programområdets utveckling.

Regionerna och kommunerna står inför stora utmaningar när det kommer till hantering av kostnadstryck och ökade krav på och behov av olika typer av service- och välfärdstjänster. Här kan digitaliseringen vara en nyckel för att öka utbudet och tillgängligheten av digitala samhälls- och välfärdstjänster.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att:

 • utrota fattigdom och hunger
 • förverkliga de mänskliga rättigheterna
 • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
 • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling.

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Forskning och innovation, näringsliv och konkurrenskraft, investeringar i energi, infrastruktur och möjliggörande teknologier som digital teknik är nyckelmekanismer för en hållbar omställning i linje med Agenda 2030. I näringslivet finns stor potential till nya lösningar på viktiga samhällsutmaningar, samtidigt som hållbarhet också blir en allt viktigare affärsstrategisk fråga för företagen. Genom ett strategiskt arbete i linje med Agenda 2030 kan företag exempelvis stärka sitt varumärke och möjligheter att attrahera kompetens, kunder och investerare.

Projekt inom Regionalfonden 2021-2027 ska integrera hållbarhet och koppla an till de globala målen i Agenda 2030. Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att ni ska kunna beviljas stöd från fonden.

Ni ska tydligt beskriva hur projektet bidrar till någon eller några av de globala målen i Agenda 2030 i er ansökan. Projektet kan ge direkta bidrag till mål 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17 eller positiva bieffekter till mål 3, 4, 8, 11, 13, 14, 15 och 16. Alla dessa kan kopplas till specifikt mål 1.1. Utgå från projektets insatser och förväntade resultat, och ta del av beskrivningen av de globala målen. Beskriv också eventuella målkonflikter, vilket betyder de negativa konsekvenser som projektets insatser kan ha på Agenda 2030-målen.

Insatserna inom smarta specialiseringsområdena bidrar till uppfyllandet av målen i Agenda 2030. Arbetet med smart specialisering i Mellersta Norrland utgår från Region Jämtland Härjedalens och Region Västernorrlands regionala innovationsstrategier och bygger på identifierade styrkeområden, så kallade smarta specialiseringar, utifrån de tillgångar och resurser som finns i regionerna. Smart specialisering ska genomsyra insatser inom politiskt område 1 inom Regionalfonden och inom specifikt mål 1.1 är kopplingen till smart specialisering ett krav.

För mer information gå till:

Region Västernorrlands innovationsstrategi för smart specialisering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kopplingen mellan Mellersta Norrlands program och Agenda 2030

Innan du ansöker

Innan du ansöker ska du:

Skicka in din ansökan i god tid. Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den. Om ditt projekt beviljas stöd kommer du i samband med rapportering av era genomförda insatser att få ert stöd utbetalt. En förutsättning för att du ska få pengar är att ni följer reglerna för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att
Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du är tydlig om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Det är viktigt att kontakta Tillväxtverket i ett tidigt skede i planeringen av er ansökan. Testa gärna din projektidé med handläggare på Tillväxtverket utifrån den mall som finns på vår hemsida.

Om du tänker söka medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra datum för inlämnande att förhålla sig till.

Observera att en förutsättning för att möjligheten att ansökan ska öppna är att såväl programmet godkänts av EU-kommissionen som att en förordning beslutats.
Läs mer under avsnittet Krav, villkor och regler.

Vem kan söka?

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och
  ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor,
  regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

För den här utlysningen kan offentliga aktörer, universitet, högskolor och övriga forsknings- och utbildningsaktörer, företagsfrämjande organisationer och ekonomiska föreningar söka stödet.

För vad kan jag söka?

Du i kan bedriva projekt som innebär direkta insatser till företag, utveckling av stödstrukturer och/eller uppbyggnad av forskning- och innovationsmiljöer/infrastruktur. Små och medelstora företag och civilsamhället är de främsta målgrupperna för de insatser som genomförs av stödmottagaren. Särskilt fokus bör läggas på att säkerställa att insatserna bidrar till att inkludera underrepresenterade grupper såsom kvinnor och personer med utländsk bakgrund, samiska aktörer samt att nå en bredd av organisationer och företag.

Direkta insatser till företag

Projekt ska stötta företag i hur de kan möta den industriella omvandlingen och ställa om till ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. Stödja med insatser inom forskning och innovation som utifrån strategier för smart specialisering leder till nya produkter, process- och tjänsteinnovationer samt företagens övergång till hållbarhet. Projekt ska utgå från företagens behov och utmaningar och utveckla innovationer och lösningar i samverkan med företag, vilket förutsätter medverkan av berörda företag vid projektets utformning och genomförande. Företagen ska i sin tur utveckla metoder för att skapa förutsättningar för entreprenöriella processer, diversifiering och förbättrad konkurrenskraft.

Projekt ska bidra med stödjande insatser inom tillämpad forskning och innovation för att utveckling och tester av tjänster, processer och produkter, insatser som främjar korsbefruktning mellan prioriterade områden inom smart specialisering och nya områden. Det omfattar även stöd till internationalisering för underlättande att delta i europeiska partnerskap, innovationsplattformar och nätverk och insatser som stärker befintliga och främjar nya klusterinitiativ regionalt, nationellt och internationellt.

Utveckling av stödstrukturer

Projekt ska ge organisationer stöd för att utveckla metoder, samverkan och arbetssätt i form av exempelvis nya produkter, tjänster och processer. Det ska leda till arbete med fokus på användar- och efterfrågestyrd innovation utifrån företags behov och för att på sikt kunna kommersialisera fler produkter och tjänster behövs stödjande strukturer. Nya stödstrukturer behöver etableras och befintliga stödstrukturer kan behöver utvecklas för att skapa innovationskraft och kapacitet i glesa miljöer genom samarbete mellan forsknings- och innovationsaktörer och näringsliv. Stödet från projektet är främst inriktat på att genom stödinfrastrukturer stötta små och medelstora företag genom till exempel informationsinsatser, kunskapsuppbyggnad, coachning, tillgång till finansiering, nätverksbyggande, stöd för att utveckla och kommersialisera idéer, stärka kluster, samt hållbarhetsfrågor.

Uppbyggnad av miljöer och infrastruktur

Projekt ska bidra till möjliggörande av investeringar för uppbyggnad av miljöer, såsom tekniskt utveckling, test- och pilotverksamhet samt ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan aktörerna i entreprenörsprocessen kopplat till smart specialisering. För investeringar i uppbyggnad av innovationsmiljöer måste det säkerställas i projektet att investeringen är av allmän nytta eller kommer många företag i programområdet till gagn. I vissa fall kan utveckling av stödstrukturer och uppbyggnad av miljöer behöva kombineras.

Exempel på effekter på kort och medellång sikt inom specifikt mål 1.1:

 • Fler små och medelstora företag gör förflyttningar till mer hållbar produktion genom innovation och mer hållbara produkter
 • Ökad tillgång till kunskap om innovation hos små och medelstora företag
 • Ökade investeringar mot forskning och innovation i små och medelstora företag
 • Ökad grad tjänsteinnovation hos små och medelstora företag
 • Ökad involvering av små och medelstora företag i nationella program för innovation och kompetensutveckling
 • Sammankoppling mellan små och medelstora företag och innovations- och affärsnätverk på nationell och internationell nivå för att identifiera nya möjligheter inom forskning och innovation
 • Stärkta innovationssystem, även i glesa miljöer.

Följande insats (ibland kallad interventionstyp) ska ingå i projektet och bidra till specifikt mål 1.1:

 • Investeringar i fasta tillgångar, inklusive forskningsinfrastruktur, i offentliga forskningscentrum och högre utbildning, direkt kopplade till forskning och innovation
 • Forskning och innovation i offentliga forskningscentrum, högre utbildning och kompetenscentrum, inklusive nätverksarbete (industriforskning, experimentell utveckling och genomförbarhetsstudier)
 • Stöd till innovationskluster, även mellan företag, forskningsorganisationer och myndigheter och företagsnätverk som i första hand gynnar små och medelstora företag
 • Innovationsprocesser i små och medelstora företag (processer, organisation, marknadsföring, medskapande och användar- och efterfrågestyrd innovation)
 • Forskning och innovations processer, tekniköverföring och samarbete mellan företag, forskningscentrum och universitet med inriktning på en koldioxidsnål ekonomi, klimatresiliens och klimatanpassning.

Hur mycket kan jag få i stöd?

Din ansökan kan få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel. Inom politiskt mål 1 finns 79 miljoner kronor att söka. De kommer att fördelas mellan de specifika målen 1.1, 1.3 och Europeiska digitala innovationshubbar.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets EU-handbok.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett projekt kan pågå maximalt 3 år och 4 månader. Projektets sista 4 månader innebär slutredovisning. Större strukturella satsningar som omfattar många olika parter kan i undantagsfall beviljas längre projekttid.

En förstudie kan pågå maximalt 12 månader.

Läs mer om de olika projekttyperna i Tillväxtverkets EU-handbok.

Krav, villkor och regler

Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningstexten kan komma att ändras. Detta beror på att EU-kommissionen ännu inte har godkänt Sveriges program inom Regionalfonden och regeringen ännu inte beslutat om ny svensk fondgemensam förordning. En förutsättning för att möjligheten att ansöka ska öppna är att såväl programmet godkänts som att en förordning beslutats. Innan ni skickar in en ansökan ska ni till följd av detta beakta eventuella ändringar i utlysningen.

Kraven som ställs på projektet och på er som ansöker finns beskrivna i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Förskott

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.
Läs mer om förskott på sidan Förskott i Tillväxtverkets EU-handbok.

Slutredovisning

Ni ska lämna in slutredovisningen för ditt projekt senast sista projektdag.

Hållbarhetsanalys

Alla projekt ska integrera hållbarhet. Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets EU-handbok.

Bedömning och urval

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån krav och kriterier. Er ansökan bedöms i två steg. I det första steget säkerställs grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. I det andra steget bedöms kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Övergripande krav, villkor och regler

Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start.

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna villkor och eventuella
föreskrifter. Läs mer om de styrande förordningarna.

För att ditt projekt ska få stöd krävs det att projektet följer kraven och villkoren
som står i handboken.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av
Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Många av de projekt som genomförs i Regionalfonden kommer att gynna företag via statsstöd. Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd för sina kostnader vid genomförandet av ett projekt. Men det kan också vara fråga om att företag gynnas indirekt via ett projekt, då som målgrupp för insatser som tillhandahålls på förmånliga villkor.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna så väl som möjligt.

De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen.
Välj en eller flera boxar som kan vara aktuella för er ansökan.

Tillväxtverkets handläggare gör sedan en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Skicka in ansökan

Ansökan är öppen 1—15 september 2022. Du ansöker via e-tjänsten Min ansökan. Du hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i din ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan Ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och e-legitimation.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar, samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra planerat projekt.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.
Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Hör av dig till:

E-post: mellerstanorrland@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 00 00 (växel)

Har du ett företag som tänker söka stöd? Eller gynnar ditt projekt företag? Då är det viktigt att du kontaktar handläggare på Tillväxtverket innan du skickar in din ansökan för att säkerställa att projektidén förhåller sig till statsstödsregelverket. Stöd till företag kan nämligen endast lämnas om stödinsatsen är förenlig med EU:s statsstödsregler och de därtill knutna nationella bestämmelserna för stöd. De utgör ramen för Tillväxtverkets stödgivningsmöjligheter.

Testa gärna er projektidé med handläggare på Tillväxtverket utifrån den mall som finns på vår hemsida.