Tillväxtverket
eu-logotyp

Bidra till förbättrad infrastruktur

 • Stängd 15 december 2022
 • Region Norrbotten
 • Region Västerbotten

Näringslivet i Övre Norrland efterfrågar effektiva och klimatsmarta godstransporter med hög kapacitet samt goda möjligheter till persontransporter. Detta för att tillgodose företagens kompetensförsörjning och regionens växande besöksnäring. Nu kan ni söka finansiering för insatser som bidrar till förbättrad kapacitet och hållbara transporter i Norrbotten och Västerbotten.

Bild på ett godståg
Illustration av en pil uppåt

Vad?

Projekt med syfte att förbättra och utveckla en hållbar och effektiv infrastruktur i Övre Norrland.

Illustration av en profil

Vem?

Aktörer med ansvar för, och god kunskap inom, transportinfrastruktur.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Utlysningens budget är
cirka 100 miljoner kronor.
Ett projekt kan maximalt beviljas 40 procent av sin totala budget i EU-stöd.

Vad handlar erbjudandet om?

Genom att utveckla en hållbar, klimatanpassad, intermodal mobilitet i hela regionen vill vi skapa förutsättningar för såväl gods- som persontransporter. När möjligheterna för företagsutveckling och sysselsättning ökar kan ojämlikheter inom landet minska. Utveckling av en hållbar och klimatanpassad mobilitet leder också till minskade utsläpp från transportsektorn.

Regionen har följande utmaningar som behöver adresseras:

 • Brister och flaskhalsar i järnvägssystemen.
 • Brister och flaskhalsar i övergången mellan såväl olika, som samma, trafikslag samt mellan olika transportsätt.
 • Hög belastning på regionens vägar.
 • Bristande kapacitet vid regionens hamnar.
 • Svårigheter att ställa om till nya miljökrav och miljömål.

Flertalet av utmaningarna beror på och syftar till att hantera regionens glesa befolkningsstruktur och långa avstånd.

I denna utlysning är det möjligt att söka finansiering för insatser kopplade till de utmaningar som beskrivits ovan. Exempel på insatser inom respektive specifikt mål finns listade nedan:

Specifikt mål 3.1 - Utveckla hållbara europeiska transportnät (TEN-T)

Exempel på insatser som behövs i programområdet är:

 • Vägförbättrande åtgärder som ökar tillgängligheten
 • Förbättringar av den fysiska infrastrukturen och metodutveckling som syftar till att utveckla och främja såväl intermodala som multimodala transporter
 • Insatser som motverkar flaskhalsar i transportsystemet
 • Insatser som bidrar till att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser
 • Elektrifiering av persontransporter och godstransporter i programmet
 • Hamn- och terminalåtgärder
 • Insatser för flygplatser med SGEI-definition (tjänster av allmänt ekonomiskt intresse) för att möta ökade krav på miljö respektive säkerhet
 • Etablerande eller förbättrande av angöringsytor eller anslutande vägar som knyter an till attraktiva besöksmål
 • Insatser som stärker kollektivtrafikens roll med avseende på gleshet och besöksnäring.
 • Förstudier i syfte att analysera behov av kommande infrastrukturinsatser, inklusive mer omfattande insatser rörande miljötillstånd eller planbeslut.
 • Insatser för att utveckla kunskapen om framtida transportstruktur och analyser om kommande åtgärdsbehov
 • Informations- och kommunikationsinsatser för att påverka individens attityd och beteende till hållbart resande

Specifikt mål 3.2 - Hållbara regionala och lokala transportnät

Exempel på insatser som behöver förstärkas i programområdet är:

 • Utveckla klimatsmarta transporter genom att stimulera överflyttning av transport från väg till järnväg och sjöfart
 • Förstudier, ta fram underlag för nödvändiga plan och miljöbeslut samt projekt för att bygga upp kunskap
 • Åtgärder som ökar tillgänglighet och ökad intermodalitet eller multimodalitet (så som terminaler och resecentrum)
 • Underlag och analyser för utbyggnad och förbättring av transportinfrastrukturen.
 • Investeringar som syftar till att effektivisera järnvägssystemet
 • Förbättra den fysiska infrastrukturen, metodutveckla samt riskavlasta för att utveckla och främja multimodala transporter
 • Insatser som motverkar flaskhalsar i transportsystemet
 • Elektrifiera persontransporter och godstransporter i programmet
 • Insatser som bidrar till att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Globalt mål 3 God hälsa och välbefinnande
Globalt mål 4 God utbildning
Globalt mål 5 Jämställdhet
Globalt mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål 10 Minskad ojämlikhet
Globalt mål 11 Hållbara städer och samhällen
Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Globalt mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Globalt mål 17 Genomförande och partnerskap

Övergripande utmaningar i Övre Norrland

Övre Norrlands geografiska läge och långa avstånd gör att transporter ofta kräver flera olika trafikslag och transportsätt. Då blir noder eller bytespunkter som hamnar och terminaler viktiga för att transporten i sin helhet ska bli funktionsmässigt samt ekonomiskt och miljömässigt fördelaktig.

Näringslivets ökande efterfrågan av transporter på järnväg gör det viktigt att kunna byta mellan olika trafikslag, till exempel från väg till järnväg och sjöfart eller mellan sjöfart och järnväg. Då spårvidderna skiljer sig mellan Sverige och Finland finns även ett behov av att stimulera fungerande trasporter inom samma trafikslag över gränserna. Det gäller både gods- och persontransporter.

Åtgärderna kan bestå i att utveckla infrastruktur för att hamnar och/eller terminalverksamhet, stationslägen/plattformar och resecentrum, antingen i funktion eller i volym. Åtgärder kan också avse tillfartsförbindelser i form av väg, järnväg eller farled. Genom åtgärder som stärker och knyter samman transportslag skapas en helhet med ett mer långsiktigt hållbart transportsystem som är tillgängligt och effektivt.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att:

 • utrota fattigdom och hunger
 • förverkliga de mänskliga rättigheterna
 • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
 • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling.

Mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Forskning och innovation, näringsliv och konkurrenskraft, investeringar i energi, infrastruktur och möjliggörande teknologier såsom digital teknik är nyckelmekanismer för en hållbar omställning i linje med Agenda 2030. I näringslivet finns stor potential till nya lösningar på viktiga samhällsutmaningar, samtidigt som hållbarhet också blir en allt viktigare affärsstrategisk fråga för företagen.

Globala mål - baskrav

Genom att strategiskt arbeta i linje med Agenda 2030 kan företag exempelvis stärka sitt varumärke och sina möjligheter att attrahera kompetens, kunder och investerare.
Ett baskrav för prioritering av projekt inom ramen för denna utlysning är att projekten bidrar till de globala målen: Jämställdhet (Mål 5); minskad ojämlikhet (Mål 10); Genomförande och globalt partnerskap (Mål 17).

Särskilt relevanta mål

Utöver baskravet ska projekten bidra till minst tre globala mål inklusive delmål som bedömts särskilt relevanta: God hälsa och välbefinnande (Mål 3); God utbildning för alla (Mål 4); Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8); Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Mål 9); Hållbara städer och samhällen (Mål 11); Hållbar konsumtion och produktion (Mål 12); Bekämpa klimatförändringarna (Mål 13).

Specifika mål

Insatsbeskrivningen kan även särskilja vilka specifika delmål den avser att arbeta mot som exempelvis:

Specifikt mål 3.1 - Utveckla hållbara europeiska transportnät (TEN-T) - Delmål 11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla.

Specifikt mål 3.2 - Hållbara regionala och lokala transportnät - God hälsa och välbefinnande (Mål 3); God utbildning för alla (Mål 4); Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8); Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Mål 9); Hållbara städer och samhällen (Mål 11); Hållbar konsumtion och produktion (Mål 12); Bekämpa klimatförändringarna (Mål 13).

Delmål

Insatsbeskrivningen kan även särskilja vilka specifika delmål den avser att arbeta mot som exempelvis: Delmål 9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer.

Krav på hållbarhet i alla insatser

Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning av projektet. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från regionalfonden.

Regionalfonden använder hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö.

I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets EU-handbok.

Innan du ansöker

Innan du ansöker ska du:

Skicka in din ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den. Om ert projekt beviljas stöd kommer ni i samband med rapportering av era genomförda insatser att få ert stöd utbetalt. En förutsättning för att ni ska få pengar är att ni följer reglerna för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att
Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du är tydlig om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Kraven som ställs på projektet och på er som ansöker finns beskrivna i Handbok för EU-projekt 2021-2027 .

Preliminärt program Övre Norrland

Utkast för nytt regionalfondsprogram för Övre Norrland 2021-2027

Denna utlysning avser:

Programmets politiska mål 3 - Ett mer sammanlänkat Europa.
Specifikt mål 3.1, - Utveckla ett klimatsäkert, intelligent, säkert, hållbart och intermodalt TEN-T och 3.2 - Utveckla och förbättra hållbar, klimatresilient, intelligent och intermodal nationell, regional och lokal mobilitet, inklusive förbättrad tillgång till TEN-T samt gränsöverskridande mobilitet.

Mer om programområdet Övre Norrland

Vi uppmuntrar er att ta en dialog med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt Norra Sverige som förvaltar Regionalfondsprogrammet för Övre Norrland innan ni skickar in en ansökan. Dialogen med Tillväxtverket kan utgå från en tidig projektidé.

Mejla: ovrenorrland@tillvaxtverket.se

Om ni tänker söka medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra datum för inlämnande att förhålla sig till.

Vem kan söka?

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och
  ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor,
  regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

För vad kan ni söka?

Regionalfonden 2021-2027 investerar genom tre resultatkedjor. Direkta insatser till företag, utveckling av stödstrukturer och uppbyggnad av miljöer och infrastruktur. En resultatkedja anger aktiviteter som ska genomföras hos projektets målgrupp, prestationer – det vill säga direkta resultat av de aktiviteter som genomförs, effekter på kort sikt (utökad kunskap om ett område) och effekter på medellång sikt (förändrat beteende).

En god och tydlig projektlogik kommer att vara ett grundkrav. Det innebär att en systematisk beskrivning av vad och varför något ska förändras, vad som är möjligt att påverka och vilka förväntade effekter som behöver inträffa för att nå måluppfyllelse ska utgöra grunden i en ansökan.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Ni kan söka maximalt 40 procent av projektets totala budget i EU-stöd.

Övrig finansiering (60 procent) behöver utgöras av andra nationella medel eller av egen finansiering.

Om ni tänker söka medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra datum för inlämnande att förhålla sig till.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektaktiviteter kan pågå i upp till 36 månader, utöver det kan avslutsaktiviteter pågå i upp till 4 månader.

En förstudie kan pågå i 12 månader.

Större strukturella satsningar kan beviljas längre projekttid.

Krav, villkor och regler

Observera att EU-kommissionen ännu inte har godkänt Övre Norrlands program inom Regionalfonden. Det kan därför fortfarande ske ändringar i programmet. En förutsättning för att beslut om stöd ska kunna fattas är att programmen är godkända.

Kraven som ställs på projektet och på er som ansöker finns beskrivna i Handbok för EU-projekt 2021-2027. Läs mer om Krav på projektet och Krav på er som ansöker EU-stöd.

Bedömning och urval

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån krav och kriterier. Er ansökan bedöms i två steg. I det första steget säkerställs grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. I det andra steget bedöms kvaliteten i ert projekt utifrån kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Krav och urvalskriterier.

Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start.

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder.

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna villkor och eventuella föreskrifter. Läs mer om de styrande förordningarna.

För att ditt projekt ska få stöd krävs det att projektet följer kraven och villkoren som står i handboken.

Förskott: Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer om förskott på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt.

Slutredovisning: Ni ska lämna in slutredovisningen för ditt projekt senast sista projektdag.

Hållbarhetsanalys: Alla projekt ska integrera hållbarhet. Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Bedömning och urval:

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån krav och kriterier. Er ansökan bedöms i två steg. I det första steget säkerställs grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. I det andra steget bedöms kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Skicka in ansökan

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Du hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i din ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan Ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och e-legitimation.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar, samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra planerat projekt.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.
Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Hör av dig till:

ovrenorrland@tillvaxtverket.se

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 00 00 (växel)

Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningstexten kan komma att ändras. Detta beror på att EU-kommissionen ännu inte har godkänt Sveriges program inom Regionalfonden och regeringen ännu inte beslutat om ny svensk fondgemensam förordning. En förutsättning för att möjligheten att ansöka ska öppna är att såväl programmet godkänts och att förordningen beslutats.

Innan ni skickar in en ansökan ska ni till följd av detta beakta eventuella ändringar i utlysningen.

Prioritering av ansökningar väntas ske i december 2022.