Tillväxtverket
eu-logotyp

Bidra till en cirkulär ekonomi i Skåne-Blekinge

 • Stängd 15 december 2022
 • Region Blekinge
 • Region Skåne

Nu finns finansiering till satsningar inom cirkulär ekonomi för att främja en grön omställning i näringslivet. Finansieringen kan sökas av organisationer verksamma i Skåne-Blekinge som vill stötta små och medelstora företag eller investera i strukturer eller nya miljöer.

En man ler mot kameran
Illustration av en pil uppåt

Vad?

Insatser för cirkulär ekonomi och stärka små och medelstora företags konkurrenskraft.

Illustration av en profil

Vem?

Företagsfrämjare, offentliga organisationer och utbildningsaktörer.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Max 40 procent av ett projekts kostnader. Förstudier max 400 000 kronor.

Vad handlar erbjudandet om?

En cirkulär ekonomi syftar till att minska andelen avfall till miniminivåer och återanvända, reparera, renovera eller återvinna existerande material och produkter. Företag behöver stöd i affärsutveckling kopplat till cirkulära affärsmodeller och det omgivande innovations och företagsfrämjande systemet behöver höja sin kunskap och stärka sin förmåga kring cirkulära lösningar. Det behöver också testas och demonstreras olika cirkulära lösningar vilket kräver satsningar på infrastruktur och testbäddar.
Insatser i specifikt mål 2.6 Cirkulär ekonomi ska leda till att öka kunskapen om cirkulär ekonomi och att rusta företag att ställa om till och implementera cirkulära affärsmodeller samt att testa nya lösningar och identifiera nya marknader och systemlösningar. Insatser ska leda till att utveckla stödjande strukturer såsom nya metoder, arbetssätt, samverkansformer och infrastrukturer.


Exempel på insatser:

 • Att med kompetenshöjande insatser och rådgivning stötta små och medelstora företag utvecklingen av affärsmodeller, tekniker, processer för cirkulära produkter.
 • Att stötta företag med att utveckla innovativa affärsmodeller baserade på insamlings- och återdistributionslösningar, design för cirkulär ekonomi, cradle to cradle, delningsekonomi, industriell symbios och sammankoppling av koldioxid- och energiflöden.
 • Att utveckla stödjande strukturer som sprider kunskap om olika lösningar för cirkulära affärsmodeller.
 • Att stärka stödstrukturer för kunskapsutveckling och tillgång till lärande, experimenterande, finansieringsmöjligheter och marknadsutveckling samt teknikutveckling i samverkan.
 • Att organisationer samverkar och saminvesterar i uppbyggnad och utveckling av testbäddsinfrastruktur.

Insatser ska inte vara branschinriktade om de inte sammanfaller med områdena i smart specialisering för respektive region.

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Globalt mål 5 Jämställdhet
Globalt mål 6 Rent vatten och sanitet för alla
Globalt mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Globalt mål 10 Minskad ojämlikhet
Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Globalt mål 15 Ekossytem och biologisk mångfald

Övergripande utmaningar

I Skåne-Blekinge krävs ett djupgående arbete kopplat till affärsutveckling och internt förändringsarbete för att stötta ökad resurseffektivitet och cirkulära affärsmodeller bland små och medelstora företag. Vidareutveckling och skalning av cirkulära lösningar kräver bland annat investeringar i innovation, utveckling av nya produkter och affärsmodeller, ökad kunskap om marknaden och bättre ramvillkor. För att stödja utveckling, innovation och främja investeringar från privata aktörer krävs också en ökad efterfrågan genom cirkulär upphandling.
Tillgång till kunskap i form av expertstöd och kunskap om nya lösningar, lönsamhetskalkyler, finansieringsmöjligheter och exempel på lyckad implementering behövs för att:

 • öka sannolikheten till att olika aktörer ställer om till cirkulära lösningar.
 • infrastrukturen för restflöden utvecklas.
 • företag som utvecklar lösningar hittar möjligheter för att experimentera och testa nya marknader.

För att testa och demonstrera cirkulära lösningar krävs ofta större satsningar på infrastruktur eller testbäddar där flera aktörer kan testa olika typer av lösningar i en och samma miljö. Här kan regionalfonden Skåne-Blekinge fylla en viktig funktion i att vara samlande för aktörer som inte enskilt kan finansiera, men är i behov av sådan testinfrastruktur för sin process- eller produktutveckling.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hållbar omställning och långsiktiga effekter

De globala målen är en viktig del av Regionalfondens önskade långsiktiga effekter.
Nedan listas de globala mål i Agenda 2030 som Tillväxtverket ser att ni kan bidra till. Ni som söker finansiering från Regionalfonden ska beskriva vilka av de globala målen som ert projekt bidrar till på lång sikt, och på vilket sätt ni bidrar.

Baskrav

Ett baskrav för prioritering av projekt inom ramen för denna utlysning är att projekten bidrar till de globala målen: Jämställdhet (Mål 5) samt minskad ojämlikhet (Mål 10).


Särskilt relevanta mål

Utöver baskravet ska projektet bidra till minst ett globalt mål som är relevant exempelvis Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla, dricksvatten som en resurs är mer svårtillgängligt i Skåne än i stora delar av Sverige. Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald, att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning Mål 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt här lyfts särskilt delmål 8.4: Använd resurser effektivt i konsumtion och produktion. Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion här lyfts särskilt delmålen 12.2: Använd och förvalta naturresurser på ett hållbart sätt, 12.5: Minska avfallsmängderna avsevärt, 12.6: Motivera företag att agera hållbart samt 12.7: Främja hållbarhet i offentlig upphandling.

Innan ni ansöker

Innan ni ansöker ska ni:

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Vem kan söka?

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet . Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027 under rubriken Kan ni söka EU-stöd, och för vad?

Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom medfinansiering, inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser utan att bära ansvaret av att äga projektet och för de administrativa och likvida krav som det medför.

Huvudsaklig målgrupp för att söka och driva projekt: myndigheter, kommuner, regioner, aktörer inom det företags- och innovationsfrämjande systemet till exempel inkubatorer, klusterorganisationer och science parks samt universitet, högskolor, yrkeshögskolor, andra utbildningsaktörer och aktörer inom idéburen sektor.

För vad kan ni söka?

Regionalfonden kan finansiera insatser som handlar om förmedling av kunskap, rådgivning, coachning, investeringar i infrastruktur och testbäddar. Ni kan bedriva såväl förstudier som projekt inom dessa områden:

 • Kompetenshöjande insatser och rådgivning för att stötta små och medelstora företag i utvecklingen av affärsmodeller, tekniker, processer för att förstå och utforska potentialen i marknader för cirkulära produkter med låg påverkan på naturresurser som vatten och biologisk mångfald.
 • Identifiera nya marknader och systemlösningar för restflöden med ambition att byta råvara mot restvara.
 • Värdeskapande tjänster och lösningar för delning, reparation och up-cykling i syfte att optimera produkters livslängd.
 • Värdeskapande tjänster och lösningar för fossilfria produkter och cirkulära, biobaserade värdekedjor.
 • Innovativa affärsmodeller baserade på insamlings- och återdistributionslösningar, design för cirkulär ekonomi, cradle to cradle, delningsekonomi, industriell symbios och sammankoppling av koldioxid- och energiflöden.
 • Utveckla stödjande strukturer som sprider kunskap om olika lösningar för cirkulära affärsmodeller. Exempelvis nätverk för att moderera behov för utveckling av cirkulära lösningar inom näringslivet. Initiativ tas för att utveckla nya produkter och företag som kan stärka cirkulära flöden.
 • Stärka stödstrukturer för kunskapsutveckling och tillgång till lärande, experimenterande, finansieringsmöjligheter och marknadsutveckling samt teknikutveckling i samverkan.
 • Organisationer samverkar och saminvesterar i uppbyggnad och utveckling av testbäddsinfrastruktur för att testa eller skala upp cirkulära lösningar. Det handlar främst om fasta tillgångar men kan också omfatta immateriella.

Läs mer om Regionalfonden Skåne-Blekinge.

Industriföretag som handlar med utsläppsrätter i EU:s utsläppshandelssystem kan ej få investeringsstöd från regionalfonden för utsläppsminskningar. Finansiering från Regionalfonden kommer att behöva beakta EU:s regler om statligt stöd. Ni kan läsa mer om dessa regler under avsnittet Krav, villkor och regler.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Er ansökan kan få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Förstudier

Förstudier kan söka max 400 000 kronor från Regionalfonden. Av totalbudget för ansökningsomgången avsätts 2 miljoner för förstudier.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är tre år och fyra månader och förstudier nio månader. Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvariga.

Första möjliga datum för projektstart är samma dag som ansökan har skickats in digitalt till Tillväxtverket.

Läs mer om de olika projekttyperna i Tillväxtverkets EU-handbok.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 17 november och stänger 14 december

Krav, villkor och regler

Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningstexten kan komma att ändras. EU-kommissionen har ännu inte godkänt Skåne-Blekinges program inom Regionalfonden. Det kan därför fortfarande ske ändringar i programmet. En förutsättning för att beslut om stöd ska kunna fattas är att programmen är godkända. Innan ni skickar in en ansökan ska ni till följd av detta beakta eventuella ändringar i utlysningen.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Krav på insatser för jämställdhet

För att utveckla och förbättra utvecklingen av lösningar som möjliggör övergången till en cirkulär ekonomi kan traditionella synsätt, normer och stödstrukturer tas i beaktande och förändras för att möjliggöra att regionens bredd av kompetens, erfarenheter och affärsidéer tillvaratas och inkluderas. För specifikt mål 2.6 gäller att det i projektbeskrivningen ska framgå hur projektkonstellationen har tillkommit i förhållande till projektets fokus. Det ska framgå i vilken mån man har vänt sig till sådana aktörer man vanligtvis inte arbetar med. Dessa beskrivningar ska framgå för att borga för att projekt i Skåne-Blekinge sätts upp och bedrivs ändamålsenligt och inkluderande med nya samarbeten och att projekt inte uppkommer slentrianmässigt. Ingen får diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet ska genomsyra insatserna inom programmet.

Hälften av budgeten för specifikt mål 2.6 ska användas till projekt som når upp till krav om jämställdhetsintegrering. För den andra hälften gäller att det ska säkerställas att insatserna inte negativt ska påverka jämställdheten.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Många av de projekt som genomförs i Regionalfonden kommer att gynna företag via statsstöd. Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd för sina kostnader vid genomförandet av ett projekt. Men det kan också vara fråga om att företag gynnas indirekt via ett projekt, då som målgrupp för insatser som tillhandahålls på förmånliga villkor.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna så väl som möjligt.

De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen.
Välj en eller flera boxar som kan vara aktuella för er ansökan. Tillväxtverkets handläggare gör sedan en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.
Mer information om statsstödsboxarna finns i Tillväxtverkets EU-handbok. Se länkar ovan.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar er under handläggningen.

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?

Hör av er till:

Johanna Wahn, Malin Hassler, Hannes Wigerfelt eller Sally Grahn via E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se eller Telefon: 08-681 00 00 (växel).

Ni kan även kontakta oss via vår resursbrevlåda SkaneBlekinge@tillvaxtverket.se

Hör gärna av er till Tillväxtverkets handläggare för att diskutera er idé och om idén passar in i Regionalfondsprogrammet. Läs mer om hur ni kan testa er projektidé. 

För att ta del av utkast av Skåne-Blekingeprogrammet besök Region Skånes hemsida

Mer om Regionalfonden i Skåne-Blekinge