Tillväxtverket
eu-logotyp

Investera i leder i landsbygder

 • Stänger 31 januari 2023
 • Hela Sverige

Arbetar du med leder/ledutveckling för vandring eller mountainbike (MTB)? Vill du utveckla en attraktiv och hållbar infrastruktur för vandrings- och mountainbike-turism? Sök stöd för din investering från Tillväxtverket!

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Stöd till investeringar i ledinfrastruktur för vandring- och mountainbike-turism

Illustration av en profil

Vem?

Myndigheter, regioner, kommuner, föreningar, andra organisationer och företag

Illustration av sedlar

Hur mycket?

I utlysningen fördelas ca 52 miljoner kronor. Offentliga aktörer kan maximalt få stöd för 100 procent av sina stödberättigande utgifter. Övriga aktörer kan maximalt få stöd för 90 procent av sina stödberättigande utgifter

Vad handlar erbjudandet om?

Leder utgör en viktig infrastruktur för turism och besöksnäring. De skapar möjligheter för landsbygdsföretag och erbjuder rekreation för allmänheten. Vi söker projekt som bidrar till hållbar plats- och destinationsutveckling genom utveckling av kvalitetssäkrade, hållbara och attraktiva leder för vandrings- och mountainbike-turism. Projekten ska även bidra till att långsiktigt stärka besöksnäringen och företagande i landsbygder.

Vi söker projekt som:

 • Investerar i hållbara leder som har långsiktiga förutsättningar för finansiering, förvaltning och utveckling på plats.
 • Investerar i leder som utgör en reseanledning. Projekten ska vara en del av en plats- eller destinationsutveckling som skapar helhetslösningar för besökare (det vill säga utgår från besökares behov av erbjudanden inom hela kedjan resa-bo-äta-göra) och allmänheten.
 • Tydligt inkluderar regionala turistorganisationer och regionala ledsamordnare och andra relevanta aktörer.

Det är Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014–2020 som styr vilka insatser vi prioriterar. Den här utlysningen ingår i EU:s landsbygdsprogram delåtgärd 7.5 – Stöd till investeringar för offentligt bruk i infrastruktur för rekreationsändamål, turistinformation och småskalig turisminfrastruktur, inom fokusområde 6b.

Vi kommer att informera om utlysningen vid en digital träff onsdagen den 23 november kl 10-12. Anmäl dig genom att skicka ett mejl till turisminfrastruktur@tillvaxtverket.se senast fredag den 18 november.

Logga för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Övergripande utmaningar

Turism och besöksnäring är en växande sektor som ger konsumtion i flera branscher, såsom hotell och logi, restaurang, detaljhandel, transporter och aktivitetsföretag. Näringen är sysselsättningsintensiv, och när utländska besökare kommer till Sverige genereras viktiga exportintäkter. Turism finns i hela landet, och besöksnäringen har betydelse för hållbar tillväxt och sysselsättning i alla Sveriges regioner. Det finns en stor potential i att utveckla besöksnäringen på landsbygderna, det skapar nya jobb och ger lokalbefolkningen möjlighet att bo kvar.

Natur- och kulturmiljöer är viktiga delar i den turistiska infrastrukturen. De finns runtom i hela landet och utgör ofta själva reseanledningen. Utveckling av natur- och kulturbaserade turistiska upplevelser kan därför bidra till regional utveckling, landsbygdsutveckling och företagande i en stor del av Sveriges landsbygder. Upplevelser av Sveriges natur och kultur är också en central del i resandet för internationell turism.

Tillväxtverket ser utifrån tidigare insatser inom natur- och kulturturism ett stort behov av investeringsmedel för att utveckla platser och besöksmål till mer attraktiva och hållbara reseanledningar.

Innan ni ansöker

Ni ansöker i Jordbruksverkets e-tjänst för projektstöd.

En fullmakt behövs

Den som ansöker för någon annans räkning, till exempel en organisation, behöver en fullmakt.

Läs mer om fullmakter för e-tjänster.

Ni hittar mallen för fullmakt i Jordbruksverkets webbutik: Fullmakt - för projektstöd, företagsstöd och miljöinvesteringar - Jord (jordbruksverket.se)

Posta den ifyllda fullmaktsblanketten med bilagor till Jordbruksverket enligt adress på blanketten.

Så ansöker ni via e-tjänsten

 • Logga in med Bank-ID eller mobilt Bank-ID.
 • Välj ”Stöd inom landsbygdsprogrammet”, därefter ”Sök projektstöd inom landsbygdsprogrammet”.
 • Välj ”Starta tjänsten”.
 • Fyll i ansökan i 9 steg.

Att tänka på när ni fyller i din ansökan

 • I steg 3 ”Välj stöd” ska ni välja ”Service och satsningar på landsbygden”. Välj därefter inriktning ”Service, infrastruktur och attraktiv landsbygd” och åtgärd ”Infrastruktur för rekreation och turism”.
  Välj sedan ”Cykel och/eller Vandringsled” och därefter alternativen ”Röja och märka upp led” (för enhetskostnader) och ”Övrigt” (för faktiska investeringar).
 • I steg 6 ”Utgifter och finansiering” finns en budgetmall som ni ska fylla i och sedan bifoga i steg 8. Ni kan även hämta budgetmallen i Jordbruksverkets webbutik.
 • I steg 8 är det obligatoriskt att utöver budgetmallen även bifoga:
  - projektplanen
  - kartunderlag
  - offerter/styrkta beräkningsunderlag för era budgetposter

Se mer under rubriken Krav, villkor och regler.

Läs mer och se en instruktionsfilm om hur du skickar in en ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av myndigheter, regioner, kommuner, föreningar, andra organisationer och företag. Observera att projektet tydligt ska inkludera regionala turistorganisationer och regionala ledsamordnare. Detta för att främja hållbara, långsiktiga strategiskt sammanhängande investeringar.

Det är den som skickar in ansökan som ansvarar för projektet och att det genomförs i enlighet med gällande villkor och regler.

För vad kan ni söka?

Ni kan söka stöd för projekt med följande inriktningar

 • Utveckla hållbara leder för vandring
 • Utveckla hållbara leder eller områden för MTB (mountainbikecykling)

Ett projekt kan innehålla båda inriktningarna.

Projekten ska

 • Bidra till hållbar plats- och destinationsutveckling genom att utveckla kvalitetssäkrade, hållbara och attraktiva leder för vandrings- och mountainbike-turism som utgör en reseanledning. Ledutvecklingen ska ge företag goda möjligheter att utveckla produkter och tjänster inom turism och besöksnäring.
 • Utveckla leder, i det fall det rör sig om leder för vandring, enligt framtagna kriterier i det nationella ramverket för vandringsleder.
 • Utveckla leder eller områden för mountainbike-cykling utifrån erfarenheter och rekommendationer från ledande destinationer och företag för mountainbike-cykling.
 • Ha långsiktiga förutsättningar för ledernas finansiering, förvaltning och hållbar utveckling på plats. För att säkerställa långsiktighet och hållbar organisering över tid ska styrdokument, mandat och förutsättningar vara tydligt formulerade.
 • Vara förankrade och i linje med regionala planer och utvecklingsstrategier.
 • Vara en del i turistisk helhetslösning. Projektet ska bygga på besökares behov av erbjudanden inom hela kedjan resa-bo-äta-göra och utveckla fungerande samarbeten med relevanta aktörer, inklusive den regionala turism- och besöksnäringsfunktionen.

Investeringsstöd får lämnas för:

 • Köp eller avbetalningsköp av nytt material och köp av tjänst för att bygga eller rusta upp led som är fri för allmänheten att använda. För att röja och märka leder får du betalt per meter enligt en enhetskostnad som tagits fram, se nedan under rubriken Hur mycket kan ni få i stöd?
 • Köp eller avbetalningsköp av nytt material och köp av tjänst för att ta fram eller rusta upp infrastruktur för turistinformation på plats.
 • Köp av programvara eller köp av tjänst för utveckling av programvara för att få fler besökare till platsen.
 • Köp av tjänst för att planera och genomföra investeringen.

Observera att du inte kan ansöka om stöd för egen arbetstid. Du kan heller inte få stöd för att trycka informationsmaterial (exempelvis turistbroschyrer) eller marknadsföring.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Offentliga aktörer kan få stöd för 100 procent av sina stödberättigande utgifter. Övriga aktörer kan få stöd för 90 procent av sina stödberättigande utgifter. Resterande 10 procent av utgifterna ska då finansieras med privata pengar.

Vi beviljar inte stöd till ansökningar med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Stödbeloppet är begränsat enligt EU:s förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse när stödet gynnar ett enskilt företag eller vissa grupper av företag och det finns risk för att konkurrensen snedvrids. Begränsningen innebär att stöd av mindre betydelse inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningsåren. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen gäller per stödmottagare.

Utlysningen omfattar de medel som återstår för delåtgärden, cirka 52 miljoner kronor.

Ersättningsnivå – enhetskostnader

Kostnader för röjning och grundläggande markering av led (färgmarkeringar, stolpar och liknande) och planering av detta ersätts enligt följande:

 • 9,50 kronor per meter i skog som behöver röjas.
 • 6 kronor per meter i öppen mark som behöver röjas.
 • 1 krona per meter i mark som inte behöver röjas, som vägar, tydliga stigar eller andra ytor där det enda som krävs är skyltning.

Observera att dessa ersättningsnivåer/enhetskostnader gäller vid röjning för att göra leden framkomlig samt markera att besökaren befinner sig längs led. Hänvisningsskyltar eller skyltar med ytterligare information ersätts enligt faktiska utgifter.

Ersättning för enhetskostnader betalas ut vid slutrapportering.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan starta tidigast den dag ansökan skickas in. Allt genomförande innan Tillväxtverket har fattat beslut om stöd sker på egen risk. Du kan genomföra projektet som längst fram till 2024-10-31.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 1 november 2022 och stänger 31 januari 2023.

Krav, villkor och regler

Landsbygdsprogrammets landsbygdsdefinition:

Landsbygd definieras som områden utanför tätorter med mer än 3 000 invånare enligt SCB:s befolkningsstatistik för år 2015. Det betyder att investeringar inte är tillåtna innanför tätorter med mer än 3 000 invånare, därför måste sådana sträckor utelämnas ansökan.

Villkor för stöd (enligt åtgärdsbeskrivning i landsbygdsprogrammet)

Investeringen ska vara fri att använda för allmänheten.

 • Ni ska bifoga en projektplan till din ansökan.
 • Investeringar ska vara förenliga med kommunala och regionala planer och med befintliga lokala utvecklingsstrategier.
 • Ni som söker ska ha de tillstånd som krävs enligt svensk lagstiftning.
 • Vi beviljar inte stöd till insatser som myndigheter, staten, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan författning.
 • Vi beviljar inte stöd till insatser som enligt lag eller annan författning skulle ha varit genomförda vid tidpunkten för ansökan om stöd.

De allmänna och särskilda villkor som gäller för just ditt projekt kommer att stå i ditt beslut om stöd.

Ersättningsnivå – enhetskostnader

Kostnader för röjning och grundläggande markering av led (färgmarkeringar, stolpar och liknande) och planering av detta ersätts enligt enhetskostnader (se under rubriken Hur mycket kan ni få i stöd?)

Obligatoriska bilagor till ansökan:

1. Projektplan

Ni ska bifoga en projektplan med er ansökan. Det finns ingen mall för projektplan men den måste innehålla följande punkter:
- En kort bakgrund
-Behovsanalys och turistisk relevans (varför behöver projektet genomföras? Fungerar leden, eller har potential att fungera, som reseanledning? Binder den samman flera besöksmål? Ingår den i ett strategiskt arbete för en hållbar plats- och destinationsutveckling?)
- En beskrivning av projektets betydelse och potential för den lokala besöksnäringen samt det turistiska systemet kring leden (med avseende på kedjan resa-bo-äta-göra)
- Projektets syfte (dess nytta eller avsikt, ska svara på frågan varför ni vill genomföra projektet)
- Projektets mål på kort sikt (vid projektslut, bör vara mätbara och svara på frågan vad projektet ska leverera).
- Projektets mål på lång sikt (effektmål)
- Projektets organisering (vilka roller och aktörer ingår)
- Organiseringen kring de leder som ansökan gäller (Vem är huvudman/ledansvarig/förvaltare? Finns styrdokument? Finansiering? Beskriv markägarförhållande)
- Hur kommuniceras/marknadsförs leden?
- Arbetssätt.
- Tidsplan.

2. Budgetmall

Ni ska fylla i och bifoga en budgetmall med er ansökan. Budgetmallen hittar ni i Jordbruksverkets webbutik: https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/fpmb1211.html.

Observera att ni ska beskriva aktiviteten med dess budgetposter. Budget ska enbart innehålla utgiftsposter för investeringar. Samtliga budgeterade utgiftsposter ska kunna styrkas med offerter/tidigare fakturor eller beräkningsunderlag som bifogas ansökan.

3. Kartunderlag

Ni ska bifoga kartunderlag för er led/er. Av kartunderlaget måste det tydligt framgå vilka delar av led ni söker stöd för. Lägg in din led på SCBs kartunderlag, sorterad på Tätort 2015: https://geodata.scb.se/reginawebmap/main/webapp/.

Investeringar i tätort över 3000 invånare är inte stödberättigat (se ovan Landsbygdsprogrammets landsbygdsdefinition).

Bedömning

De ansökningar som bäst uppfyller målen för utlysningen ska få stöd. Tillväxtverket poängsätter och prioriterar därför ansökningarna utifrån urvalskriterier. Vi baserar sedan vår slutliga prioritering på den sammanlagda poäng som en ansökan får för samtliga kriterier.

Tillväxtverket bedömer ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Investeringen bidrar till att långsiktigt stärka besöksnäringen och företagande i landsbygder, med avseende på långsiktig förvaltning, samverkan och helhetslösning.
 • Den som söker har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för projektet.
 • Investeringen har tydliga mål.
 • Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder (innovation).
 • Projektet bidrar till klimatanpassning och till att uppfylla nationella miljö- och kulturmiljömål samt målen för friluftslivspolitiken.

Företag och gynnande av företag

Stödbeloppet är begränsat enligt EU:s förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse när stödet gynnar ett enskilt företag eller vissa grupper av företag och det finns risk för att konkurrensen snedvrids. Begränsningen innebär att stöd av mindre betydelse inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningsåren. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen gäller per stödmottagare.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

För att ansökan ska hanteras ska den vara komplett och ha kommit in till oss senast det sista angivna datumet för ansökansperioden. En komplett ansökan innebär att alla frågor i ansökan är besvarade och att alla obligatoriska bilagor enligt e-tjänsten är inskickade. Efter det angivna datumet för ansökansperioden handlägger Tillväxtverket alla kompletta ansökningar som kommit in.

De ansökningar som bäst uppfyller målen för utlysningen ska få stöd. Tillväxtverket poängsätter och prioriterar därför ansökningarna utifrån urvalskriterier. Vi baserar sedan vår slutliga prioritering på den sammanlagda poäng som en ansökan får för samtliga kriterier.

Tillväxtverket bedömer ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Investeringen bidrar till att långsiktigt stärka besöksnäringen och företagande i landsbygder, med avseende på långsiktig förvaltning, samverkan och helhetslösning.
 • Den som söker har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för projektet.
 • Investeringen har tydliga mål
 • Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder (innovation).
 • Projektet bidrar till klimatanpassning och till att uppfylla nationella miljö- och kulturmiljömål samt målen för friluftslivspolitiken.

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?

Vi besvarar dina frågor på e-postadressen turisminfrastruktur@tillvaxtverket.se

Skicka in ansökan

Ni ansöker i Jordbruksverkets e-tjänst för projektstöd. (se mer under rubriken Innan ni ansöker)

Till ansökan ska ni bifoga följande obligatoriska bilagor; projektplan, budgetmall och kartunderlag (se mer under rubriken Krav, villkor och regler)

När du har skickat in din ansökan

I ditt beslut om stöd står allt du behöver göra. Men här är några saker som är bra att tänka på direkt efter att du har skickat in din ansökan om stöd.

 • Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du påbörjar ditt projekt innan du har fått ditt beslut om stöd är det viktigt att du ändå följer de regler som gäller för stödet. Annars kan det hända att ditt stöd minskar eller att du inte får något stöd alls.
 • Redovisa utgifterna för projektet separat i din bokföring.
 • Se till att fakturor och betalningsbevis uppfyller kraven.
 • Följ reglerna för upphandling om du är upphandlingsskyldig.