Tillväxtverket

Främja studenters entreprenörskap

 • Stängd
 • Hela Sverige

Är ni en organisation som främjar entreprenörskap hos studenter på svenska lärosäten? Nu kan ni söka verksamhetsbidrag för att bidra till att studenter får utveckla och testa sina entreprenöriella färdigheter.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Aktiviteter med syfte att främja studenters entreprenörskap.

Illustration av en profil

Vem?

Organisationer som främjar entreprenörskap hos studenter på flertalet svenska lärosäten. Med lärosäten menar vi universitet och högskolor.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

5 miljoner kronor per år, med möjlighet till årsvis förlängning i ytterligare två år.

Vad handlar erbjudandet om?

Det här gäller generellt för alla verksamhetsbidrag:

Det här är en av två finansieringserbjudanden där vi vill stödja organisationer som inom ramen för sin kärnverksamhet genomför insatser som syftar till att stärka entreprenörskap och företagande i Sverige.

Syftar er verksamhet till att skapa positiva effekter i linje med Tillväxtverkets övergripande mål genom insatser för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige? Om era insatser bidrar till små och medelstora företags kompetensförsörjning, digitalisering, internationalisering, innovation eller grön omställning, så kan detta erbjudande vara något för er.

Tillväxtverket bidrar till regeringens näringspolitiska mål genom insatser för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Vi kan de små och medelstora företagens behov och genomför effektiva insatser för ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar. Det gör vi genom att stärka företag och regioner. I samarbete med en rad aktörer genomför vi uppdrag som främjar företagens, regionernas och landsbygdernas utveckling.

En del i Tillväxtverkets arbete är att lämna verksamhetsbidrag till organisationer vars kärnverksamhet bidrar till att stärka myndighetens arbete mot ovannämnda mål och prioriteringar. Verksamhetsbidraget ska gå till verksamhetens ordinarie drift och ligga i linje med syftet i utlysningen. Verksamhetsbidrag som finansieringsform förutsätter dialog mellan Tillväxtverket och den organisation som får bidrag.

Under 2023-2025 vill vi i dialog utveckla arbetet med vissa politiskt prioriterade frågor för att uppfylla målen i de regeringsuppdrag som Tillväxtverket ska genomföra. Kunskap och lärande är grunden i allt vi gör. Organisationer som beviljas verksamhetsbidrag ska därför bidra till att förstärka, vidareutveckla samt sprida kunskap, stärka myndighetens relevanta nätverk och samverkan samt genomföra insatser som ska nå ut brett i hela landet.

Finansieringen som kan sökas omfattar två områden:

 1. Främja studenters entreprenörskap
 2. Främja kooperativ utveckling

Det här finansieringserbjudandet handlar om att Främja studenters entreprenörskap.


Sverige behöver fler entreprenöriella individer till befintliga företag och organisationer och personer som startar nya företag. Organisationer som främjar entreprenörskap hos studenter vid flertalet svenska lärosäten kan söka verksamhetsbidrag i syfte att ge studenter möjlighet att praktiskt utveckla och testa sina entreprenöriella färdigheter och få ökade kunskaper om företagande.

Bidraget går till löpande verksamheter som ligger i linje med syftet i utlysningen och erbjuder utbildning, rådgivning, coachning, kontaktnät och guidning i innovationsstödsystemet för studenter.

Bidraget kan också användas för nationell samordning för att kvalitetssäkra och utveckla metoder i verksamheten som får verksamhetsbidrag.

Övergripande utmaningar

Sverige behöver en mångfald av entreprenörer med kompetens och styrka att utveckla affärsidéer och öka konkurrenskraften. Entreprenörer är förändringsagenter som bidrar till förnyelse och dynamik i ekonomin. Kontinuerligt arbete behövs för att stimulera attitydförändringar och vidareutveckla en kultur vid lärosäten där ökat nyttiggörandeav forskning och idéer ses som både positivt och eftersträvansvärt.

Studenter behöver verktyg och möjlighet att träna på att lösa problem, få stöd för att utveckla och ompröva sina idéer samt att omsätta dem i praktiken.

Studenter ska mötas på lika villkor oavsett kön, ålder, födelseland, bransch, affärsmodell och företagsform. De behöver dessutom miljöer och förinkubatorer som leder dem in i innovationssystemet.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att:

 • utrota fattigdom och hunger
 • förverkliga de mänskliga rättigheterna
 • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
 • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling.

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen.

Hållbarhet är en fråga som står högt på agendan i hela vårt samhälle. För att uppfylla våra behov i dag och utan att äventyra framtida behov behöver vi förändra ekonomin i en mer hållbar riktning. Detta skifte innebär ett tydligare helhetsperspektiv med utgångspunkt i Agenda 2030.

Organisationer som får verksamhetsbidrag förväntas därför genom sina aktiviteter bidra till ett eller flera av Agenda 2030 målen. Det är mot den bakgrunden viktigt att i ansökan ange vilka mål i Agenda 2030 ni anser vara relevanta för er verksamhet samt hur ni bidrar till dessa.

Innan ni ansöker

Innan ni ansöker ska ni:

 • läsa igenom avsnitten Vem kan få verksamhetsbidrag? och Så ansöker ni i handbok för verksamhetsbidrag.
 • ta fram ett utkast till en förändringsteori för ert planerade verksamhetsbidrag, som tydliggör hur er organisation bidrar till att uppfylla målen i den här utlysningen

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den. Om reglerna för verksamhetsbidraget inte följs kan Tillväxtverket upphäva beslutet helt eller delvis. Då kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ni hittar mer information i handbok för verksamhetsbidrag.

Efter att beslut fattas kommer vi i dialog att ta fram en utförlig förändringsteori inklusive uppföljnings- och utvärderingsplan i linje med Tillväxtverkets övergripande mål och prioriteringar som framgår av utlysningens ingress. Dessa underlag kommer att ligga till grund för den löpande uppföljningen. I ansökan behöver ni därför på ett tydligt sätt redogöra för hur er kärnverksamhet bidrar till att skapa positiva effekter som bidrar till Tillväxtverkets övergripande mål och prioriteringar.

Ni ska även ange de indikatorer som ni anser vara relevanta för uppdraget inklusive övriga efterfrågade beskrivningar i enlighet med ska-krav som framgår av Krav, villkor och regler nedan.

Specifika bedömningskriterier:

Den som söker verksamhetsbidrag ska uppfylla nedan bedömningskriterier (för de insatser som ska genomföras) och i ansökan eller bifogade underlag visa på hur:

 • verksamhetens omfattning i termer av antal år, lärosäten och aktiviteter samt hur nöjd målgruppen har varit med verksamhetens arbete med att främja entreprenörskap för studenter under minst två år. Vi ser gärna att sökanden finns representerat i hela landet.
 • erbjuder en bredd av aktiviteter avseende inspiration, rådgivning, coachning, guidning och kontakter vidare i främjandesystemet, kan tydliggöras via en processbeskrivning (steg-för-steg) där slutmålet för varje tjänst visas tydligt
 • ert bidrag till ökad samverkan mellan utbildning och näringsliv ser ut
 • ert bidrag till ökad integrering av entreprenörskap i högskoleutbildningar ser ut
 • på vilket sätt organisationen har kunskap, personella resurser och systemstöd för att göra uppföljning och återrapportering till Tillväxtverket.
 • ert arbete kompletterar det företagsfrämjande systemet nationellt och regionalt med ett anpassat erbjudande till målgruppen studenter. Sökanden kan visa detta genom att bifoga en enkel systemkarta över strukturen i organisationen, vilka lärosäten och andra aktörer sökanden samarbetar eller avser att starta upp samarbeten med samt hur dessa samarbeten ser ut.
 •  

Varje bedömningskriterie kommer att bedömas enligt en skala med 1-3-5, där fem (5) är max. Totalt kan ansökan maximalt generera 30 poäng. Dessutom får organisationer som har fått verksamhetsbidrag inom området under 2020-2022 sju (7) ytterligare poäng. Detta för att främja långsiktighet i arbetet. Detta är endast under förutsättning att organisation uppfyllt de krav och villkor som ställt under perioden 2020-2022.

Vem kan söka?

Den som söker ska vara en juridisk person och ha:

 • stadgar eller bolagsordning,
 • styrelse eller förvaltare,
 • godkända eller auktoriserade revisorer,
 • organisationsnummer och firmatecknare.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte beviljas verksamhetsbidrag.

Sökanden ska:

 • i minst två år ha främjat entreprenörskap hos studenter på svenska lärosäten (med lärosäten avses universitet och högskolor),
 • ha bedrivit verksamhet på ett likartat sätt sedan minst två år,
 • ha fysisk närvaro på ett flertal lärosäten,
 • komplettera insatser från andra aktörer på ett bra sätt och vara välförankrad vid lärosätena,
 • ha ett löpande utvecklingsarbete för att möta studenter på lika villkor oavsett kön, ålder, födelseland, bransch, affärsmodell och företagsform.

Regionalt verksamma organisationer kan söka verksamhetsbidrag tillsammans, men behöver då ha en samordnande aktör som har mandat att företräda de bidragsmottagande organisationerna i dialogen med Tillväxtverket.

Den samordnade aktören ska:

 • ha mandat att företräda de bidragsmottagande organisationerna i dialogen med Tillväxtverket samt att samordna ansökan, genomförande och rapportering.

Om organisationen har beviljats bidrag från Tillväxtverket tidigare så ska organisationen dessutom ha fullgjort alla åtaganden som följer av det beslutet.

För vad kan ni söka?

Verksamhetsbidrag kan sökas för att genomföra insatser som syftar till att ge studenter vid svenska lärosäten får möjlighet att utveckla sin kompetens (färdigheter, förmågor, vilja och kunskap) om entreprenörskap och företagande och som:

 • erbjuder inspiration, rådgivning, coachning, guidning och kontakter vidare i främjandesystemet,
 • bidrar till ökad samverkan mellan utbildning och näringsliv,
 • bidrar till ökad integrering av entreprenörskap i högskoleutbildningar.

Om man har en nationell samordnande aktör ska de metoder som utvecklas och kvalitetssäkras av den aktören användas av övriga bidragsmottagare i sitt rådgivningsarbete till studenter. Utvecklingsarbetet syftar till att alla studenter ska mötas på lika villkor oavsett kön, ålder, födelseland, bransch, affärsmodell och företagsform.

Verksamhetsbidraget förväntas bidra till Tillväxtverkets resultatområde Kompetensförsörjning.

Hur mycket kan ni få i stöd?

5 miljoner kronor årligen med möjlighet till förlängning i två år. Totalt är det alltså avsatt 15 miljoner kronor för det här verksamhetsbidraget under perioden 2023–2025.

Inom ramen för denna utlysning kommer Tillväxtverket endast bevilja en (1) ansökan för verksamhetsbidrag.

Verksamhetsbidraget beviljas utifrån beräknade kostnader. Vid ansökningstillfället ska bifogas en detaljerad budget för verksamhetsåret som är direkt kopplad till den verksamhet organisationen eller organisationerna bedriver inom ramen för det sökta verksamhetsbidraget. Budgeten ska ha en direkt koppling till tid- och aktivitetsbudgeten.

En förutsättning för verksamhetsbidraget är att verksamheten genomför de insatser som framgår av ansökan och budget. Om villkoren för verksamhetsbidraget inte följs kan Tillväxtverket besluta att inte betala ut beviljat bidrag. Då kan ni även bli återbetalningsskyldiga.

 Hur länge kan ni få verksamhetsbidrag?

Inom ramen för den här utlysningen kan ni få verksamhetsbidrag i ett år, med möjlighet till ettåriga förlängningar, som längst i tre år. De bidragsgrundande insatserna i verksamheten kan starta tidigast den 1 januari 2023.

En förutsättning för förlängning är, att ni följt villkoren för beslutet och att regeringen avsätter nödvändiga medel för förlängningsperioden.

Denna utlysning gäller för bidrag till verksamhet under maximalt tre verksamhetsår från tiden för inlämnad ansökan. Beslut fattas för ett år i taget. Beslutsunderlag för kommande års verksamhetsbidrag utgörs av slutrapport innehållande genomförda insatser, resultaten och slutsatser av dessa, samt en redogörelse för hur erhållet bidrag har nyttjats med utgångspunkt i framtagen förändringsteori.

Krav, villkor och regler

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen och tydligt beskriva de insatser ni planerar och hur de bidrar till Tillväxtverkets och det område som utlysningens specifika mål och indikatorer gäller. Vid ett eventuellt beviljande ges verksamhetsbidrag för hela verksamhetsåret. Tillväxtverket kommer avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

Er ansökan kommer att bedömas i konkurrens med andra utifrån utlysningens specifika bedömningskriterier. Det kan du läsa mer om under rubriken Innan du ansöker.

Krav på ansökan

 • visa att organisationen inte är ett företag enligt reglerna om statligt stöd, det vill säga inte bedriver verksamhet på en konkurrensutsatt marknad. Vi kan bevilja bidrag för den icke-ekonomiska verksamheten, förutsatt att den är särredovisad från den ekonomiska verksamheten. Läs mer på sidan Organisatoriska förutsättningar i handbok för verksamhetsbidrag,
 • visa att verksamheten är relevant för utlysningen och att det finns en logisk koppling mellan syfte, mål och aktiviteter, så kallad verksamhetslogik,
 • visa på hur organisationen har kapacitet att genomföra verksamheten på ett bra sätt och att den ger goda resultat samt bidrar till att förstärka, vidareutveckla och sprida kunskap, stärka relevanta nätverk och samverkan,
 • visa att den verksamheten som bidrag söks för bedrivs med regelbundenhet under hela verksamhetsåret,
 • visa att den verksamhet bedrivs är öppen för alla i målgruppen som vill ta del av den,
 • bifoga en specificerad budget (ekonomisk verktygslåda) som bilaga till er ansökan, där ni visar hur verksamhetsbidraget kommer att användas. Budgeten ska brytas ner per kostnadsslag och ska kopplas till de aktiviteter ni tar upp i er tid och aktivitetsplan,
 • på ett tydligt sätt redogöra för hur organisationens kärnverksamhet bidrar till att skapa positiva effekter i linje med de övergripande mål och prioriteringar som framgår av ingress,
 • ange direkta, i förekommande fall indirekta, och slutliga målgrupper, samt beskriva hur de relaterar till varandra,
 • redogöra för vilka mål och utmaningar organisationen avser att möta genom den bidragsgrundande verksamheten samt sätta dessa i relation till Tillväxtverkets övergripande mål om en hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i hela landet,
 • lämna förslag på indikatorer för att följa upp verksamheten.

Villkor

För beviljade bidrag gäller Tillväxtverkets Allmänna villkor för verksamhetsbidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om rapportering, uppföljning och förutsättningar för utbetalning.

De allmänna villkoren för verksamhetsbidrag kommer att beslutas inom kort. Vi kommer då att lägga en länk till villkoren här i utlysningen. De gällande allmänna villkoren för verksamhetsbidrag kommer även att biläggas bidragsbeslutet.

Kompletterande särskilda villkor kan komma att beslutas.

Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller även om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

Förändringsteori

Bidragsmottagaren eller i förekommande fall den samordnande aktören ska utarbeta en förändringsteori tillsammans med Tillväxtverket efter att ett bifallsbeslut är meddelat. Förändringsteorin ska bygga på Tillväxtverkets grundmodell, se Tillväxtverkets mall för förändringsteori. Syftet med förändringsteorin är att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet och främja uppföljningsbarheten kopplat till Tillväxtverkets mål med bidraget. Indikatorer som följer på förändringsteorin ska sedan samlas in och rapporteras till Tillväxtverket inför varje dialogmöte samt aggregeras årligen i en slutrapport senast den 1 december för innevarande år.

Bidragsmottagaren ska delta i gemensamma träffar som Tillväxtverket anordnar med samtliga organisationer som får verksamhetsbidrag inom utpekade områden enligt utlysningen. Bidragsmottagaren eller i förekommande fall den samordnande aktören ska även delta i de dialogmöten, maximalt fyra per år, som Tillväxtverket kallar till. Inför dialogmöte ska rapportering enligt ovan ha gjorts.

För uppföljning av den bidragsgrundande verksamheten och rapportering, läs mer i Tillväxtverkets Allmänna villkor för verksamhetsbidrag.

Bekräftelse och åtaganden

Efter överenskommelsen om förändringsteorin ska samtliga bidragsmottagare bekräfta att verksamheten kommer att genomföras i enlighet med Tillväxtverkets beslut om verksamhetsbidrag inklusive villkor och förändringsteorin. Bekräftelse av åtagande kommer att finnas tillgänglig på Tillväxtverkets webbplats när ni ska fylla i och skicka in den.

Samla in, rapportera och hantera deltagaruppgifter

Har verksamheten aktiviteter inom ramen för verksamhetsbidraget som riktas till existerande eller potentiella företag(-are) ska ni

 • samla in deltagaruppgifter till Tillväxtverkets uppföljning,
 • årligen rapportera resultat för kortsiktiga effekter - "kundnöjdhet" och "ökad förmåga".

Regler

Allmänna villkor för verksamhetsbidrag. De allmänna villkoren för verksamhetsbidrag kommer att beslutas inom kort. Vi kommer då att lägga en länk till villkoren här i utlysningen. De gällande allmänna villkoren för verksamhetsbidrag kommer även att biläggas bidragsbeslutet.

Denna utlysning har sin grund i Tillväxtverket instruktion samt regleringsbrev.

Skicka in ansökan

Ni skickar in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Du hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i din ansökan på sidan Obligatoriska bilagor.

Ni kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om verksamhetsbidrag i Handbok för verksamhetsbidrag Fyll i och skicka in ansökan - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se).

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Hör av dig till:

E-post: anna.manhem-laurin@tillvaxtverket.se

Telefon: 08-681 00 00

Notera gärna att under vecka 44 kan det vara svårt att komma i kontakt med ansvarig handläggare.