Tillväxtverket

Stöd till filmbranschen

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att hantera det nya statliga stödet för produktion av audiovisuella verk. Under hösten öppnar ansökan och de första stöden beräknas delas ut under 2023.

Stödet gäller produktion av spelfilm, dokumentärfilm, dramaserie eller dokumentärserie. Det omfattar totalt 100 miljoner kronor per år, permanent från och med 2022. Stödet är utformat som en rabatt på produktionskostnaderna om 25 procent.

För att söka stödet gäller följande villkor:

  • att produktionen genomförs helt eller delvis i Sverige,
  • att produktionens totalbudget uppgår till minst 30 miljoner kronor för spelfilm, minst 10 miljoner kronor för dokumentärfilm, minst 10 miljoner kronor per avsnitt för dramaserie eller minst 5 miljoner kronor per avsnitt för dokumentärserie,
  • att de stödberättigande kostnaderna för produktionen uppgår till minst 4 miljoner kronor,
  • att produktionens finansiering är säkerställd i den del som stöd inte söks för,
  • att produktionen klassas som en kulturprodukt utifrån en av Tillväxtverket på förhand fastställd förteckning över kulturella kriterier.

Mer information om villkor för stödet och ansökninsgsförfarandet publiceras löpande.

Kontakt

produktionsstodaudiovisuellaverk@tillvaxtverket.se

Bakgrund till stödet

Som grund för utformningen av stödet ligger den utredning som Tillväxtverket och Stiftelsen Svenska Filminstitutet genomförde 2017 i syfte att utreda lämpligheten i och förutsättningarna för att införa någon form av produktionsrabatt för film rapporten. I rapporten Fler filminspelningar till Sverige – genom stärkta konkurrensvillkor för internationell filmproduktion (Ku2018/00640) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., dras slutsatsen att det finns en snedvriden negativ konkurrens för svensk audiovisuella sektorn och för Sverige som inspelnings land.