Tillväxtverket

Stöd för produktion av audiovisuella verk

 • Stängd

37 ansökningar med ett sammanlagt sökbelopp på över 300 miljoner svenska kronor kom in efter att ansökan öppnade kl 10:00 den 7 november. Vi bedömer därför att budgeten på 100 miljoner svenska kronor kommer att ta slut och stänger ansökan för omgången 2022. Nästa ansökningsomgång planeras att öppna under våren 2023 och mer information om det kommer.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Stöd till produktion av audiovisuella verk (produktionsincitament), för att öka antalet film- och tv-produktioner i Sverige.

Illustration av en profil

Vem?

Företag som har produktion av audiovisuella verk som sin huvudsakliga verksamhet.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Maximalt 25 procent av stödberättigande produktionskostnader. Totalt fördelas 100 miljoner kronor per år.

Vad handlar erbjudandet om?

Stödet gäller produktion av audiovisuella verk vilket innefattar spelfilm, dokumentärfilm, dramaserie eller dokumentärserie – oavsett vilken teknik som används. Det är ett permanent stöd från 2022 och omfattar totalt 100 miljoner kronor per år. Stödet kan endast sökas av företag.

Stödet är ett så kallat produktionsincitament, och för audiovisuella verk kan det utformas på olika sätt. Vanligast är vad som brukar kallas en produktionsrabatt, men det finns även länder som har infört olika typer av skattelättnader för filmproduktioner. Sverige har valt att införa en produktionsrabatt, vilket innebär en rabatt på produktionskostnaderna om 25 procent. Det betyder att ett företag som har produktion av audiovisuella verk som sin huvudsakliga verksamhet kan söka stöd för en del av kostnaden för en produktion och sedan få den återbetald efter att kostnaderna har uppstått.

Förordningen (2022:1386) om statligt stöd till produktion av audiovisuella verk
ställer följande krav för att en produktion ska vara stödberättigad:

 • att produktionen genomförs helt eller delvis i Sverige,
 • att produktionens totalbudget uppgår till minst 30 miljoner kronor för spelfilm, minst 10 miljoner kronor för dokumentärfilm, minst 10 miljoner kronor per avsnitt för dramaserie eller minst 5 miljoner kronor per avsnitt för dokumentärserie,
 • att de stödberättigande kostnaderna för produktionen uppgår till minst 4 miljoner kronor,
 • att produktionens finansiering är säkerställd i den del som stöd inte söks för,
 • att produktionen klassas som en kulturprodukt utifrån en av Tillväxtverket på förhand fastställd förteckning över kulturella kriterier.

Syftet med stödet är att öka antalet audiovisuella verk som helt eller delvis produceras i Sverige.
Ansökningar behandlas efter först-till-kvarn-principen och stöd lämnas i mån av tillgång på medel.

Det här stödet styrs främst av förordning (2022:1386) om statligt stöd till produktion av audiovisuella verk och kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna villkor.

Med förbehåll för ändringar och uppdateringar.

Innan du ansöker

Nedan följer information som är viktigt att ha koll på innan ni ansöker om stöd från Tillväxtverket.

Ansökningarna behandlas utifrån den ordning de kommer in till Tillväxtverket, enligt först-till-kvarn-principen. Det är reglerat i den förordning som ligger till grund för stödet. Därför är det viktigt att du har all dokumentation redo då ansökan öppnar. Mer information hittar du under avsnittet Obligatoriska bilagor.

En förutsättning för stödet är att produktionens finansiering behöver vara säkerställd i den del som stöd inte söks för. Det innebär att du i ansökan ska kunna intyga att all annan finansiering för produktion är säkerställd och vid behov kunna bestyrka ditt intygande.

Det är även viktigt att se till att den som söker stödet är behörig till att göra det. Om du söker i produktionsansvarigs ställe behöver du en fullmakt. Om du har frågor angående er organisation och vem som är berättigad att söka stödet, kontakta oss.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess. Vi gör en sekretessprövning innan vi lämnar ut en handling. Vi bedömer att ansökningar för det här stödet innehåller affärshemligheter, vilket omfattas av sekretess. Din ansökan behandlas av handläggare med särskild tillgång till handlingarna i ansökan i våra system.

När öppnar ansökan?

Ansökan öppnar den 7 november kl 10:00 CET och stänger 28 november kl 10:00 CET 2022.
Stöd lämnas i mån av medel, därför kan ansökningsperioden stängas tidigare.

Hur fungerar ansökningsprocessen?

Ansökningarna behandlas utifrån den ordning de kommer in till Tillväxtverket, vilket är reglerat i den förordning som ligger till grund för stödet. Det är därför viktigt att du har all dokumentation redo då ansökan öppnar. Vi kommer innan ansökan öppnar informera om vilka uppgifter som ska skickas in. Stöd kommer att beviljas i mån av budget, budgeten för 2022 ligger på 100 miljoner. Tillväxtverket kommer inte att göra en kvalitativ bedömning av en produktions innehåll.

I ansökan kommer du att ange de beräknade stödgrundande kostnaderna, samt hur stort belopp du söker stöd för. Du kan max söka ersättning för 25% av de stödgrundande kostnaderna. Tillväxtverket fattar sen ett beslut där det framgår vad det maximala stödbeloppet är. Du får pengarna genom att göra en ansökan om utbetalning efter att kostnaderna har uppstått. Du kan inte få stöd för kostnader som har uppkommit innan ansökan lämnas in.

Det är först i samband med Tillväxtverkets beslut om utbetalning som stödbeloppet blir slutgiltigt. Om de stödgrundande kostnaderna blir lägre än vad du angav i ansökan, kommer det slutliga stödbeloppet att minska i motsvarande mån.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av företag som har produktion av audiovisuella verk som sin huvudsakliga verksamhet. Privatpersoner kan inte söka stödet.

Företaget som söker ska antingen ha ett produktionsansvar för hela produktionen, det vill säga ansvar för planering, inspelning, postproduktion, slutprodukt samt budget- och arbetsgivaransvar, eller ha rätten att företräda företaget med produktionsansvar genom fullmakt.

För vad kan ni söka?

Vilka delar av en produktion kan jag få stöd för?

Stöd kan lämnas för kostnader som är nödvändiga för att genomföra produktionen i Sverige. De delar av en produktion som kan beviljas stöd är inspelningsfasen samt postproduktionsfasen. Inom inspelningsfasen ryms all inspelning eller animering. Inom post-produktionsfasen (efter-produktion) ingår exempelvis klippning, VFX-arbete eller ljudsättning.

Stöd kan inte lämnas för kostnader avseende förproduktion, distribution eller marknadsföring.

Om en del av en produktion redan har påbörjats i Sverige kan stöd inte utgå för den delen, eftersom den skulle ha genomförts i Sverige oavsett stöd från Tillväxtverket. Däremot kan en del av produktionen ha påbörjats och stöd utgå för en senare avgränsad del av produktionen.


Stödberättigade kostnader

Stödberättigande kostnader är kostnader som är nödvändiga för att genomföra den eller de delar av produktionen som ska genomföras i Sverige. Stöd kan inte gå till kostnader som uppkommit innan ansökan har skickats in 

Stödberättigande kostnader är

 • köp av varor och tjänster från affärsverksamhet som beskattas i Sverige, eller
 • löner till arbetstagare som är skattskyldiga i Sverige.

De stödberättigande kostnaderna för produktionen ska

 • uppgå till minst 4 miljoner kronor
 • vara nödvändiga för att genomföra produktionen i Sverige.

Stöd kan till exempel inte gå till

 • räntekostnader
 • kostnader för böter, sanktionsavgifter och rättegångskostnader
 • lagfartskostnader
 • kostnader för företagsinteckning
 • kostnader för reklam eller marknadsföring
 • inköp inom koncern eller från närstående
 • representationskostnader
 • kostnader för stödmottagarens ordinarie drift
 • investeringar i filminfrastruktur
 • avskrivningskostnader
 • moms.


Exempel på stödberättigande kostnader och underlag

Löner till arbetstagare som är skattskyldiga i Sverige
Förklaring:
Löner till arbetstagare som är skattskyldiga i Sverige, som är anställda av det stödsökande företaget, och som avser tid för den del av produktionen som genomförs i Sverige. Du kan exempelvis inte få stöd för lönekostnader som går till arbetstagare som är skattskyldiga i Sverige, om lönen avser tid för inspelning utomlands, eftersom denna del av produktionen inte genomförts i Sverige.

Underlag till ansökan om utbetalning:
Lönekostnadssammanställning (enligt mall), lönespecifikation och eventuellt kopia av A-skattsedel för tillfällig arbetskraft.

Köp av varor från affärsverksamhet som beskattas i Sverige
Exempel:
Köp av utrustning, rekvisita eller bensin.

Köp av tjänster från affärsverksamhet som beskattas i Sverige
Exempel:
Arvoden för skådespelare eller annan inhyrd personal, boende, catering, transport, hyra av lokaler/inspelningsplatser, hyra av utrustning, postproduktion (klipp, VFX, grading).

Underlag till ansökan om utbetalning:
Avtal, fakturor och/eller kvitton som styrker köpet. Avtal och fakturor ska visa säljarens och köparens adress. (Observera att inköp över 4 000 kronor kräver faktura.)

Stöd kan också gå till kostnader som krävs för att göra produktionen tillgänglig för personer med funktionshinder.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Du kan högst få ersättning för 25 procent av de stödberättigande kostnaderna. Som lägst ska de stödgrundande kostnaderna uppgå till 4 miljoner kronor. Som mest kan en produktion beviljas stöd om 100 miljoner kronor, de vill säga lika mycket som hela budgeten för stödet.

Tillväxtverket måste därtill ta hänsyn till den sammanlagda offentliga finansieringen i form av stöd för en produktion och vi kan därför behöva justera stödnivån. Som huvudregel gäller att högst 50 procent av en produktion får finansieras av offentliga medel i form av stöd. Om din produktion finansieras av övriga offentliga medel, exempelvis från Svenska Filminstitutet, någon av Sveriges filmfonder eller offentliga medel från ett annat EU-land, kan begränsningar i stödet bli aktuella. För att avgöra om offentlig finansiering sker affärsmässigt eller om den har en karaktär av stöd kan vi behöva begära in ytterligare underlag i samband med att vi hanterar er ansökan.

För mer information om maximal offentlig finansiering se GBER (EU) 651/2014.

Hur länge kan projektet pågå?

Produktioner som beviljas stöd 2022 kan senast ansöka om utbetalning den 30 september 2025.

Krav, villkor och regler

Kulturella kriterier

Stöd för produktion av audiovisuella verk kan endast ges till film eller tv-serie som utgör en kulturprodukt. Som kulturprodukt räknas film eller tv-serie som dramatiserar eller iscensätter en historia, verklig eller fiktiv, oavsett genre eller teknik för genomförande.

Som kulturprodukt räknas också dokumentärfilm eller dokumentärserie som avhandlar ett visst ämne, person eller händelse, oavsett genre eller teknik för genomförande.

Följande typ av verk räknas inte som en kulturprodukt, enligt Tillväxtverkets definition:

 • Reklamfilm
 • Realityserie
 • Talkshow
 • Musikvideo
 • Sport eller nyhetsprogram
 • Gameshow
 • Instruktionsfilm
 • Inspelning av teaterframförande
 • Pornografisk film

Hur har Tillväxtverket tänkt kring kulturella kriterier?

Enligt förordningen ska Tillväxtverket i förväg definiera kulturella kriterier. Det huvudsakliga målet med stödet är att öka antalet produktioner av audiovisuella verk i Sverige. Detta mål har störst chans att uppnås om stödet är öppet för alla typer av produktioner.

Tillväxtverkets utgångspunkt är därför att stödet inte ska begränsas till produktioner med viss koppling till Sverige eller Europa. Det är också Tillväxtverkets utgångspunkt att all drama (i en vid bemärkelse) kan utgöra en kulturprodukt, oavsett genre eller metoden för framställande, och oavsett om den framställs i ett kommersiellt syfte.

Budget

Totalbudgeten för hela produktionen ska uppgå till

 • minst 30 miljoner kronor för spelfilm
 • minst 10 miljoner kronor för dokumentärfilm
 • minst 10 miljoner kronor per avsnitt för dramaserie eller
 • minst 5 miljoner kronor per avsnitt för dokumentärserie.

Totalbudget innefattar samtliga kostnader som måste finansieras. Från tidig utveckling, förproduktion, inspelning, postproduktion osv. Distributionskostnader som tas av avtalad distributör innefattas inte av totalbudget.

Budgetnivåerna finns reglerade i den förordning som ligger till grund för stödet. Regeringen har satt en relativt hög gräns för vilka produktioner som kan få stöd. Enligt regeringen är det dessa produktioner som bäst antas öka sysselsättningen inom den audiovisuella sektorn, inom närliggande kulturella och kreativa näringar, samt inom den regionala besöksnäringen.

Finansiering

En förutsättning för att få beviljat stöd är att hela produktionens finansiering behöver vara säkerställd i den del som stöd inte söks för. Det innebär att du i ansökan ska kunna intyga att all annan finansiering för produktion är säkerställd och vid behov kunna bestyrka ditt intygande.

Se även avsnittet Obligatoriska bilagor.

Allmänna villkor

När er produktion beviljats stöd ska ni, inom 14 dagar efter erhållet beslut om stöd, underteckna formuläret "Bekräftelse av åtaganden" och skicka det till Tillväxtverket. I och med undertecknandet bekräftar ni ert åtagande att genomföra produktionen i enlighet med Tillväxtverkets beslut om stöd inklusive de allmänna villkoren för stödet. De allmänna villkoren Pdf, 249.7 kB. bifogas i ert beslut om stöd.

Personuppgiftsbehandling

Tillväxtverket behandlar personuppgifter för att möjliggöra systemet för stöd för produktion av audiovisuella verk. Tillväxtverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Vi behandlar personuppgifter om sökande och personer nämnda i ansökan som medverkar i produktionen. Vi sparar och behandlar följande personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, mejladress och eventuella andra personuppgifter som skickas med i ansökan. För statistikändamål behandlar vi uppgift om juridiskt kön för bolagets VD.

Vi behandlar personuppgifterna för att kunna handlägga, bedöma och administrera ansökningar om stöd. Personuppgifterna används också för statistik samt för uppföljning, utvärdering och analys och slutligen för arkivändamål. Om stöd beviljas kan personuppgifter bli publika på webbplatser eller i andra elektroniska sammanställningar.
Vår rättsliga grund för personuppgiftsbehandlingen är att den är nödvändig för att fullgöra uppgifter av allmänt intresse.

Personuppgifter i allmänna handlingar lagras enligt gällande arkivregler.

Obligatoriska bilagor

För att kunna handlägga er ansökan behöver vi följande underlag bifogade med ansökan:

Specificerad budget exempelvis från Movie Magic Budgeting sparat som en pdf eller Excel-fil. Specificerad budget ska visa:

 • Kostnadsposter och summor i SEK
 • Uppdelat på Sverige, inom EU och utanför EU
 • Om produktionen delvis genomförs i något annat land ska det tydligt framgå vilket land som en kostnad hänförs till

Specificerad finansieringsplan, som visar:

 • Finansieringskällor och summor i SEK
 • Uppdelat på Sverige, inom EU och utanför EU

Signeringsunderlag, i det fall du ansöker utan att vara firmatecknare.
Signeringsunderlaget blir tillgängligt först när du skickar in din ansökan och du skickar in den per post eller till avi@tillvaxtverket.se.

Fullmakt, i det fall du ansöker som ombud för annat företag (se avsnittet Vem kan söka?).

Beskrivning av produktionen, som ska innehålla

 • projektplan/tidplan och
 • synopsis.

Beskrivning av produktionen ska ge en översiktlig bild av vad som ska göras, när det ska göras och vart det ska göras. Beskrivningen behöver max vara 1-2 A4. Projekt- och tidsplan kan anges under en och samma rubrik.

OBS! Bilagor är begränsade till sammanlagt 100 Mb. Om du vill bifoga filer som är större än 100 Mb, kontakta oss på avi@tillvaxtverket.se

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess. Vi gör en sekretessprövning innan vi lämnar ut en handling. Vi bedömer att ansökningar för det här stödet innehåller affärshemligheter, vilket omfattas av sekretess. Din ansökan behandlas av handläggare med särskild tillgång till handlingarna i ansökan i våra system.

Skicka in ansökan

Du skickar in din ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Välj "Söker du stöd till ditt företag?" och sedan "Produktionsincitament Audiovisuella Verk" längst uppe till höger.

Det kommer att finnas visst stöd där ansökningsfrågor finns översatta till engelska och det går bra att svara på engelska i ansökan.

Ansökan är uppdelad i fem delar.

 1. Dina uppgifter
  Här anger du uppgifter om sökande organisation som exempelvis företagets namn, organisationsnummer, ägarförhållanden, men även en unik benämning för ansökan.
 2. Frågor om produktionen
  Här besvarar du frågor om själva produktionen som exempelvis start- och slutdatum och vilken typ av verk som produktionen avser.
 3. Finansiering
  Här fyller du i en finansieringsplan, planerade ansökningar om utbetalningar samt besvarar frågor angående de ekonomiska förhållandena för produktionen.
 4. Stödberättigande kostnader
  Här fyller du i en översiktlig budget med dina stödberättigande kostnader för produktionen.
 5. Bilagor
  Här bifogar du de bilagor som är obligatoriska samt som du anser behövs för vår handläggning av ansökan. Du hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i ansökan under avsnittet Obligatoriska bilagor.

Ansökningarna behandlas utifrån den ordning de kommer in till Tillväxtverket, vilket är reglerat i den förordning som ligger till grund för stödet. Det är därför viktigt att du har all dokumentation redo då ansökan öppnar.

En handläggare på Tillväxtverket kan komma att kontakta dig under handläggningen för att be om eventuella kompletteringar. Vänligen notera att kompletteringstiden kommer att vara kort.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

När du skickar in ansökan får den en tidsstämpel. Ansökningarna behandlas utifrån den ordning de kommer in till Tillväxtverket, enligt först-till-kvarn-principen. Det är reglerat i den förordning som ligger till grund för stödet.

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar. Tillväxtverket kommer inte att göra en kvalitativ bedömning av en produktions innehåll.

Tillväxtverket fattar sen ett beslut där det framgår vad det maximala stödbeloppet är. Stöd kommer att beviljas i mån av budget, budgeten för 2022 ligger på 100 miljoner. Alla beslut till sökande lämnas vid samma datum.

Du får pengarna genom att göra en ansökan om utbetalning efter att kostnaderna har uppstått. Du kan inte få stöd för kostnader som har uppkommit innan ansökan lämnas in.

Det är först i samband med Tillväxtverkets beslut om utbetalning som stödbeloppet blir slutgiltigt. Om de stödgrundande kostnaderna blir lägre än vad du angav i ansökan, kommer det slutliga stödbeloppet att minska i motsvarande mån. Om stödgrundande kostnader blir lägre än 4 miljoner kommer inget stöd betalas ut.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Du kan också maila: avi@tillvaxtverket.se