Tillväxtverket
eu-logotyp

Finansiering till digitala innovations­hubbar

 • Öppnar 1 september 2022
 • Region Norrbotten
 • Region Västerbotten

Nu kan aktörer som har beviljats medel via EU-programmet Digitala Europas utlysning för Europeiska digitala innovationshubbar (EDIH), och som har koppling till programområdet Övre Norrland, ansöka om delfinansiering via Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Finansiering till Europeiska Digitala Innovationshubbar inom Övre Norrland.

Illustration av en profil

Vem?

Aktörer som beviljats medel för Europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) via EU-programmet Digital.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Utlysningens budget är
cirka 15 miljoner kronor.
Ett projekt kan maximalt beviljas 40 procent av sin totala budget i EU-stöd.

Vad handlar erbjudandet om?

Europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) ska hjälpa små och medelstora företag att förbättra affärs- och produktionsprocesser, produkter eller tjänster genom digital teknologi.
Hubbarna ska tillhandahålla teknisk expertis, stöd till experiment och test innan investering. De ska också tillhandahålla innovations- och finansieringsrådgivning, utbildning och kompetens som behövs för framgångsrik digital transformation.

Grön omställning ska beaktas specifikt med hänsyn till energieffektivisering och utsläpp av koldioxid.

Projekten som beviljas stöd i denna utlysning ska bidra till:

 • Hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och konkurrenskraftiga digitala företag i alla delar av landet
 • Koldioxidneutralitet genom grön omställning som bidrar till hållbara tjänster, produkter och processer
 • Framgångsrikt genomförande av regionala, nationella och europeiska strategier som regionernas strategier för Smart specialisering, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi, Framtidens industri, Sveriges strategi för cirkulär ekonomi, EU:s Digital Program, EU:s Gröna giv (The European Green Deal) med flera

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Forskning och innovation, näringsliv och konkurrenskraft, investeringar i energi, infrastruktur och möjliggörande teknologier såsom digital teknik är nyckelmekanismer för en hållbar omställning i linje med Agenda 2030. I näringslivet finns stor potential till nya lösningar på viktiga samhällsutmaningar, samtidigt som hållbarhet också blir en allt viktigare affärsstrategisk fråga för företagen. Genom ett strategiskt arbete i linje med Agenda 2030 kan företag exempelvis stärka sitt varumärke och sina möjligheter att attrahera kompetens, kunder och investerare.

Ett baskrav för prioritering av projekt inom ramen för denna utlysning är att projekten bidrar till de globala målen: Jämställdhet (Mål 5); minskad ojämlikhet (Mål 10); Genomförande och globalt partnerskap (Mål 17).

Utöver baskravet ska projekten bidra till minst tre globala mål, inklusive delmål, som bedömts särskilt relevanta: Hållbar energi för alla (Mål 7); Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8); Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Mål 9); Hållbara städer och samhällen (Mål 11); Hållbar konsumtion och produktion Mål (12); Bekämpa klimatförändringarna (Mål 13).

Insatsbeskrivningen kan även särskilja vilka specifika delmål den avser att arbeta mot som exempelvis: Delmål 5.1; Utrota diskriminering av kvinnor och flickor. Delmål 8.2; Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och uppgradering. Delmål 9.1; Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer.

Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning av projektet. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

Mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt.

Globalt mål 5 Jämställdhet
Globalt mål 7 Hållbar energi för alla
Globalt mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål 10 Minskad ojämlikhet
Globalt mål 11 Hållbara städer och samhällen
Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Globalt mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Globalt mål 17 Genomförande och partnerskap

Övergripande utmaningar i Övre Norrland

Nya tekniker och applikationsområden driver på den digitala utvecklingen. Digitalisering är en av de stora förändringskrafterna i Övre Norrland och innebär en effektivisering av traditionella processer och en omställning till nya processer. Digitalisering innebär att geografiska avstånd minskar i betydelse.

Genom att öka användningen av digitala lösningar kan såväl näringslivets, som offentlig sektors, strukturomvandling underlättas och påskyndas. Det kan i sin tur bland annat medföra en högre kvalitet inom äldreomsorgen, en minskad miljöbelastning och ett främjade av kulturell mångfald. Samhällets konkurrenskraft ökar när nya digitala produkter, tjänster och affärsmodeller utvecklas, samtidigt som det leder till ett minskat resande och en mer hållbar konsumtion och produktion.

Digitalisering kan skapa värde och göra nytta på många olika sätt. Företag och organisationer kan till exempel nyttja digitalisering för att effektivisera sin verksamhet. Digitalisering bidrar till att möta samhällsutmaningar, höja kvaliteten, flexibiliteten och skapa nya affärsmöjligheter genom ett förändrat utbud av produkter som kan nå en global marknad.

För att klara av den digitala transformationen måste företag och organisationer kunna ta till sig ny teknikutveckling och koppla den till nya affärs- och verksamhetsmodeller, samt ha förmåga att ställa om organisationen för att dra nytta av den nya tekniken. Digitalisering är inte en engångsprocess utan en pågående process som företagen kontinuerligt måste följa och anpassa sin verksamhet mot.

De stora skillnader som finns mellan, och inom, olika sektorer och branscher när det gäller förmågan att nyttja digitaliseringens potential medför att det finns olika behov av stöd och insatser. För vissa företag handlar det om att komma igång och ta det första stegen på sin digitala resa, medan det för andra handlar om att fortsätta en redan påbörjad resa. För att kunna stödja alla måste det finnas ett brett perspektiv där så många som möjligt kan få stöd för att ta del av den digitala transformationen. Men också ett perspektiv där organisationer i framkant kan få stöd för att utveckla nya digitala innovationer och lösningar.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att:

 • utrota fattigdom och hunger
 • förverkliga de mänskliga rättigheterna
 • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
 • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling.

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Innan du ansöker

Innan du ansöker ska du:

Skicka in din ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den. Om ert projekt beviljas stöd kommer ni i samband med rapportering av era genomförda insatser att få ert stöd utbetalt. En förutsättning för att ni ska få pengar är att ni följer reglerna för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att
Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du är tydlig om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Insatserna ska vara kopplade till något av de områden som är kopplade till Norrbottens och Västerbottens strategier för smart specialisering.

Preliminärt program Övre Norrland

Utkast för nytt regionalfondsprogram för Övre Norrland 2021-2027

Denna utlysning avser

Politiskt mål 1. Ett smartare Europa.
Specifikt mål 1.2 - Säkra nyttan av digitaliseringen

Mer om programområdet Övre Norrland

Vem kan söka?

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och
  ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor,
  regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

I denna utlysning kan endast projektägare (koordinerande projektpart EDIH) som har fått en beviljad ansökan till att bli en Europeisk digital innovationshubb via EU-programmet Digitala Europa söka.

För vad kan ni söka?

Finansieringen som söks från Regionalfonden ska avse sådana kostnadsslag som är stödberättigande i programmet Digitala Europa.

Europeiska digitala innovationshubbar klassas som projekt av strategisk betydelse och det medför bland annat extra kommunikationsinsatser som ni behöver planera för och budgetera för i er ansökan. Läs mer i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Finansiering från Regionalfonden kommer att behöva beakta EU:s regler om statligt stöd. Du kan läsa mer om dessa regler under avsnittet Krav, villkor och regler.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Er ansökan kan få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Ni kan använda finansiering från programmet Digitala Europa som medfinansiering i ert Regionalfondsprojekt med upp till 50 procent. Övrig finansiering behöver utgöras av övriga offentliga eller privata medel.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektaktiviteter kan pågå i upp till 36 månader, utöver det kan avslutsaktiviteter pågå i upp till 4 månader.

Krav, villkor och regler

Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start.

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Ny svensk fondgemensam förordning (under framtagande)

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna villkor och eventuella
föreskrifter. Läs mer om de styrande förordningarna.

För att ditt projekt ska få stöd krävs det att projektet följer kraven och villkoren
som står i handboken.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av
Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Skicka in ansökan

Ni skickar in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Du hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i din ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan Ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och e-legitimation.

Du skapar en ansökan genom att välja följande alternativ:

I Min ansökan väljer ni: Sök finansiering/ny ansökan/välj organisation; Tillväxtverket/ Programområde Övre Norrland/1 Ett smartare europa/1.2 Digitalisering.

Vilket specifikt mål ni väljer beror på om satsningen avser TEN-T eller ej.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar, samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra planerat projekt.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.
Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Hör av dig till:

E-post: ovrenorrland@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 00 00 (växel)

Utlysningen är preliminär och kan komma att ändras

Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningstexten kan komma att ändras. Det beror på att EU-kommissionen ännu inte har godkänt Sveriges program inom Regionalfonden och regeringen ännu inte beslutat om ny svensk fondgemensam förordning. En förutsättning för att möjligheten att ansöka ska öppna är att såväl programmet godkänts och att förordningen beslutats.

Innan ni skickar in en ansökan ska ni till följd av detta beakta eventuella ändringar i utlysningen.

Prioritering av ansökningar väntas ske i december 2022.