Tillväxtverket
Två kvinnor står och pratar

För fondteam

Söker du kapital till en riskkapitalfond? Då kan antingen EU eller svenska staten, gå in som finansiär av fonden.

För närvarande arbetar EU med förberedelser för genomförande av den nya långtidsbudgeten 2021-2027. Av denna anledning är informationen om EU-medel preliminär. Flera nya initiativ för riskkapitalfinansiering kommer att lanseras under 2021-2022.

EIF strävar efter att investera i oberoende ledningsgrupper som reser kapital från ett brett spektrum av investerare för att ge riskkapital till växande små och medelstora företag i Europa.

EU-finansiering av nya riskkapitalfonder

Generella program för riskkapital

Europeiska Investeringsfonden (EIF) är genomförande aktör för EUs roll som finansiär av riskkapitalfonder. Finansieringsprogrammen som varit tillgängliga under 2014-2020 har nu stängt. Detta innefattar exempelvis finansiering under programmen InnoFin och COSME. Vissa ansökningsfönster öppnas i samband med återhämtningsinitiativ i spåren av Covid-19. Det senaste sådana fönstret för ansökningar stängde 30 juni 2021.

Just nu arbetar EU med utformningen av kommande program för riskkapitalfinansiering. Exempel på initiativ som är under upparbetning rör branscher med långa ledtider, även kallat ”deep tech” eller ”key enabling technologies” (EU term) och särskilt rörande artificiell intelligens, blockkedjeteknik och rymdteknologi. Vidare arbetar EU med lansering av finansieringsprogram baserade på hållbarhet, så kallad impact investing och finansiering av den blå ekonomin (hållbara hav och vattenförsörjning).

EU:s finansiering av riskkapitalfonder täcker historiskt ett brett spektrum av faser från forskning och innovation, genom nyföretagande till tillväxt och expansion. Både riskkapital för tidiga skeden (så kallad venture capital) och för lite mognare skeden (så kallad private equity) kan finansieras av EU.

EFSI Equity instrument (eif.org)

Single EU Equity Financial Instrument (eif.org)

Ansökan om finansiering från EIF

Det går alltid att ta kontakt med Europeiska Investeringsfonden (EIF) för att presentera ett nytt fondinitiativ.

Memorandumet bör innehålla information om:

 • ledningsgrupp
 • investeringsstrategi
 • track record
 • målmarknad
 • deal flow
 • geografiskt omfång
 • målsektorer
 • fondstorlek
 • juridisk struktur
 • föreslagna villkor
 • förväntad avkastning
 • övriga investerare
 • tidpunkt för fondresning

EIF for Venture Capital & Private Equity funds : how to submit an investment proposal

Riskkapital med Europeiska utvecklingsfonden

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) har finansierat regionalt och nationellt riskkapital i två generationer (2007-2013 och 2014-2020). Detta har exempelvis bidragit till kapitalisering av de statliga riskkapitalfonderna som drivs av Almi Invest men även privata fonder som Spintop Ventures, Luminar Ventures och Brightly ventures. I dagsläget förvaltas 2,7 miljarder kronor inom 21 riskkapitalfonder. Tillväxtverket är ansvarig myndighet. Fokus för detta kapital är generellt att komplettera marknadens erbjudanden av finansiering för att motverka marknadsmisslyckanden och finansieringsgap som uppstår i segment och områden där kommersiella finansiärer har svårt att verka.

Arbetet med utformning av nya mandat för nationellt och regionalt riskkapital under ERUF pågår. Planen är utlysning och tilldelning av uppdrag att inleds under 2022. Förslagen till regionalfondsprogram som ännu är föremål för förhandling mellan Sverige och EU kommissionen föreslår 8 nya regionala insatser och en nationell insats genom riskkapital. De regionala insatserna föreslås ha fokus på regional tillväxt och hållbar utveckling medan den nationella insatsen föreslås erbjuda riskkapital specialiserat för klimatomställning.

Statlig finansiering av riskkapital i Sverige

Saminvest ägs av svenska staten och investerar i riskkapitalfonder. Bolaget bildades 1 juli 2016 och förvaltar idag ett kapital på cirka fem miljarder kronor.

Saminvest investerar indirekt i företag genom att tillsammans med privat kapital investera i privat förvaltade riskkapitalfonder, där det finns ett behov av marknadskompletterande investeringar. Fonderna ska i huvudsak ha nya förvaltarteam i syfte att stimulera framväxten av fler aktörer som investerar i företag som befinner sig i tidiga utvecklingsfaser.

Saminvests uppdrag är att investera i fonder på affärsmässiga grunder och därmed utgöra ett alternativ och ett komplement till sådana offentliga och privata finansiärer som har andra utgångspunkter för sin verksamhet.

Startsida | Saminvest AB