Tillväxtverket
Skog

Checkar för grön omställning

Vill ni utveckla er verksamhet för en tydligare inriktning mot en hållbar utveckling? Affärsutvecklingscheckar för grön omställning kan användas för insatser som möjliggör företagets omställning till en grön och koldioxidsnål ekonomi.

Du ansöker om affärsutvecklingschecken hos den region där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Stödet skiljer sig i olika regioner, kontakta därför den region där ni bedriver er huvudsakliga verksamhet för att få mer information.

Frågor och svar om affärsutvecklingscheckar för grön omställning

Definition av grön omställning

Definitionen av grön omställning tar sin utgångspunkt i EU:s gröna given Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Den gröna given är EU:s tillväxtstrategi och den ska leda Europa till ett klimatneutralt, rättvist och välmående samhälle med en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi.

Utgångspunkterna för den gröna given är följande:

 • Skärpning av EU:s klimatmål för 2030 och 2050
 • Ren och trygg energiförsörjning till rimligt pris
 • Cirkulär ekonomi
 • Bygga och renovera på ett energi- och resurseffektivt sätt
 • En giftfri miljö
 • Bevarande och återställande av ekosystem och biologisk mångfald
 • Ett hälsosamt och miljövänligt livsmedelssystem
 • Snabbare omställning till en hållbar och smart mobilitet

Cirkulära affärsmodeller

 • Kartlägga potentialen för en cirkulär affärsmodell inklusive industriell symbios, giftfria och resurseffektiva resursflöden
 • Ta fram en strategi för cirkulär affärsmodell inklusive industriell symbios, giftfria och resurseffektiva resursflöden
 • Utveckla en produkt eller tjänst inom cirkulär affärsmodell inklusive industriell symbios, giftfria och resurseffektiva resursflöden
 • Kartlägga behov av och plan för intern kompetensförsörjning som möjliggör snabbare cirkulär omställning i företaget. Både smartare kompetensutveckling av befintlig personal och rekrytering avses

Utsläppsminskning genom energiomställning och energieffektivisering

 • Identifiering av möjligheter till samt genomförande av energieffektivisering inom affärsverksamhet och produktionssystem
 • Utveckling av hållbara och resurseffektiva produkter och tekniklösningar
 • Utveckling och främjande av användning av förnybar energi
 • Kartlägga behov av, ta fram plan för eller genomförande av intern kompetensförsörjning inom energiområdet i företaget.
 • Bidraget/checken ska användas till köp av och/eller projektanställning av ny extern kompetens och kan ej gå till befintlig personal.

Utsläppsminskning genom koldioxidsnålare transporter och smart mobilitet

 • Identifiering av möjligheter till samt planering av ett genomförande av koldioxidsnålare val av transporter, transportplanering och utveckling
 • Kartlägga behov av, ta fram plan för eller genomförande av intern kompetensförsörjning inom omställning till koldioxidsnålare transport och smartare mobiliet i företaget[1].
 • Bidraget/checken ska användas till köp av och/eller projektanställning av ny extern kompetens och kan ej gå till befintlig personal.

Bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster

 

 • Kartläggning/utveckling av innovativa lösningar för bevarande av biologisk mångfald, ekosystemtjänster och klimatanpassning som bidrar till ett resilient samhälle. Exempelvis kan till exempel vara grön infrastruktur, vattenförvaltning eller hållbar stadsplanering.- Kartlägga behov av, ta fram plan för eller genomförande av intern kompetensförsörjning relaterat till biologisk mångfald och ekosystemtjänster i företaget.
 • Bidraget/checken ska användas till köp av och/eller projektanställning av ny extern kompetens och kan ej gå till befintlig personal.
 • Kartläggning av ett företags, en produkts eller tjänsts påverkan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt möjligheter till återställande/restaurering/kompensation.

Bidra till miljövänligt livsmedelssystem

 • Kartlägga/utveckling av potentialen för och/eller utveckla innovativa lösningar, produkter eller tjänster som bidrar till ett miljövänligt hållbart livsmedelssystem (gäller enbart förädlingskedjan, ej primärproduktion).
 • Kartlägga behov av, ta fram plan för eller genomförande av intern kompetensförsörjning relaterat till miljövänligt hållbart livsmedelssystem i företaget.

För övergripande frågor kan du kontakta Tillväxtverket

Tony Meurke
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se