Tillväxtverket

Så bedömer Tillväxtverket

När Tillväxtverket handlägger er ansökan om stöd kommer den att bedömas utifrån hur väl de horisontella kriterierna har integrerats i projektets olika delar.

Er ansökan kommer därefter att kategoriseras enligt någon av följande tre kategorier, baserat på hur väl ansökan uppfyller villkoren nummer 1-3 nedan:

Kategorier

Tillväxtverket bedömer att ert projekt aktivt använder respektive kriterium om ni uppfyller alla tre villkoren.

Tillväxtverket bedömer att ert projekt delvis använder respektive kriterium om ni uppfyller två av villkoren.

Tillväxtverket bedömer att ert projekt inte använder respektive kriterium om ni inte uppfyller något av villkoren.

Villkor

  1. I projektets bakgrunds- och projektbeskrivning finns en redogörelse för hur det horisontella kriteriet används som verktyg/medel för att nå projektets syfte och mål
  2. Projektets aktiviteter och kostnader visar tydligt hur det horisontella kriteriet ska användas som verktyg i genomförandet.
  3. I uppföljningen av projektet planerar projektägaren att visa hur det horisontella kriteriet använts som verktyg för att nå projektets målsättningar samt visa vilka resultat som har uppnåtts.

Varje horisontellt kriterium kommer att bedömas var för sig i den bedömning som Tillväxtverket gör utifrån hur väl de är interagerade i projektets olika delar. Det kommer därför att vara möjligt att en och samma ansökan om stöd kategoriseras olika för de tre olika horisontella kriterierna.

Miniminivå för varje projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen

Ni ska, i såväl planering som genomförande och uppföljning av ert projekt, beakta de horisontella kriterierna för hållbar utveckling: Bättre miljö, Lika möjligheter och icke-diskriminering samt Jämställdhet mellan män och kvinnor .

Varje projekt bedöms utifrån i vilken utsträckning de horisontella kriterierna används som ett verktyg för att nå projektets mål och resultat. För projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen finns en fastställd miniminivå som är beslutad av övervakningskommittén för programmen och som måste uppfyllas för att projektet ska kunna beviljas stöd.

Om Tillväxtverket bedömer att miniminivån inte uppnås kommer projektet inte att lämnas vidare för prioritering och eventuellt beslut om stöd.

Beskrivning av miniminivån

Varje projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen ska åtminstone ”delvis” använda minst två av de horisontella kriterierna som ett verktyg för att nå projektets mål och resultat. Det innebär att minst två av nedanstående tre punktsatser ska vara uppfyllda för minst två av de horisontella kriterierna.

  • I projektets bakgrunds- och projektbeskrivning finns en redogörelse för hur det horisontella kriteriet används som verktyg/medel för att nå projektets syfte och mål.
  • Projektets aktiviteter och kostnader visar tydligt hur det horisontella kriteriet ska användas som verktyg i genomförandet.
  • I uppföljningen av projektet planerar projektägaren att visa hur det horisontella kriteriet använts som verktyg för att nå projektets målsättningar samt visa vilka resultat som har uppnåtts.

Projekt inom det nationella regionalfondsprogrammet bedöms utifrån inriktning och verksamhet

För det nationella regionalfondsprogrammet finns det inte någon motsvarande fastställd miniminivå på projektnivå. Samtliga tre horisontella kriterier ska beaktas i varje enskilt projekt även inom det nationella regionalfondsprogrammet men här bedöms de horisontella kriteriernas integrering i planering, genomförande och uppföljning samt dess påverkan på projektets mål och resultat utifrån projektets inriktning och verksamhet.

Eftersom programmets inriktning och struktur skiljer sig åt från de regionala strukturfondsprogrammen har övervakningskommittén för programmet valt att inte fastställa någon miniminivå. Det betyder inte att de horisontella kriterierna får en mindre betydelse. Tillväxtverket kommer att göra samma klassificering för projekt inom detta program som för projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen.