Tillväxtverket

Lika möjligheter och jämställdhet

Beskriv i er ansökan hur ni arbetar med de två horisontella kriterierna Jämställdhet och Lika möjligheter och icke-diskriminering.

Ta hjälp av frågorna nedan för att beskriva hur arbetet för jämställdhet samt lika möjligheter och icke-diskriminering är relevant i ert projekt. Låt beskrivningen utgå från hur det ser ut i er region i dag och redogör för hur projektet kan integrera och följa upp arbetet med jämställdhet, likabehandling och icke-diskriminering det vill säga kön, etniskt ursprung/tillhörighet, religion, trosuppfattning eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck.

Kontakta gärna Tillväxtverkets handläggare om ni vill diskutera idéer och möjligheter.

Frågor om jämställdhet och lika möjligheter och icke-diskriminering

Vilken kompetens finns i projektets organisation runt jämställdhetsintegrering och likabehandling? Finns det en plan?

Vilka kompetenser och erfarenheter behövs i regionen och i ert projekt? Vilka personer eller grupper ingår i projektet, hur ska projektet få in deltagare med olika bakgrunder som kan bidra med nya infallsvinklar och en bättre analys av möjligheter?

Vilka branscher regionen berörs av projektet? Vilka grupper av personer arbetar i dessa branscher – utifrån exempelvis kön och bakgrund. Vilka grupper arbetar inte i dessa branscher? Och varför ser det ut så?

Vilka driver företag? Vilka företag deltar i projektet?

Vilken målgrupp har projektet? Kan ni bredda målgruppen och nå ut till fler personer med olika kön och bakgrunder. Vilka risker medför det om ni väljer bort vissa perspektiv eller grupper? Kan ni anpassa ert språk och era kommunikationskanaler till nya grupper?

Hur ska projektets resultat bidra till ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning?

Kommer projektets resultat till nytta för flera olika grupper? Bidrar det till att bryta traditionella mönster?

Har projektet tydliga mål relaterade till ”jämställdhet” och” lika möjligheter och icke-diskriminering? Hur följer ni upp det?

Vilka aktörer i er närhet arbetar med jämställdhet, lika möjligheter och icke-diskriminering? Finns det möjlighet till erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring?

Följer ni upp hur insatserna eller metoderna påverkar projektet? Ser ni till att effekterna av ert arbete går att mäta? Exempel på frågor om uppföljning kan vara:

  • Vilka nya målgrupper har ni nått?
  • Hur ser könsfördelningen ut?
  • Hur har attityder förändrats?

Ställer ni krav på kompetens inom jämställdhet, lika möjligheter och icke-diskriminering i alla upphandlingar?