Tillväxtverket

Definitioner

Så här definieras några av begreppen inom området för de horisontella kriterierna.

Mångfald

Att ett projekt har ett mångfaldsperspektiv innebär att var och en har möjlighet att bidra med sin unika erfarenhet och kompetens så att samhällets mångfald blir en fungerande helhet och gemensam tillgång.

Utländsk bakgrund

Enligt SCB så definieras utländsk bakgrund som alla utrikes födda samt alla inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.

Funktionsnedsättning

I diskrimineringslagstiftningen definieras funktionsnedsättning som ”varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada, eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå”.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Generellt används tillgänglighet och användbarhet för att beskriva vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor som andra. Dels handlar det om att kunna nå och ta sig fram samt att kunna vara delaktig i en verksamhet.

Fysisk tillgänglighet är främst byggnader, utemiljö och transportmedel som måste vara utformade på ett sätt så att alla enkelt kan ta sig fram.

Psykosocial tillgänglighet handlar om hur vi förhåller oss till varandra (bemötande). Om förståelse, medvetenhet och kunskap.

Informativ tillgänglighet innebär att informationen måste vara utformad på ett sätt så att alla kan tillgodogöra sig den.

Kommunikativ tillgänglighet handlar om att skapa förutsättningar för delaktighet, möjlighet att kunna förstå, höra och delta i diskussioner.

Webbplatser för mer information om funktionsnedsättning

Regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Webbplats för handikappförbundenlänk till annan webbplats

Diskrimineringsombudsmannenlänk till annan webbplats

Myndigheten för delaktighetlänk till annan webbplats

Winnet Sveriges webbplatslänk till annan webbplats

Jämställdhet

Med jämställdhet menas att män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla väsentliga områden. Det gäller till exempel makt och inflytande, ekonomiskt oberoende, företagande, arbete, arbetsvillkor, utbildning med mera.

Att ha ett jämställdhetsperspektiv i ett projekt innebär att försöka synliggöra kvinnors och mäns villkor och förhållanden. För att bidra till målet om jämställda regioner med samma möjligheter, rättigheter och skyldig­heter för kvinnor och män är det av vikt att åtgärder och projekt som bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen kommer till stånd.

Webbplatser för mer information om jämställdhet

Regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Diskrimineringsombudsmannenlänk till annan webbplats

Länsstyrelserna arbetar för jämställdhetlänk till annan webbplats

Jämtställ.nulänk till annan webbplats