Tillväxtverket

Bättre miljö

Beskriv i er ansökan hur ni arbetar med det horisontella kriteriet Bättre miljö

Ta hjälp av frågorna nedan för att beskriva hur arbetet för bättre miljö är relevant i ert projekt. Låt beskrivningen utgå från hur det ser ut i er region i dag och redogör för hur projektet kan integrera och följa upp arbetet med miljö och hållbarhet.

Kontakta gärna Tillväxtverkets handläggare om ni vill diskutera idéer och möjligheter.

Frågor om Bättre miljö

Vilka naturresurser är projektet, regionen och det regionala näringslivet beroende av? Exempelvis: Skog, mineraler, vind, vatten, fossila bränslen? Vad händer om tillgången till dessa ändras? Hur kan projektet bidra till mer hållbar användning av naturresurserna?

Hur kan projektet bidra till resurseffektivitet hos målgruppen? Kan projektet utveckla regionens branscher, produktionsprocesser, affärsmodeller och liknande så att de exempelvis:

 • använder och återanvänder material på ett effektivare sätt
 • sparar energi
 • minskar utsläppen
 • använder mer miljöanpassade transporter?

Tar projektet fram nya innovativa produkter, tjänster och lösningar som minskar påfrestningen på miljön?

Hur planerar ni att följa upp vilka konsekvenser projektet har för miljön, på kort och lång sikt? På vilket sätt kommer effekterna av projektet att mätas? Exempelvis:

 • Hur förändras användningen av resurser, till exempel el, papper, fossila bränslen och material i medverkande organisationer och företag?
 • På vilket sätt påverkas utsläppen av koldioxid?
 • Vilka nya innovativa produkter, tjänster och lösningar som minskar påfrestningen på miljön kan blia ett resultat av projektets genomförande?

Vilka aktörer i er närhet arbetar med miljöfrågor? Finns det möjlighet till erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring?

Arbetar ni med miljökrav vid upphandlingar?

Ligger projektet i linje med EU:s och Sveriges miljömål?länk till annan webbplats

Har projektet någon påverkan på ekosystemtjänster i regionen – det natur och djur gör som skapar nytta för människan? Exempelvis: pollinering, fotosyntes, luft- och vattenrening och skadedjursreglering.

 • Kan ni utnyttja ekosystemtjänster på ett nytt, smart sätt i er verksamhet eller i det regionala näringslivet
 • Hur påverkar deltagande företag ekosystemen
 • Hur kan projektet och deltagande företag dra nytta av ekosystemtjänster
 • Har nya innovativa produkter, tjänster och lösningar baserade på ekosystemtjänster tagits fram?

Vill ni veta mera?

På andra organisationers webbplatser kan ni läsa mera om klimat och miljöpåverkan.

Naturvårdsverkets webbplats Miljömållänk till annan webbplats

Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Riksantikvarieämbetets webbplatslänk till annan webbplats

Webbplatsen Swentech utbildninglänk till annan webbplats

Swedish Cleantechs webbplatslänk till annan webbplats

Länsstyrelsernas webbplats för Energi- och klimatsamordninglänk till annan webbplats