Tillväxtverket

Finansierings­instrument

Via strukturfondsmedel har Tillväxtverket möjlighet att tillhandahålla finansieringsinstrument för att stödja utvecklingen i små och medelstora företag.

EU-kommissionen uppmuntrar medlemsländerna att i större omfattning använda återbetalningsbara finansieringsinstrument som garanti, lån och riskkapital istället för bidrag till företag.

Genom att investera i företag med hjälp av finansieringsinstrument så kan pengarna återanvändas under och efter programperiodens slut.

Strukturfondsmedel utgör grunden för investeringarna men det krävs minst lika mycket nationell medfinansiering.

Så ska finansieringsinstrumenten genomföras 2014 - 2020

Pengar som avsatts för finansieringsinstrument under programperioden 2014 - 2020 fördelas av Tillväxtverket till projektägare som förvaltar fonderna.

De blivande projektägarna ansöker om och använder strukturfondsmedel för att investera i små och medelstora företags utveckling.

Investeringar inom de regionala strukturfondsprogrammen genomförs genom direktinvesteringsfonder. Det betyder att pengarna i fonden kommer dels från EU och dels från svensk medfinansiering.

I det nationella regionalfondsprogrammet kommer en ”grön fond” att etableras. Även den kommer att genomföras som en direktinvesteringsfond. Fonden inriktar sig på små och medelstora företag med innovativa idéer för energieffektivisering, för teknik som minskar koldioxidutsläpp och för att öka användningen av förnybar energi.

Det ska också upprättas en så kallad holdingfond inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet. Ur den fonden ska nya privata aktörer, med privat kapital, kunna ansöka om medel för att i sin tur investera i portföljföretag.

Förhandsbedömning för stöd till finansieringsinstrument inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014–2020

En väl fungerande kapitalförsörjning är viktig för start och utveckling av företag. Tillgång till kapital har bland annat betydelse för kommersialisering av innovationer, som i sin tur kan bidra till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt.

Företagens behov av kapital ska i första hand tillgodoses på den privata marknaden. Det finns emellertid situationer då det finns behov av marknadskompletterande lösningar.

Inom EU:s strukturfondsperiod 2014–2020 är det möjligt att erbjuda sådan marknadskompletterande finansiering, då återbetalningsbara (revolverande) finansieringsinstrument såsom ägarkapital, garantier och lån kan användas i syfte att bidra till att nå målen i de operativa programmen.

Rapporten, Förhandsbedömning för stöd till finansieringsinstrument inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014–2020, är en förhandsbedömning av hur finansieringsinstrument ska användas under programperioden 2014–2020.PDF

Frågor och svar

Läs svaren på några av de vanligaste frågorna om finansieringsinstrument.