Tillväxtverket
eu-logotyp
Tre personer vid datorer

Småland och Öarna

Ett smartare grönare och konkurrenskraftigare Småland och öarna. Det är visionen för programperioden 2021-2027.

De fyra regionerna inom Småland och Öarna har enats om att gemensamt arbeta för att möta sex gemensamma utmaningar. Den låga klimatomställningstakten, den ojämställda arbetsmarknaden, en svag kompetensförsörjning, svag konkurrenskraft, låg innovationsgrad och svårigheterna att få ut effekter av digitalisering.

Inom de här områdena behöver vi insatser

Programmet behöver insatser som går i linje med två av EU:s politiska mål:

 1. Ett smartare Europa
 2. Ett grönare Europa.

Varje politiskt mål är indelat i specifika mål . Nedan ser du vilka av dessa som Småland och Öarna kommer att fokusera på. För att ge en bättre överblick har vi även slagit ihop de specifika målen till några övergripande områden. Småland och öarna investerar i Forskning & innovation, Digitalisering & bredband, Företag & Näringsliv, Kompetensförsörjning samt Miljö & Klimat.

Mer om målen

1. Ett smartare Europa

Forskning & Innovation

1.1 Stärka forskning och Innovation

Exempel på insatser som kan stödjas:

 • Forskning och innovation i offentliga forskningscentrum, högre utbildning och kompetenscentrum, inklusive nätverkande (industriell forskning, experimentell utveckling, genomförbarhetsstudier)
 • Innovationsprocesser i små och medelstora företag (processer, organisation, marknadsföring, gemensamt skapande, användar- och efterfrågestyrd innovation
 • Tekniköverföring och samarbete mellan företag, forskningscentrum och sektorn för högre utbildning
 • Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag, forskningscentrum och universitet med inriktning på en koldioxidsnål ekonomi, klimatresiliens och klimatanpassningar
 • Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag som är inriktade på cirkulär ekonomi

Digitalisering & Bredband

1. 2 Säkra nyttan av digitalisering

Exempel på insatser som kan få stöd:

 • Digitalisering av små och medelstora företag (inklusive e-handel, elektronisk affärsverksamhet och sammanlänkade affärsprocesser, digitala innovationsknutpunkter, levande laboratorier, webbentreprenörer och nystartade IKT-företag samt företag-till-företag)
 • It-tjänster och it-tillämpningar för digitala färdigheter och digital delaktighet
 • Tjänster och tillämpningar för e-hälsa (inklusive e-vård, sakernas internet för fysisk aktivitet och it-stöd i hemmet)

Företag & Näringsliv

1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt & konkurrenskraft

Exempel på insatser som kan få stöd:

 • Affärsutveckling och internationalisering för små och medelstora företag, inklusive produktiva investeringar
 • Avancerade stödtjänster för små och medelstora företag och grupper av sådana företag (inklusive ledning, marknadsföring och design)
 • Företagsinkubatorer, stöd till avknoppningsföretag och nystartade företag
 • Stöd till innovationskluster, även mellan företag, forskningsorganisationer och myndigheter och företagsnätverk som i första hand gynnar små och medelstora företag

Kompetensförsörjning

1.4 Utveckla färdigheter för smart specialsering

Exempel på insatser som kan få stöd:

 • Utveckling av färdigheter för smart specialisering, industriell omvandling, entreprenörskap och företags anpassningsförmåga

2. Ett grönare Europa

Miljö & Klimat

2.1 Främja energieffektivitet

Exempel på insatser som kanfå stöd:

 • Energieffektivitet och demonstrationsprojekt i små och medelstora företag eller stora företag samt stödåtgärder i överensstämmelse med energieffektiviseringskriterierna
 • Energieffektiv renovering av befintligt bostadsbestånd, demonstrationsprojekt och stödåtgärder i överensstämmelse med energieffektiviseringsåtgärderna
 • Stöd till enheter som tillhandahåller tjänster som bidrar till en koldioxidsnål ekonomi och klimatresiliens inklusive åtgärder för ökad medvetenhet
 • Stöd till miljövänliga produktionsprocesser och resurseffektivitet i små och medelstora företag

2.3 Utveckla smarta energisystem

Exempel på insatser som kan få stöd:

 • Smarta energisystem (inklusive smarta nät och IKT-system) och relaterad lagring
 • Stöd till miljövänliga produktionsprocesser och resurseffektivitet i små och medelstora företag

2.6 Främja cirkulär ekonomi

Exempel på insatser som kan få stöd:

 • Stöd till enheter som tillhandahåller tjänster som bidrar till en koldioxidsnål ekonomi och klimatresiliens, inklusive åtgärder för ökad medvetenhet
 • Stöd till miljövänliga produktionsprocesser och resurseffektivitet i små och medelstora företag
 • Insamling och rening av avloppsvatten i överensstämmelse med effektiviseringskriterierna
 • Användning av återvunnet material som råvara i överensstämmelse med energieffektiviseringskriterierna

Områden för smart specialisering

Alla programområden identifierar och prioriterar särskilda områden som har en stor potential för tillväxt. Det handlar både om områden där en region redan har styrkor och om nya områden där det finns potential att utveckla nya styrkor. De områden som Småland och öarna pekar ut är:

Region Jönköpings län

 • Smart industri/kunskapsintesiva tillverkningsföretag
 • E-handel och logisitk
 • Skogsnäring och träförädling
 • Besöksnäring
 • Livsmedel och livsmedelsförädling
 • Tjänstedesign

Region Kalmar län

 • Livsmedelsproduktion
 • Skogs- och träindustri
 • Vattenteknik och vattenhushållning
 • Bioenergi
 • Besöksnäring

Region Kronoberg

 • Maskinindustri med relaterade branscher
 • IT-mjukvara och avancerade företagstjänster
 • Skog, trä- och möbelindustri, hus, glas och design

Region Gotland

 • Besöksnäring
 • Mat- och livsmedel
 • Näringslivets energiomställning

Program Småland och öarna

Preliminärt program för Småland och öarna 2021-2027 kommer inom kort

Lägg helst en länk till någon av regionerna som har lagt ut programmet

Beviljade projekt hittills

Se vilka projekt som hittills beviljats stöd i programmet Småland och Öarna. Filtrera resultatet genom att ange område Småland och Öarna i Projektbanken

Fakta om programmet

Geografiskt område

I programområdet Småland och Öarna ingår fyra regioner: Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotland.

Budget från Europeiska regionala utvecklingsfonden

miljoner euro