Tillväxtverket
eu-logotyp
Kollage med tre bilder: Forskning, företagare, man på cykel.

Stockholm

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Stockholm och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas.

Den övergripande målsättningen för programmet Stockholm är hållbar stadsutveckling där insatser i programmet ska stärka förutsättningarna för tillväxt och utveckling i regionens urbana miljöer. Programmet består av ett insatsområde, Huvudstadsregionens särskilda utmaningar.

Under detta övergripande insatsområde har programmet tre tematiska mål:

  • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
    45 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Projekt som kan få stöd kan exempelvis göra infrastruktur för forskning och utveckling tillgänglig eller underlätta samarbete mellan högre utbildning, forskning och företag. Projekt som stödjer innovationsupphandling kan också få stöd, liksom de som syftar till att göra offentliga data tillgängliga för utveckling av produkter och tjänster.
  • Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft.
    40 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Hälften av de pengarna är avsedda för riskkapitalinvesteringar i små och medelstora företag.Andra projekt som kan stödjas kan till exempel arbeta med rådgivning och kunskapsöverföring för affärsutveckling eller internationalisering i företag.
  • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.
    15 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Projekt som kan få stöd kan exempelvis röra forskning om energiteknik, göra energianvändningen inom transporter och bostäder effektivare eller underlätta för effektivare transporter.

Programdokument

Operativt program för Stockholm ändrat jan 2020 Pdf, 429.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Engelsk version av programdokumentet

English version of Operational programme for Stockholm Pdf, 496 kB, öppnas i nytt fönster.

Broschyr om programmet

Kort information om innehållet i det regionala strukturfondsprogrammet Stockholm.

För att vara säker på att få de exakta siffrorna, alltså de senast uppdaterade, hänvisar vi till det översta programdokumentet.

Beviljade projekt hittills

Se vilka projekt som hittills beviljats stöd i programmet Stockholm. Filtrera resultatet genom att ange område Stockholm i Projektbanken

Genomfört i programmet

En gång om året rapporterar Tillväxtverket till EU-kommissionen hur det går med genomförandet av programmen. Du hittar årsvisa rapporter under avsnittet Rapporter om programmen

Fakta om programmet

Geografiskt område

I programområdet ingår Stockholms län.

Budget från Europeiska regionala utvecklingsfonden

37 miljoner euro