Tillväxtverket

Mer om utlysning 2017:2 Skåne-Blekinge

Mer detaljerad information om utlysning 2017:2 för EU-programmet Skåne-Blekinge (regionalt strukturfondsprogram) som är öppen för ansökningar under tiden 31 maj till 13 september 2017.

Ert projekt ska vara riktad mot en investeringsprioritering och bidra till att uppfylla ett av de specifika målen för respektive investeringsprioritering.

Er ansökan ska innehålla all nödvändig information. Tillväxtverkets handläggare ska enbart utifrån ansökan kunna bedöma projektets relevans i förhållande till programmet och urvalskriterierna. Det ska också gå att utläsa vilken metod ni tänker er för genomförandet och bedöma projektets genomförandekapacitet. Möjligheten att komplettera ansökan kommer att vara begränsad. Kontakta gärna respektive handläggare på förhand.

Läs mer om programmet Skåne-Blekinge.

Första dag för projektstart är 1 januari 2018.

Insatsområde 1: Smart tillväxt – Innovation

Projekt inom insatsområde 1 ska bidra till att skapa ett mer innovativt näringsliv i hela regionen. Idéer ska lättare kunna utvecklas till tjänster, produkter och processer. Projekt som innehåller konkreta samarbeten mellan forskningsinstitutioner och företag välkomnas särskilt.

Projekt inom insatsområde 1 ska bidra till:

  • Investeringsprioritering 1a, Specifikt mål: Ökad samverkan för en hållbar innovationsinfrastruktur som levererar resultat.

Eller

  • Investeringsprioritering 1b, specifikt mål: Ökad regional innovationsförmåga med fokus på regionens strategiska områden

Insatsområde 3: Hållbar tillväxt – koldioxidsnål ekonomi

Projekt inom insatsområde 3 ska bidra till att ta fram energieffektivare teknik och hushålla med energi i företagen, samt underlätta för dem att växla över till förnybar energi. Även i offentlig sektor ska projekt kunna stödja en effektivare energianvändning och övergång till förnybar energi.

Både förstudier och genomförandeprojekt som ligger i linje med insatsområdet och bidrar till de specifika målen uppmuntras i utlysningen.

Läs mer om vilka villkor som ska vara uppfyllda för förstudier

Vi ser gärna att projekt som handlar om minskad klimatpåverkan i bostadssektorn och insatser som handlar om attityd och beteendepåverkande åtgärder, inom trafikplaneringen för att öka ett hållbart resande, söker stöd.

Som inspiration, läs gärna om några exempel inom dessa områden som pågår i landet:

Förstudie - LEK3länk till annan webbplats

En förstudie om hållbart resande i Örebro länlänk till annan webbplats

Projekt inom insatsområde 3 ska bidra till:

  • Investeringsprioritering 4b, specifikt mål: Minskad klimatpåverkan genom att företagen ökar sin användning av förnybar energi samtidigt som deras energianvändning blir effektivare.

Eller

  • Investeringsprioritering 4c, specifikt mål: Minskad klimatpåverkan genom att offentlig sektor och bostadssektorn ökar sin användning av förnybar energi samtidigt som deras energianvändning blir effektivare.

Kostnader för fysiska investeringar med koppling till koldioxidsnål ekonomi kan vara möjligt men ska då vara starkt förankrade i regionala utvecklingsprogram. Kontakta gärna projektcoacher på Region Skåne och Region i Blekinge för avstämning kring sådana investeringar samt handläggare på Tillväxtverket.

Kontaktuppgifter till projektcoach:

Region Skåne: Sandra Swede, 040-675 32 53

Region Blekingelänk till annan webbplats

Insatsområde 4: Inkluderande tillväxt – bredband

Projekt inom insatsområde 4 ska bidra till:

  • Investeringsprioritering 2a: Att öka utbygganden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin.

Utlysningen har ett tydligt fokus på investeringsprioriteringen, det specifika målet är viktigt men sekundärt (för specifikt mål, se programdokumentet).

Exempel på aktiviteter skulle kunna vara kommunala digitaliseringsagendor, strategier, processbeskrivningar för att utnyttja ny teknik samt att ta fram kunskapsunderlag och kostnadsberäkningar som visar möjligheterna och sambandet med ökad digitalisering och utnyttjandet av bredband.

Det är viktigt att kontakta handläggare på Tillväxtverket i ett tidigt skede i planeringen av projektet för att kunna bedöma om projektidén och planerade aktiviteter ligger i linje med investeringsprioriteringen.

Det går inte att göra investeringar i fysisk infrastruktur inom Skåne-Blekingeprogrammet.

Insatsområde 5: Hållbar stadsutveckling

Projekt inom insatsområde 5 ska stimulera innovationsprocesser och entreprenörskap med utgångspunkt från Malmös särskilda utmaningar.

Insatsområdet är förbehållet Malmö stads geografi men vi vill särskilt uppmärksamma sökande på att det inte bara är Malmö stad som kan söka. Programmet uppmuntrar därför sökande från alla sektorer som är intresserade av att göra insatser i geografin Malmö.

Projekt som verkar för spridning och förankring i hela Skåne-Blekinge välkomnas särskilt.

Projekt inom insatsområde 5 ska bidra till Malmö stads sektorsövergripande integrerade plan.länk till annan webbplats

Malmö stad ansvarar för urvalet av ansökningarna enligt art. 7 i Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013länk till annan webbplats.

Ansökningarna bedöms utifrån hur väl de ligger i linje med den sektorsövergripande integrerade planen.

Ni som sökande inom insatsområde 5 uppmanas att ta del av Malmö stads sektorsövergripande integrerade planlänk till annan webbplats

Kontakt Malmö stad
För information om Malmö stads sektorsövergripande integrerade plan kontakta:
Ulrika Lagergren, telefon 040-34 10 00.

Tillväxtverket bereder, efter Malmö stads urval, ansökningarna inom insatsområde 5 i enlighet med det operativa programmet för Skåne-Blekinge.

Projekt inom detta insatsområde ska, enligt det operativa programmet, också bidra till:

  • Investeringsprioritering 1b, specifikt mål: Fler innovationer som svarar på lokala samhällsutmaningar som bidrar till en hållbar stadsutveckling.

Eller:

  • Investeringsprioritering 3a, specifikt mål: Stärkt lokalt entreprenörskap för ökad sysselsättning.