Tillväxtverket

Mer om utlysning 2018:3 i Östra Mellansverige

Läs mer om detaljerna för utlysning 2018:3, för stöd till ramprojekt inom Life science, inom EU-programmet Östra Mellansverige (regionalt strukturfondsprogram).

Insatsområde 1 Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Utlysning 2018:3 är öppen under tiden 15 juni - 14 september 2018.

Läs innehållet i utlysning 2018:3 i sin helhet

Fördjupad beskrivning av ramprojekt

Stödförordning, program och föreskrifter

Ni som stödmottagare (ramprojektägaren) ska ha en godkänd
stödförordning som ligger till grund för de stöd som beviljas till företag.
Ramprojektägarens stödförordning, inklusive underliggande EU-bestämmelser såsom de mininis eller allmänt gruppundantag, sätter upp den ”inre ramen” för vad projektet kan ge stöd till (beviljade delprojekt).

Utöver det finns en ”yttre ram” med regler som anger vad som kan ingå i projektet och utgöra stödberättigande kostnader. Förutom ett antal EU-bestämmelser för strukturfondsmedlens användning så finns här
förordningen SFS (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder och Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt.

Till den yttre ramen hör också EU-programmet Stockholm (regionalt
strukturfondsprogram) inom målet, investering för sysselsättning och tillväxt. Aktiviteterna i ert ramprojekt ska således även bidra till programområdets specifika mål.

Beroende på vilken aktör som är stödmottagare/ramprojektägare så kan godkända stödförordningar som tillhör den ”inre ramen” vara t ex:

 • SFS (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation,
 • SFS (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag,
 • SFS (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar.

Ramprojektets aktiviteter (delprojekt) med stödberättigande kostnader måste vara inom både den yttre och den inre ramen.

Beredningen av ansökan om ramprojekt

Vid ansökan om stöd så ska ni som stödmottagare specificera vilka förordningsbestämmelser och vilken eller vilka paragrafer som ni ska tillämpa på respektive aktivitet. Beskrivningarna av projektets aktiviteter ska vara tillräckligt tydliga för att Tillväxtverket ska kunna göra en bedömning av angivna bestämmelsers relevans rättsligt sett och deras ändamålsenlighet sakligt sett.

Vid beredning av er ansökan kontrollerar vi också att ni som stödmottagarehar stringenta rutiner/arbetssätt för att säkerhetsställa att projektaktiviteter ryms inom yttre och inre ramar.

Exempel på beredningsfasens kontroll på interna rutiner 
(dessa exempel är utdrag från Handbok för EU-projekt)

Har stödmottagaren interna rutiner och en organisation som klarar av att:

 • Säkerställa att samtliga aktiviteter inom projektet ligger i linje med beslut om stöd. Det innebär att verksamheterna i de delprojekt som får finansiering genom ramprojektet ska stämma överens den verksamhet som beviljats och som framgår i beslut om stöd.
 • Rapportera alla delar inklusive utfall till Tillväxtverket.
 • Ansvara för att de stödberättigande utgifterna är i linje med EU:s och strukturfondernas gällande förordningar och föreskrifter och den stödordning som tillämpas.
 • Ansvara för att dokumentationen, av samtliga ingående aktiviteter, följer verifikationskedjan och är tillgänglig för att kunna granskas.
 • Ansvara för att säkerställa att insatserna hos delprojekten är varaktiga.

Exempel på beredningsfasens kontroll på rutiner gällande delprojekten
(dessa exempel är utdrag från Handbok för EU-projekt)

För att säkerställa att aktiviteterna är i linje med beslut om stöd ska stödmottagaren:

 • Följa den rutin som stödmottagaren upprättat för att göra urval av insatser inom ramprojektet när delprojekten väljs ut. Rutinen skickas in till Tillväxtverket i samband med ansökan om stöd. Delprojektens aktiviteter måste ligga i linje med de aktiviteter som framgår i beslut om stöd.
 • Löpande under delprojektens gång följa upp att delprojektens aktiviteter ligger i linje med de beviljade aktiviteterna
 • Löpande under delprojektens gång följa upp de resultat som delprojekten bidrar med.
 • Löpande under delprojektens gång följa upp att delprojektens aktiviteter omfattas av och är stödberättigande enligt EU:s och
  strukturfondernas gällande förordningar och föreskrifter och den stödordning som tillämpas.
 • I förekommande fall följa rutiner för information och kontroll av stöd som utnyttjar EU:s bestämmelser om så kallat försumbart stöd/de minimis.

Exempel på beredningsfasens kontroll på hur stödmottagarens säkerställer stödberättigande kostnader
(dessa exempel är utdrag från Handbok för EU-projekt)

Rutiner bör innehålla anvisningar kring stödberättigande
kostnader. Finns det adekvata ansöknings- och rapporteringsformulär hos ramprojektägaren?

Delprojekten bör skicka in följande till stödmottagaren:

 1. En kostnadsspecifikation som sammanställer delprojektets alla kostnader.
 2. Samtliga fakturor och övriga verifikat.
 3. Betalningsbevis (exempelvis betalningsunderlag från bank) och huvudboksutdrag.
 4. Underlag som styrker att företag som får stöd står med egna medel för nödvändig medfinansiering
 5. Underlag som styrker att offentlig medfinansiering till ERUF-medlen håller sig inom tillåtet stödutrymme för
  respektive delprojekt/företag
 6. Intyg om att begagnad utrustning inte tidigare har köpts in med offentliga svenska stöd eller med EU- stöd, underlag som visar att priset är marknadsmässigt och att utrustningen tekniska
  egenskaper som behövs för projektet.
 7. Dokumentation som visar att alla inköp har gjorts på enligt EU:s upphandlings principer eller i enlighet med LOU/LUF.
 8. Vid informations- och marknadsföringskostnader; bilder eller underlag som styrker offentliggörandet av EU:s medfinansiering.
 9. Vid rese- och representationskostnader ska uppgift om syfte, namn på resenär eller deltagare och organisation finnas med.
 10. Andra väsentliga underlag knutna till delprojektets kostnader.

När delprojekten kommer in med ansökningar om utbetalning ska ni som stödmottagar kontrollera att kostnaderna är stödberättigande utifrån EU:s och strukturfondernas gällande förordningar och föreskrifter, ERUF-program, Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt samt utifrån sin egen förordning.

Arkivering

Stödmottagare, delprojektägare och medfinansiärer ska, i enlighet med Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt, hålla handlingar och uppgifter, som kan ge upplysningar om projektet, inklusive information om räkenskaper, tillgängliga för Tillväxtverket, nationella revisions- och kontrollorgan, kommissionen och Europeiska revisionsrätten, eller annan av dessa organ utsedd person till 31 december tio år efter projektets avslutande.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.