Tillväxtverket

Mer om utlysning 2018:2 i Östra Mellansverige

Läs mer om detaljerna för utlysning 2018:2, för stöd till insatser inom smart och hållbar tillväxt för alla, inom EU-programmet Östra Mellansverige (regionalt strukturfonds­program).

Utlysning 2018:2 är öppen under tiden 15 juni - 14 september 2018.

Läs innehållet i utlysning 2018:2 i sin helhet

Insatsområde 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Målet för insatsområdet är att öka innovationskapaciteten i små och medelstora företag i alla delar av Östra Mellansverige. Insatserna ska förbättra forsknings- och innovations­infrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja kompetenscentrum. De ska också bidra till att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn.

Denna utlysning riktar sig till förstudier inom området. Det finns en begränsad budget inom detta insatsområde, och därav finns ingen garanti för att det kommer att öppnas någon utlysning för genomförandeprojekt senare i programperioden. Tänkta genomförandeprojekt ska därför kunna finansieras med annan finansiering än genom regionalfonden.

Pprojekt motsvarande ett sammanlagt belopp om högst 3 miljoner kronor kommer att beviljas stöd inom insatsområde 1 och inom ramen för utlysning 2018:2.

Insatsområde 2. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

Målet för insatsområdet är ökad tillväxt i regionens små och medelstora företag, samt att få fler växande företag som är aktiva på den internationella marknaden. Insatserna ska bidra till att främja entreprenörskap, samt utveckla och tillämpa nya affärsmodeller för små och medelstora företag särskilt med avseende på internationalisering.

Denna utlysning är öppen i sin helhet och riktar sig till både förstudier och genomförandeprojekt. På grund av en begränsad budget inom insatsområdet prioriteras förutom nya förstudier, genomförandeprojekt som tidigare beviljats stöd för förstudier.

Projekt motsvarande ett sammanlagt belopp om högst 7 miljoner kronor kommer att beviljas stöd inom insatsområde 2 och inom ramen för utlysning 2018:2.

Insatsområde 3. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer

Målet med insatsområdet är att minska klimatpåverkan genom att företagens användning av fossilbaserade energikällor minskar samtidigt som deras energianvändning blir effektivare, samt minskade koldioxidutsläpp och ökad energieffektivitet inom bostads-, transport- och offentlig sektor.

Satsningar inom insatsområdet ska bidra till:

 • Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag,
 • Att stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga byggnader och inom bostadssektorn.

Denna utlysning är öppen i sin helhet och riktar sig till både förstudier och genomförande­projekt.

Projekt motsvarande ett sammanlagt belopp om högst 23 miljoner kronor kommer att beviljas stöd inom insatsområde 3 och inom ramen för utlysning 2018:2.

Omvärlds- intressentanalys

Klimatsynk är ett EU-projekt som samordnar insatserna i alla projekt inom ”Övergången till en koldioxidsnål ekonomi”, i alla nio program. Det drivs av Energimyndigheten och Tillväxtverket. Inspiration och kontaktuppgifter till projektledare i pågående projekt runt om i hela Sverige hittar du enkelt på Klimatsynks webbplatslänk till annan webbplats. Du kan även hitta budgetar för andra projekt och medfinansiärer som kan ge dig idé om var du kan finna medfinansiering samt tips om andra finansieringsformer som kan användas som medfinansiering.

För att ta del av pågående projekt inom aktuellt insatsområden kan du även använda Tillväxtverkets projektbank

Vill du ha mer information om Klimatsynk och inspiration för att skapa synergier och undvika överlappningar med befintliga projekt kontakta någon i Klimatsynks teamlänk till annan webbplats

Förändringslogik

Ansökningar till denna utlysning ska beskriva en tydlig förändringslogik, som är väl förankrad i motivet till ert projekt. Ni beskriver hur nuläget ser ut när ni startar, vilken skillnad ni vill uppnå jämfört med nuläget (börläge) och vad ni planerar att göra (insats) för att nå dit. En tydlig logik underlättar också för er att styra, följa upp och utvärdera insatsen.

nuläge - insats - börläge

Figur: Modell förändringslogik.

I ansökan ska ni även visa hur ni använder de horisontella kriterierna som hävstång för tillväxt, det vill säga hur avser ni att använda jämställdhet, lika-behandling och icke-diskriminering samt miljö som medel för att nå resultat i projektet. Till exempel för jämställdhet innebär det att ni beskriver nuläge, insatser och börläge för kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda. Det ska tydligt framgå vilka som är målgrupper (där förändringen ska uppstå) för projektet och vilka som är aktörer (de som förändrar; regionen i samverkan) i projektet.

 1. Nulägesanalys. Beskriv nuläget för projektets målgrupper och aktörer. Fördela på kvinnor och män, inrikes och utrikes födda.
  Exempel: projektet avser att genomföra åtgärder som påverkar att fler bilister väljer kollektivtrafik och cykel. Vilka tar bilen? Vilka åker kollektivt eller cyklar? Vilka är drivkrafterna? Vilka är aktörerna som påverkar beteendet i olika riktningar? Hur fungerar påverkan idag? Vilka konsekvenser får det för regionens övergripande mål om ingen förändring sker?
 2. Mätbara mål. Beskriv vilken skillnad projektet avser att göra i relation till nuläget. Formulera skillnaden i termer av mätbara mål för aktörer och målgrupper. Fördela på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.
  Exempel: aktörer som påverkar resenärernas beteende har förändrat sitt arbetssätt. Andelen, som reser kollektivt eller cyklar, har ökat inom målgruppen.
 3. Kritiska faktorer. Vilka faktorer främjar respektive hindrar att man når målen ? Handlar det om förmågan hos målgrupperna/aktörerna själva eller handlar det om aktörernas förmåga att nå dem? Fördela på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.
  Exempel: livssituationen (boendeort, ekonomi, arbete, föräldraskap och dylikt) avgör valet av färdmedel. Det innebär att projektet inriktas på faktorerna x och y i syfte att förändra aktörernas arbetssätt och mer effektivt påverka målgruppernas beteende.
 4. Insatser. Vilka konkreta aktiviteter behöver ni inom projektet genomföra för att göra skillnad i relation till nuläget, och nå målen? Hur involverar projektet relevanta aktörer. Hur avser man att nå målgrupperna? Hur anpassar man sig till eventuellt olika behov? Fördela insatserna på kvinnor och män respektive inrikes och utrikes födda.
  Exempel: projektet har i analysen av nuläge och kritiska faktorer konstaterat vissa mönster i målgruppernas val av färdmedel och att aktörernas förmåga att påverka dem är otillräckliga. Därför fokuserar projektet på att utveckla nya metoder, annan typ av information, ny typ av samverkan mellan aktörer, sanktioner/subventioner… etc

Allmänna förutsättningar

Utlysningen vänder sig till projekt som har företag som målgrupp, varför hänsyn ska tas till EU:s regler om statligt stöd. ERUF kan tillåta stöd inom ramen för EU-bestämmelser om stöd av mindre betydelse, s.k. försumbart stöd och det allmänna gruppundantaget GBER. Vägledning till EU:s statsstödsreglerBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.