Tillväxtverket

Mer om aktuell utlysning i Östra Mellansverige

Läs mer om detaljerna för utlysning 2017:2 för EU-programmet Östra Mellansverige (regionalt strukturfondsprogram).

Utlysning 2017:2 är öppen under tiden 15 juni - 7 september 2017.

Insatsområde 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Utlysningen riktar sig mot satsningar som vidareutvecklar och stärker Smart Industri med fokusering på digitalisering. Här kan ni som är aktörer inom forskningscentra och värdeskapande miljöer söka medel för att utveckla innehållet och erbjudandet i befintliga strukturer.

Era satsningar ska leda till:

 • Att stärka svensk industri till att vara ledande inom digital utveckling.
  Den digitala utvecklingen skapar radikalt nya förutsättningar för industriföretag och genomsyrar alla delar från produktion, affärssystem, interaktion med kunder och underleverantörer till relation med anställda. Den digitala utvecklingen handlar även om att visualisera komplexa informationsmängder, för att hjälpa företag att interagera och undersöka data och om digital säkerhet och tillförlitlighet för industriella IT-lösningar.
 • Projekt som på ett konkret sätt bidrar till att genomföra de ”Smarta specialiseringsstrategier” eller likvärdiga strategier som tagits fram i det regionala utvecklingsarbetet som rör länens specifika eller länsöverskridande styrkeområden.

Ni som sökande bör ha ambitionen att driva insatser som leder till att regionens industriella aktörer engagerar sig i strategiska regionala samarbeten i linje med exempelvis ”The Smart Specialisation Platform for Industrial Modernisation” och Regeringens samverkansprogram för uppkopplad industri. På så sätt kan de regionala insatserna skalas upp till nationell och EU-nivå. Insatserna kan också bidra till erfarenhetsutbyte mellan regioner.

Ta hänsyn till EU:s regler om statligt stöd

Inriktningen i utlysningen innebär att små och medelstora företag direkt eller indirekt är målgrupp. Därför behöver ni som sökande ta hänsyn till EU:s regler om statligt stöd. Kontaktahandläggare på Tillväxtverkets kontor i Örebro tidigt för att få veta vilka möjligheter det finns att ge riktat stöd till enskilda företag.

Tillväxtverket har möjlighet att i begränsad omfattning ge stöd till företag och andra som bedriver ekonomisk verksamhet. Det finns särskilda regler för vad det stödet får användas till och hur mycket av projektets totala kostnader som kan finansieras med statliga medel. Stödet kan beviljas för en viss avgränsad insats och oftast krävs en egen ekonomisk insats från företaget.

De särskilda reglerna utgår från huvudprincipen inom EU-rätt, att statligt stöd till företag normalt sett inte är korrekt utifrån konkurrenshänseende. men att det medges vissa undantag enligt Kommissionens gruppundantagsförordning (GBER) 651/2014.

Insatsområde 2. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

Insatser för internationalisering av små och medelstora företag

Företag som vidgat sin marknad internationellt är i genomsnitt mer lönsamma och växer snabbare än företag som stannar lokalt. En analys av Östra Mellansverige* visar att tillväxtviljan hos regionens små och medelstora företag är låg, flera län ligger under riksgenomsnittet när det gäller andelen företag som är internationaliserade.

* Analys för strukturfonderna i Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014 - 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inom ramen för Sveriges exportstrategi har regionala exportcentra inrättats i flera län. Detta för att samla utbudet av stöd och rådgivning till små och medelstora företag avseende export och annan form av internationalisering. Målet är att företag ska få kontakt med rätt person, i rätt organisation inom 24 timmar.

Era insatser ska:

 • Bidra till att upprätta regionala exportcenter i de län som idag inte har något,
  eller
 • Koppla an till redan befintliga exportcenter, med aktiviteter som syftar till att stötta företag att nå ut, vidga eller stärka sin position på en internationell marknad.

Utveckling av befintliga strukturer

Flera större länsöverskridande satsningar har beviljats inom ramen för det regionala strukturfondsprogrammet Östra Mellansverige. De lärdomar och erfarenheter som byggts upp genom dessa kan med fördel tas till vara och utvecklas vidare.

Utlysningen är öppen för insatser som

 • riktas till företag med tillväxtpotential. Ni bör beakta de områden som de regionalt utvecklingsansvariga har pekat ut som styrkeområden för Östra Mellansverige. Insatserna ska omfatta flera län, alternativt ha en mycket god spridningspotential.

Förstudier
Det finns möjlighet att söka stöd för förstudier inom hela insatsområdet.

Insatsområde 3. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer

Insatser som stödjer övergången till koldioxidsnål ekonomi

Klimatförändringarna och resursbrist är två av vår tids största globala utmaningar. Mot denna bakgrund har effektiv energianvändning blivit en av de viktigaste frågorna, där diskussionerna om möjligheterna är många och viktiga. EU och Sveriges regering ser energieffektivisering som en möjlighet att både begränsa klimatförändringarna och gynna konkurrenskraften, möta lågkonjunkturer och hantera beroende av importerad energi. Ett verktyg för att möta dessa möjligheter och utmaningar är programmet Östra Mellansverige och insatsområdet Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer .

Insatsområde 3 omfattas av två delar:

 • Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag.
 • Att stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga byggnader och inom bostadssektorn.

Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag

Inom det här området kan ni som är offentliga aktörer på regional eller lokal nivå, universitet och högskolor söka stöd men även enskilda branschnätverk/branschorganisationer och andra företagsorganisationer är välkomna. Målgrupp för era insatser ska vara små och medelstora företag.

Era insatser kan exempelvis vara inriktade på att:

 • Utveckla energitjänster och satsningar som provar nya metoder och verktyg inom olika branscher.
 • Sprida redan utvecklade metoder för energieffektivisering.
 • Underlätta energiåtgärder som på sikt stärker företagens långsiktiga konkurrenskraft.

Att stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga byggnader och inom bostadssektorn

Inom det här området kan exempelvis offentliga aktörer på regional eller lokal nivå, universitet och högskolor söka stöd men även enskilda branschnätverk/branschorganisationer och andra företagsorganisationer är välkomna. Målgrupp för era insatser ska främst vara de företag, institutioner och medborgare som kan drar nytta av effekterna av aktiviteterna.

Era insatser kan exempelvis:

 • Främja framtagandet och att införa metoder/verktyg/lösningar för att minska klimatpåverkan från transporter och infrastruktur (exempelvis intelligenta vägar, gator, belysning, VA-system, avfallshantering, energiförsörjningssystem)
 • Främja samverkan mellan kommuner och den regionala nivån samt andra aktörer i samhället, i syfte att utveckla former för samarbete och dialog, för att genomföra åtgärder i kommunala eller regionala strategier och planer på ett effektivt sätt.
 • Effektivisera energianvändningen vid renovering av bostadshus och lokaler samt insatser som främjar nyproduktion av bostadshus och lokaler med högre energiprestanda än Boverkets byggregler. Stödet kan inte ges till fysiska investeringar.

Mer information och inspiration på klimatsynk.se

Klimatsynk är ett EU-projekt som samordnar insatserna i alla projekt inom ”Övergången till en koldioxidsnål ekonomi”, i Tillväxtverkets alla nio EU-program. Projektet drivs av Energimyndigheten och Tillväxtverket.

På Klimatsynks webbplats klimatsynk.selänk till annan webbplats hittar du enkelt inspiration och kontaktuppgifter till projektledare i pågående projekt runt om i hela Sverige. Du kan även hitta budgetar för andra projekt och medfinansiärer som kan ge dig idéer om var du kan finna medfinansiering. Här hittar du också tips om andra finansierings­former som kan användas som medfinansiering, se sidan Utlysningar och stödlänk till annan webbplats
För att ta del av pågående projekt inom aktuellt insatsområde kan du också använda Tillväxtverkets projektbank

För att få hjälp med omvärlds- och intressentanalysen rekommenderar vi att du använder Klimatsynks webbplats för lämpliga kontakter och information från vad som redan görs, vilka projekt som kan ha koppling till dina idéer.

Om ert projekt beviljas medel kommer er projektledare erbjudas att delta i ett nationellt nätverk och få stöd med att sprida information om ert projektet, dels via webb och sociala medier och dels genom spridningskonferenser.

Vill du ha mer information om Klimatsynk och inspiration för att skapa synergier och undvika överlappningar med befintliga projekt, kontakta någon i teametlänk till annan webbplats

Mer om er ansökan

Er ansökan ska bland annat innehålla en omvärldsanalys (steg 2) och en kartläggning av intressenter (steg 4). Projektidéer behöver bygga på befintlig kunskap för att utvecklas och skapa ett lärande mellan internationell, europeisk, nationell, regional och lokal nivå samt exempelvis mellan regioner. Läs mer om stegen i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt