Tillväxtverket
eu-logotyp

Upphandling av regionalt riskkapital

Via medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, tillhandahåller Tillväxtverket finansieringsinstrument för att stödja utvecklingen i små och medelstora företag i hela landet. En ny juridisk analys fastslår krav på upphandling av finansieringsinstrument under kommande programperiod 2021–2027.

Tillväxtverkets nya juridiska analys innebär att EU, genom rådande regelverk, förutsätter upphandling när uppdrag ska tilldelas genomförande aktörer. För regioner som förutser användning av finansieringsinstrument i form av riskkapital under kommande programperiod innebär detta ett nytt förfarande för tilldelning. Tillväxtverket kommer framgent att bistå regionerna genom att upphandla finansieringsinstrument samt fortsatt att, som tidigare, förvalta dem.

Detta innebär att Tillväxtverket ska beakta upphandlingsreglerna i lagen om offentlig upphandling, LOU, vid utlysning och urval av aktörer för genomförande av exempelvis regionalt riskkapital.

Regler om statligt stöd ska fortsatt följas liksom reglerna om finansieringsinstrument i Europaparlamentets och Europeiska rådets förordning om gemensamma bestämmelser för de europeiska strukturfonderna, CPR.

Tillväxtverket ansvarar för att:

  • föra dialog med regionerna om utformning av finansieringsinstrument utifrån behov identifierade i respektive regionalfondsprogram.
  • utvärdera, utifrån förhandsbedömningen*, om finansieringsinstrument är genomförbart i de enskilda fallen.
  • ta hänsyn till regionala förutsättningar och prioriteringar.
  • ta fram upphandlingsunderlag.
  • upphandla, avtala och förvalta.

Mer information om processen kommer att publiceras på tillvaxtverket.se.

*Tillväxtverket har genomfört en förhandsbedömning av finansieringsinstrument inför programperioden 2021–2027 som sätter ramar för möjliga instrument inom regionalfonden:

Kontakt

Andreas Backfolk, projektledare, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Henrik Storm Dyrssen, projektledare, fornamn.efternamn.eftenamn@tillvaxtverket.se