Tillväxtverket
eu-logotyp

Vilken miljöpåverkan har åtta regional­fondsprogram?

Vilken miljöpåverkan kan EU:s regionalfondsprogram i Sverige orsaka 2021-2027? Just nu bjuder Tillväxtverket in till samråd kring miljöbedömningarna för programmen.

I arbetet med att ta fram nya regionalfondsprogram (de svenska programmen i Europeiska regionala utvecklingsfonden) så ingår det att göra en strategisk miljöbedömning av programmen i fråga om nästa programperiod. Detta syftar till att säkerställa att de föreslagna programmen beaktar den miljöpåverkan som programmen kan ge upphov till.

Det är ett krav från EU-kommissionen att en strategisk miljöbedömning ska genomföras och i svensk lagstiftning är det implementerat genom miljöbalken samt miljöbedömningsförordningen.

Remissversioner av miljöbedömningarna för de regionalfondsprogrammen är nu klara och TIllväxtverket bjuder in till samråd kring dessa. Vid frågor och/eller för att ta del av remissversionerna, se kontaktuppgifter nedan.

Hej Helena Tsiparis!

Du samordnar den strategiska miljöbedömningen för de åtta regionalfondsrogrammen, så här kommer tre frågor.

Hur kan miljökonsekvensbeskrivningen vara ett stöd i framtagandet av programmen?

- Den redovisar de miljöeffekter som programmen kan bidra till, både positiva och negativa, och vilka alternativ som finns. Den görs parallellt med att programmet skrivs, vilket gör att konsekvenserna och alternativen också kan lyftas längs vägen. Förhoppningsvis kan programskrivarna göra vägval utifrån den kunskapen som beskrivningen bidrar med. Miljöbedömningen regleras i miljöbalken och syftet är att ”integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas”. För att få en integrering av miljöaspekterna så kan inte miljöbedömningen vara en helt separat process och därför är dialogen mellan programskrivare på regionerna och Tillväxtverket, som ansvarar för miljöbedömningen, viktig.

Hur har arbetet gått hittills, vad har ni kommit fram till?

–Vi lämnade en första analys av miljökonsekvenserna till programskrivarna för några veckor sen och nu är remissutkasten för miljökonsekvensbeskrivningen klara för nästan alla program. Arbetet har gått bra under förutsättningen att programmen utvecklas hela tiden och vi vill kunna göra en miljökonsekvensbeskrivning som är så relevant som möjligt och ändå bli klara i tid. Just nu är remissutkasten för de flesta programmen ute på samråd hos relevanta aktörer vilket känns bra så att vi kan få in synpunkter i tid. De kommentarer vi får in under samrådet arbetas sedan in i en övergripande miljöbedömning som kallas för strategisk miljöbedömning. Det är den samlade miljöbedömningen av alla program och den ska vara klart till årsskiftet.

– Det svåraste är tidspressen men också så klart att på ett enkelt sätt hitta en process för att integrera miljöaspekterna i de färdiga programmen. Det kan uppnå genom att ta hänsyn till den kunskap som kommer fram i när man bedömer programmens eventuella miljöpåverkan under tiden skrivandet pågår och inte enbart efter programmet är färdigskrivet. Det är svårt att göra en sammanfattning av vad vi har kommit fram till då det ser olika ut i de olika programmen men överlag är det ju stort fokus på grön omställning.

Vilka olika vägval finns framöver och vilka konsekvenser kan det få?

– Det är svårt att sammanfatta då det ser väldigt olika ut. Vägvalen görs av programskrivarna med det underlag som miljöbedömningen utgör och konsekvenserna handlar om vilken inriktning och prioriteringar det blir i programmen. Miljöbedömningen är ju endast en liten del alla avvägningar och att ta fram ett nytt program är en ganska komplex process.

 

Kontakt

Helena Tsiparis, Tillväxtverket
namn.namn@tillvaxtverket.se