Tillväxtverket
eu-logotyp

Nationella regionalfonds­programmet

Det nationella regionalfondsprogrammet bygger på Europa 2020-strategin för en smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Programmets syfte är att tillföra ett mervärde till det regionala tillväxtarbetet, genom att komplettera de insatser som genomförs i de åtta regionala strukturfondsprogrammen.

Programmet ska identifiera och möjliggöra synergieffekter mellan regional, nationell och europeisk politik.

Inom ramen för Nationella regionalfondsprogrammet ska också ett nationellt kompetens- och metodstöd utvecklas, som ska bidra till ett ökat strategiskt lärande.

Insatsområde 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Insatsområdet syftar till att etablera en multidisciplinär forskningsinfrastruktur, som attraherar internationella forskare, företag och myndigheter. Insatsområdet kommer huvudsakligen att inriktas på att stödja uppbyggnaden av European Spallation Source (ESS) i Lund.

Insatsområdet syftar också till att stimulera gränsöverskridande samverkan, både regionalt, transnationellt och mellan sektorer kring områden som utgör svenska styrkeområden.

Exempel på aktiviteter som kan få stöd:

 • Bygga och etablera delar av ESS forskningsinfrastruktur.
 • Stimulera regional och transnationell samverkan kring svenska styrkeområden.
 • Skapa samverkan mellan forsknings- och innovationsprojekt.
 • Etablera öppna arenor där innovationsprocesser tillgängliggörs mellan regioner.
 • Utveckla internationell samverkan.

Insatsområde 2. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Insatsområdet syftar till att främja tillkomsten av nya förvaltare inom venture capital-segmentet i Sverige och att öka dynamiken och mångfalden på den privata venture capital-marknaden, genom att möjliggöra för venture capital-förvaltare att investera kapital i tidig fas.

Hela insatsområdet kommer att satsas på riskkapital i form av fond-i-fond. Den kommer att genomföras som ägarkapital i en revolverande fond.

Exempel på aktiviteter som kan få stöd:

 • Etablera en holdingfond (projektet) som ges möjlighet att selektera och investera i ett antal privat förvaltade venture capital-fonder. Nya förvaltarteam kommer på så sätt att utföra och förvalta investeringar i tillväxtföretag och därmed bidra med kapital, såväl som med kompetens.

Insatsområde 3. Att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer

Insatsområdet syftar till att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag. Insatsområdet kommer bland annat att genomföras i form av en nationell insats, som syftar till att små och medelstora företag ska energieffektivisera sin verksamhet och därmed bli mer konkurrenskraftiga på marknaden.

Insatsområdet syftar också till att stödja kapitalförsörjning i företag vars verksamhet bidrar i övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Exempel på aktiviteter som kan få stöd:

 • Stöd till företagsnätverk.
 • Nätverk för innovations- och teknikupphandling.
 • Energikartläggningscheckar.
 • Investeringsstöd.
 • En revolverande fond i form av ägarkapital som inriktas på investeringar i bolag i tidig fas, med produkter och tjänster som kan bidra till minskad klimatpåverkan.

Insatsområde 5. Främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar genom React-EU

Insatsområdet ska bidra till grön och digital omställning och återhämtning av ekonomin efter coronapandemin.

Insatsområdet ska användas för att stärka näringslivets förmåga till omstart och omställning och utifrån regionala behov erbjuda en mix av rådgivning, coachning, finansiella stöd och andra insatser riktade till små och medelstora företag.

Medlen inom insatsområdet ska fördelas till regionerna utifrån hur hårt de olika områdena drabbats av pandemin.

Projekt med nedanstående inriktningar kommer att kunna söka stöd:

 • Digital omställning
 • Grön omställning
 • Innovation
 • Internationalisering
 • Företagsfrämjande systemet
 • Branschsatsningar

Mer om React-EU Öppnas i nytt fönster.

 

Programdokument

Operativt program för Nationella regionalfondsprogrammet ändrat jan 2020 Pdf, 457.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kort version av programdokumentet

Kort version av det operativa programmet för Nationella regionalfondsprogrammet

Engelsk version av programdokumentet

English version of Operational programme for The national European Regional Development Fund programme Pdf, 544.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Broschyr om programmet

Kort information om innehållet i Nationella regionalfondsprogrammet.

För att vara säker på att få de exakta siffrorna, alltså de senast uppdaterade, hänvisar vi till det översta programdokumentet.

Beviljade projekt hittills

Se vilka projekt som hittills beviljats stöd i Nationella regionalfondsprogrammet. Filtrera resultatet genom att ange område Nationella regionalfondsprogrammet i Projektbanken

Genomfört i programmet

En gång om året rapporterar Tillväxtverket till EU-kommissionen hur det går med genomförandet av programmen. Du hittar årsvisa rapporter under avsnittet Rapporter om programmen

Fakta om Nationella programmet

Geografiskt område

Det nationella regionalfondsprogrammet omfattar hela Sverige.

Budget från Europeiska regionala utvecklingsfonden

136,3 miljoner euro.