Tillväxtverket

Mer om aktuell utlysning i Mellersta Norrland

Läs exempel på aktiviteter som ni kan ansöka om stöd för i utlysning 2018:2 inom programmet Mellersta Norrland.

Här presenteras exempel på aktiviteter som kan finanserias genom stödet. Exemplen gäller för följande Insatsområden och investeringsprioriteringar:

Insatsområde 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Exempel på aktiviteter som kan finansieras inom Investeringsprioritering 1b - Att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn. 

 • Projektinitiativ som länkar forskning, företag eller företagskluster till andra EU-fonder eller forskningsfonder som exempelvis Horisont 2020 eller COSME nationella initiativ eller forskningsprogram.
 • Etablera och förstärka strategiska nätverk som främjar öppen innovation mellan företagen och för dem strategiskt viktiga FoU-partners.
 • Projekt där företag som representerar branscher där exempelvis kvinnor och utrikesfödda är underrepresenterade och där dessa utvecklar nya lösningar för kända och framtida behov.
 • Etablerade kluster, klusterinitiativ och FoU-centrum som kopplas till regionens styrkeområden med fokus på smart specialisering.
 • Stötta aktiviteter där innovationsstödsystemens aktörer inspirerar små och medelstora företag till attinvesterai och kommersialisera innovationer.
 • Stötta aktiviteter där framgångsrika innovationsdrivna företag inspirerar små och medelstora företag och genomför regionala samverkansprocesser och projekt kring innovationsutveckling.
 • Insatser som leder till att företag i programområdet initierar FoU-verksamhet som en strategisk målsättning.
 • Stöd inom FoU som riktar sig till offentlig sektor för att stimulera innovationer som tillämpas och/eller kommersialiseras.
 • Utveckla sociala innovationer som en strategi för affärsutveckling.
 • Initiera projekt med fokus på innovativa miljöanpassade varor och tjänster, exempelvis gröna kemikalier och nya material i syfte att ersätta fossila alternativ.
 • Skapa nya, och stöd till befintliga, kluster samt virtuella kluster som tillsammans med FoU-partners stimulerar till tekniköverföring och innovativ utveckling.
 • Tillgängliggöra miljöteknisk, teknisk tillämpad forskning för regionens företag och kluster som leder till ökade företagsinvesteringar.
 • Ramprogram för regionala företagsstöd med inriktning att stimulera investeringar i FoU i små och medelstora företag. Det innebär att godkända investeringsstöd kan stimulera företagsinvesteringar i FoU.

Insatsområde 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras inom Investeringsprioritering 2c - Att stärka IKT-tillämpningar för e-förvaltning, e-lärande, e-integration, e-kultur och e-hälsa.

 • Projekt med inriktning på att utveckla och höja kunskapen om och användning av befintliga och nya e-tjänster.
 • Samverkansprojekt mellan privat och offentlig sektor som syftar till att förbättra tillgängligheten till e-tjänster.
 • Projekt som förstärker interaktionen mellan brukare och servicegivare genom IKT-tillämpningar för e-förvaltning, e-lärande, e-integration och e-hälsovård, liksom tillämpningar baserade på öppen källkod.
 • Projekt för att förbättra den institutionella kapaciteten och effektiviteten hos den offentliga förvaltningen genom att utveckla digitala tjänster.
 • Projekt som syftar till att skapa förutsättningar för kommersialisering genom att utveckla offentliga IKT-lösningar.

Insatsområde 3. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag

Exempel på aktiviteter som kan finansieras inom Investeringsprioritering 3a – Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inklusive genom företagskuvöser.

 • Aktiviteter där samverkan mellan företag och offentliga aktörer främjar etableringar och investeringar.
 • Aktiviteter som stödjer företag i avancerad produkt- och tjänsteutveckling genom rådgivning utifrån analyser av företagarens specifika behov och förutsättningar.
 • Aktiviteter som ökar företagens tillgång till kompetens genom företags- och branschgemensamt samarbete kring rekrytering och fortbildning
 • Aktiviteter som bygger på näringslivsstödjande insatser vid företagsstart, utveckling av produkt- och tjänster och kompetensförsörjning med fokus på kunskap om etnicitet och jämställdhetsintegrering.
 • Ramprojekt för regionala företagsstöd med inriktning på att främja strategisk utveckling, hållbara insatser och ökad konkurrenskraft genom bland annat avancerad produkt- och tjänsteutveckling.
 • Aktiviteter som förbättrar företagens kunskap om och tillgänglighet till finansiering och kapitalförsörjning.
 • Aktiviteter som utvecklar samiskt företagande.

Investeringsprioritering 3b –Att utveckla och tillämpa nya företagsmodeller för små och medelstora företag, särskilt med avseende på internationalisering.

 • Aktiviteter som främjar affärsutveckling inom kompetens­försörjning, produktion, resurseffektivitet, marknadsinvestering och internationalisering, med stöd av innovationsprocesser.
 • Företagssamarbete kring utveckling av marknader-, produkter- och kompetens som ökar företagens nationella och internationella attraktions- och konkurrenskraft.
 • Aktiviteter för små och medelstora företag som vill utvecklas i samarbete med internationella partners och verka på en internationell marknad.
 • Aktiviteter som ökar företagens kunskap om internationali­seringens potential och ger reella färdigheter på nya marknader.
 • Insatser som gynnar företagande baserat på natur- och kulturresurser i programområdet. Särskilt för att etablera och utveckla destinationer och besöksmål med stöd av internationella nätverk och samarbetsorgan.

Insatsområde 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer

Exempel på aktiviteter som kan finansieras inom Investeringsprioritering 4b - Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag.

 • Rådgivning och energikartläggning inklusiveåtgärdsförslag som riktar sig till privat och offentlig verksamhet.
 • Utredningar av smarta systemlösningar för att uppnå energieffektivitet och bättre utnyttjande av resurser i direkt samverkan mellan företag.
 • Insatser för att systematisera strategiskt arbete med energifrågor genom att arbeta med till exempel miljö- och energiledningssystem samt miljöpolicys.
 • Utveckla företagsnätverk kring frågor om energianvändning och hållbar utveckling.
 • Utveckla miljöteknik och nya tjänster som gör det lättare för företag och individer att agera hållbart.
 • Stöd till demonstrationsanläggningar och testverksamhet i syfte att göra produktionsprocesser mer energieffektiva.
 • Stöd till små och medelstora företag i syfte att göra det möjligt för dem att övergå till en fossiloberoende transportsektor och att minska användningen av fossila bränslen i arbetsmaskiner.
 • Stöd till centrumbildning, forskning och utveckling inom energiteknik.
 • Stärka befintliga och bilda nya strategiska nätverk för samarbete i syfte att säkra kompetensförsörjningen och arbetskraftsutbudet inom exempelvis vindkraft, solenergi och bioenergi.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras inom Investeringsprioritering 4c - Att stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga byggnader och inom bostadssektorn.

 • Utarbeta strategier och planer för en uthållig och energieffektiv samhällsplanering.
 • Insatser för att lära av goda exempel inom nationell och internationell samhällsplanering. Utveckla samarbeten med andra regioner.
 • Påverkansarbete i syfte att minska klimatpåverkan från transporter.
 • Projektera och förbereda arbete för att testa och verifiera ny energieffektiv teknik i offentliga infrastrukturer, offentliga byggnader samt inom bostadssektorn.
 • Sprida och implementera kunskaper från tidigare försök och genomförda energieffektiviseringsprojekt inom offentlig sektor och näringslivet.
 • Utveckla energisnåla hus med miljöanpassade material.
 • Insatser för att öka hållbart byggande och användning av förnybara material i bostadssektorn.
 • Insatser för att öka användningen av miljöanpassad upphandling.


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.