Tillväxtverket
eu-logotyp

Tematiska mål

EU-kommissionen har formulerat tio tematiska mål för de operativa programmen att styra mot. För Sverige gäller att minst 80 procent av pengarna ska gå till de fyra första tematiska målen, varav minst 20 procent till mål 4.

De fyra första tematiska målen:

  • Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
  • Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik.
  • Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag.
  • Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.

Programmen kan kompletteras med ytterligare tre tematiska mål, bland de återstående sju. Regeringen säger att mål 7 ska prioriteras.

De återstående sex tematiska målen:

  • Främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar
  • Skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande.
  • Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur.
  • Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.
  • Främja social inkludering och bekämpa fattigdom.
  • Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande.

Till vart och ett av målen finns också investeringsprioriteringar, som beskriver en möjlig inriktning för målen. Dessa förklaras närmare i inriktningen för respektive program.