Tillväxtverket
eu-logotyp

Stöd till bredbandsprojekt

Läs om vilka förutsättningarna är för att bygga bredband med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Det kan utbyggnaden bestå av

EU ställer krav på att stöd till ortsammanbindande nät, inom ERUF, endast får gå till områden där det inte finns motsvarande infrastruktur sedan tidigare och där man bedömer att den inte kommer att byggas ut på kommersiell grund inom tre år. Bredbandsnätet ska vara robust och driftsäkert.

Läs mer om:
Tillväxtverkets definition av ortssammanbindande nät.

Process för offentligt samråd.

Stöd kan lämnas till passiv infrastruktur

Regionala fonden kan endast ge stöd till utbyggnad av passiv infrastruktur.

Definition av passiv bredbandsinfrastruktur.

Beskrivning av passiv och aktiv infrastruktur.

Beskrivning av passiv och aktiv infrastruktur. Källa PTS.

Bredbandsnätet ska vara öppet

Nätoperatören ska erbjuda bredast möjliga aktiva och passiva tillträde i grossistledet enligt artikel 2.139 i Kommissionens förordning 651/2014 på rättvisa och icke-diskriminerande villkor. Ett sådant tillträde i grossistledet ska beviljas för minst sju år och rätten till tillträde till kabelrör och stolpar får inte tidsbegränsas. I fråga om stöd till dragning av kabelrör ska rören vara tillräckligt stora för att rymma flera kabelnät och olika nättopologier.

Priset för tillträde i grossistledet ska baseras på prissättningsprinciper, angivna av Post och Telestyrelsen (PTS) och på riktmärken som råder inom andra jämförbara och mer konkurrensutsatta områden i medlemsstaten eller unionen, det med hänsyn till det stöd som nätoperatören får. Om det uppstår en tvist mellan de som söker tillträde och den operatör som driver den subventionerade infrastrukturen ska ni konsultera PTS.

Säkerställ att bredbandsnätet är robust och driftsäkert.

Använd samförläggning då det är möjligt

EU-projekt ska vara kostnadseffektiva. Ni ska därför använda befintlig infrastruktur och utnyttja samförläggning där det är möjligt.

För information om befintlig infrastruktur använd Ledningskollen.se.

Stödet per projekt bör vara högst 10 miljoner euro

Stöd från Regionala fonden inklusive eventuellt annat offentligt stöd bör maximalt uppgå till 10 miljoner euro per projekt. Med projekt avses bredbandsutbyggnad som sker inom ramen för en ansökningsomgång och som genomförs av en och samma nätägare. För bredbandsprojekt över 10 miljoner euro gäller särskilda regler för rapportering och eventuell återbetalning av nettointäkter.