Tillväxtverket
eu-logotyp

Så hanteras EU-stödet

Här kan ni ta del av hur Tillväxtverket hanterar processen kring EU-stödet

1. Regionalt utvecklingsansvariga bistår Tillväxtverket med en behovskartläggning som visar var det bedöms saknas ortssammanbindande nät. Det här genomförs innan utlysningarna öppnar. Behovskartläggningar kan tas fram i omgångar beroende på det aktuella behovet.

Se behovskartläggning för respektive län.

2. Tillväxtverket publicerar aktuella behovskartläggningar för offentliga samråd och frågar samtidigt nätägare i det aktuella området om deras intresse för aktuella objekt. I det offentliga samrådet får aktörerna komma in med synpunkter och upplysningar om befintliga ortsammanbindande nät eller om de har planer på utbyggnad med egna medel.

För dessa syften används tre olika blanketter som ni hittar på sidan Offentligt samråd.

Aktörerna har fyra olika svarsalternativ att välja på

  • a. Inget intresse finns.
  • b. Ja, det finns planer att bygga ut med egna medel på kommersiell grund
  • c. Ja, det finns intresse av att bygga ut med EU-stöd. Läs mer om den konkurrensutsatta utlysningen.
  • d. Ja, det finns befintlig infrastruktur inom samma kategori inom aktuellt område.

3. Beroende på de svar som kommer in sker hanteringen sedan på olika sätt. Nedan följer en beskrivning av hur de kommer att hanteras kopplat till de behovskartläggningar som publicerats och de svar som kommit in på dessa.

  • a. För de objekt där det enbart kommit in intresse från en aktör (2a ovan) öppnas en utlysning där enbart den aktuella aktören kan söka stöd. Det är då möjligt med byggstart från och med den dag projektansökan lämnas in, dock tidigast utlysningens startdatum. Observera att byggstart i så fall sker på egen risk.
  • b. För de objekt där en aktör har svarat att de har för avsikt att bygga ut med egna medel, (2b ovan), kommer Tillväxtverket att kontrollera uppgifterna för att se hur långt aktören kommit i sina planer. Aktören får då tid, cirka en måndad, att komma in med underlag som tydliggör utbyggnadsplanerna.
  • c. De objekt där flera aktörer är intresserade av att ansöka om EU-stödet, (2c ovan), hanteras genom en utlysning som är öppen för samtliga aktörer. Här beviljas stöd efter ett konkurrensutsatt urvalsförfarande.
  • d. För de objekt där en aktör har svarat att det redan finns ett befintligt bredbandsnät av samma kategori, (2c ovan), kommer de uppgifterna att kontrolleras av Tillväxtverket. Aktören får då tid, cirka en månad, att komma in med ett underlag som tydliggör att det finns ett befintligt nät.