Tillväxtverket
eu-logotyp

Definitioner av begrepp

Här definierar vi några av de begrepp som förekommer i texterna under avsnittet för bredband, i ordning A-Ö.

Aktuellt område

Den fysiska punkt där tillträde till anläggning eller funktion erhålls. Exempelvis en punkt i en Bredbandsanläggning där ortssammanbindande nät kan anslutas till annan ledning som medger överföring av signaler.

Bredbandsanläggning

En anläggning för ortssammanbindande nät samt tillhörande passiva komponenter i sin helhet inom aktuellt område. Det omfattar alla ingående komponenter tillhörande grundläggande infrastruktur och ledningar samt framtida tillkommande passiva komponenter, förändringar och andra investeringar genom underhåll, reparationer, utveckling etc. av bredbandsanläggningen.

ERUF

Förkortning av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Grundläggande infrastruktur

Fysisk infrastruktur samt förutsättningar för att etablera elektroniska kommunikationsnät. Omfattar mark, schakt, fyllning, kanalisation och brunnar samt byggnader, lokaler med tillhörande installationer och utrustningar etc.

Ledning

Medium som medger överföring av signaler från en fysisk plats till en annan. Omfattar ledningsmedia, isolering, skydd och anslutningar t.ex. fibertråd, koppartråd, kablar, skarvboxar, antenner, kontakter och andra ingående komponenter

Ledningsrätt

Ledningsrätt är en rättighet som liknar ett officialservitut och är ett sätt att säkra rätten att ha en ledning över en eller flera fastigheter. Lantmäteriet är den myndighet som fattar beslut om ledningsrätt.

NGA-nät

Nästa generations accessnät (NGA-nät): avancerade nät som har åtminstone följande egenskaper:

  • a) de levererar tjänster på ett tillförlitligt sätt med mycket hög hastighet per abonnent via optiska (eller tekniskt likvärdiga) stomnät som är tillräckligt nära användarnas lokaler för att garantera faktisk leverans med mycket hög hastighet,
  • b) de stöder en rad olika avancerade digitala tjänster, bland annat konvergerande, helt och hållet IP-baserade tjänster och
  • c) de har betydligt högre uppladdningshastigheter (jämfört med grundläggande bredbandsnät).

I det nuvarande skedet av marknadsutveckling och teknisk utveckling är NGA-näten

  • a) fiberbaserade accessnät (FTTx),
  • b) avancerade uppgraderade kabelnät och
  • c) vissa avancerade trådlösa accessnät som kan erbjuda varje abonnent tillförlitliga höghastighetstjänster.

Objekt

I behovskartläggningen ska det framgå var det saknas ortsammanbindande bredband. Dessa områden kan benämnas som objekt om den regionalt utvecklingsansvariga vill ange hur stort EU-stöd som kan gå till respektive objekt, och erbjuda konkurrens på den nivån.

Om den regionalt utvecklingsansvariga anser att kommunnivån är rätt objektsnivå behöver endast hela kommunen budgetsättas. Men även i detta fall ska orter/noder som saknar ortssammanbindande nät anges i behovskartläggningen men dessa behöver då inte budgetsättas

Så stora kan objekten vara

Ett objekt kan vara som minst en sträcka mellan två orter/noder och som störst en hel kommun. Det finns olika regionala och länsvisa förutsättningar och behov. Den nivå objekten beskrivs på bestäms av den regionalt utvecklingsansvariga aktören. EU-stöden ska användas för en strategisk utbyggnad av ett större område. Ett sådant område kan exempelvis vara en kommun.

I behovskartläggningen framgår hur stort stöd som kan utgå för ett objekt och vilka ortsammanbindande nät som saknas. Vissa län kan utifrån sina förutsättningar se fördelar med att skapa möjlighet till konkurrens på enskilda ortsammanbindande nät. Om dessa ska kunna utgöra ett objekt så ska de budgetsättas individuellt. Detta för att marknadens aktörer ska kunna avgöra om ett objekt är intressant för dem.

Ortssammanbindande nät

Med ortsammanbindande nät avses den förmedlande länken mellan stomnät och accessnät. Förbindelsen ska kunna stödja nästa generations accessnät (NGA-nät).

Det kan också avse förbindelser från en anslutningspunkt som inte ligger i en ort, men det kräver att förbindelsen leder fram till en nod, korskopplingspunkt eller likvärdig facilitet där ett befintligt eller planerat slutanvändarnära accessnät tar vid.

Förbindelsen får inte användas för att direkt ansluta slutanvändare.

Stöd inom Regionala fonden får, enligt 5 och 6 §§ förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden, lämnas endast för utbyggnad av sådana förbindelser.

Ortssammanbindande nätets ändpunkter

Geografiska punkter mellan vilka ett ortssammanbindande nät löper.

Passiv bredbandsinfrastruktur

Med passiv bredbandsinfrastruktur menas infrastruktur i passiva nätdelar som är avsedda att rymma andra nätdelar utan att själva bli aktiva, till exempel kanalisationer, ledningar, master, tillsynsbrunnar, kopplingsskåp, byggnader, ingångar till byggnader, antenninstallationer, torn och stolpar.

Stödfinansierat objekt

Ett objekt som är föremål för Tillväxtverkets stöd. Det stödfinansierade objektet omfattar de komponenter som finansieras med bidrag samt framtida tillkommande komponenter, förändringar och andra investeringar genom underhåll, reparationer, utveckling etc. nödvändiga för dess funktion. Det stödfinansierade objektet kan utgöra hela eller en del av ett ortssammanbindande nät. Stöd till ortsammanbindande nät, inom Regionala fonden, endast får gå till områden där det inte finns motsvarande infrastruktur sedan tidigare och där man bedömer att den inte kommer att byggas ut på kommersiell grund inom tre år. Bredbandsnätet ska vara robust och driftsäkert.

Stödmottagare

Projektägare och ansvarig för att det stödfinansierade objektet skapas. Den aktör som åtagit sig huvudansvaret att upprätthålla funktion, bereda tillträde till anläggning och tillhörande resurser, sköta löpande verksamhet med drift och förvaltning, samt utveckla anläggning och funktion för att uppfylla syftet med stödet.

Tillhörande resurser

Delar av en anläggning och alla andra resurser som är nödvändiga för att nyttja det stödfinansierade objektet exempelvis fysiska delar av en Bredbandsanläggning, information, tjänster och personella resurser etc.