Tillväxtverket
eu-logotyp

Allmänna krav

Här läser ni om en del av de allmänna krav som ställs på alla projekt som får stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Öppenhet för granskning

Som stödmottagare ska man vara redo för granskning, dels av Tillväxtverket men också av olika revisionsmyndigheter.

Läs mer om öppenhet för granskning.

Horisontella kriterier

Ett av EU:s övergripande mål är att verka för hållbar utveckling och tre horisontella kriterier ska integreras i projekt finansierade av EU-stöd. De tre kriterierna är Bättre miljö, Jämställdhet och Lika möjligheter och ickediskriminering,

Läs mer om horisontella kriterier.

Utvärdering

Projekt som finansieras med EU stöd ska följas upp och utvärderas kontinuerligt.

Läs mer om utvärdering.

Upphandling

Projektägare som är skyldiga att upphandla i enlighet med LOU/LUF ska följa den lagstiftningen. För projektägare/stödmottagare som inte omfattas av LOU eller LUF gäller särskilda regler för köp. LOUs principer om ickediskriminering, likabehandling, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och öppenhet ska tillämpas,

Läs mer om upphandling.

Informationsskyldighet

Alla stödmottagare är skyldiga att informera allmänheten om att projektet är delfinansierat av EU.

Läs mer om informationsansvar.

Bokföring och redovisning

Projektet måste ha en egen, separat bokföring som är skild från den ordinarie verksamheten,

Läs mer om bokföring och redovisning.

Stödberättigande kostnader

Kostnader direkt kopplade till utbyggnaden av ortsammanbindande nät styrs huvudsakligen av två förordningar, allmänna gruppundantaget och ERUFs huvudsakliga förordning SFS 2014:1383.

De stödberättigande kostnaderna kan exempelvis vara följande:

  • Investeringskostnaderna för utbyggnad av passiv bredbandsinfrastruktur
  • Investeringskostnaderna för bredbandsrelaterade anläggningsarbeten
  • Kostnader för att leda och administrera EU-projekt

Läs mer om stödberättigande kostnader.

Kostnader som inte anses stödberättigande kan inte ligga till grund för utbetalning av EU stöd. Om ej stödberättigande kostnader framkommer i efterskott kan återkrav av felaktigt utbetalat EU stöd och en minskning av projektbeslutet komma att ske.

Läs mer om kostnader som inte anses stödberättigande.

Det faktum att stödbarheten för projektens kostnader vilar på två olika förordningar kommer att tydliggöras i ert projektbeslut. Ni kan ha en budget och en projektredovisning men när ni upparbetar och redovisar kostnader måste ni känna till och följa det regelverket som gäller för aktuell förordning.

Er ansökan med tillhörande bilagor måste ske enligt Regionala fondens mallar och blanketter.

Läs mer om hur ni ansöker om stöd.