Tillväxtverket
eu-logotyp

Bredband

Ni som är bredbandsaktörer har möjlighet att söka EU-stöd för bredbandsinvesteringar i form av ortssammanbindande nät i tre av Tillväxtverkets regionala strukturfondsprogram. Upp till 50 procent av ett projekts kostnader kan finansieras genom EU-stöd.

Det finns cirka 600 miljoner kronor att söka

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionala fonden) har totalt cirka 600 miljoner kronor som är avsedda att användas för stöd till bredbandsinvesteringar i form av ortsammanbindande nät.

Definition av ortsammanbindande nät och andra viktiga begrepp.

EU-stödet finns att söka i programområdena Övre Norrland, Mellersta Norrland och Norra Mellansverige.

EU-stödet ska användas till en strategisk utbyggnad av bredband i ett större område för att bidra till bästa möjliga nytta för företagen i lands- och glesbygder.

De aktuella programområdena är:

Vem kan söka?

Möjligheten att få del av EU-stöd gäller alla privata och offentliga aktörer (nedan aktörer), som till exempel nätägare och operatörer, som kan bidra till den strategiska utbyggnaden av ortsammanbindande nät.

Start så snart som möjligt

Målsättningen är att utbyggnaderna startar så snart som möjligt. Utlysningar öppnas löpande utifrån de offentliga samråd som genomförs.

Inför varje utlysning genomförs ett offentligt samråd där behovskartläggningar pekar ut de områden där utbyggnad är planerad att ske.

De områden som inte är beskrivna i behovskartläggningarna kommer heller inte att vara möjliga att ansöka om EU-stöd för..

Ta kontakt med ditt programkontor för mer information.

Vägledning för ett lyckat bredbandsprojekt

För att lyckas med ert bredbandsprojekt - läs vägledningens tre kapitel:

  • Kapitel 1 förklarar vilka förutsättningar som gäller för att söka stöd till bredbandsinvesteringar inom Regionala fonden och hur bredbandsprojekt inom Regionala fonden samverkar med Jordbruksfonden (landsbygdsprogrammet, LBP).
  • Kapitel 2 beskriver hur ett bredbandsprojekt bör genomföras för att bygga robust och driftsäker infrastruktur av hög kvalitet och som följer de villkor som gäller för stödet. Kapitlet visar vilka olika faser som bör ingå i ett bredbandsprojekt för att säkerställa att alla delmoment genomförs.
  • Kapitel 3 är en introduktion till tekniken för fiberoptik och ger rekommendationer för hur infrastrukturen kan utformas för att den ska uppfylla kraven på teknisk livslängd, som framgår av de särskilda villkoren för bredbandsprojekt i beslut om stöd.

Vägledning för ett lyckat bredbandsprojekt. Pdf, 3 MB.

Utlysning för områden där det finns intresse för flera aktörer

Vissa utlysningar kommer att gälla de områden där flera aktörer har visat intresse av att bygga ortssammanbindande nät med EU-stöd. Där flera aktörer är intresserade av samma område kommer urvalet att göras genom att ansökningarna konkurrensutsätts.

Aktörer som har för avsikt att ansöka om stödet kommer att få möjlighet att förbereda en ansökan om EU-stöd i god tid.

Läs mer om konkurrensutsatt utlysning.

Behovskartläggningen visar vilka områden som kan byggas ut

I behovskartläggningen som tagits fram för respektive län kan ni se i vilka områden det är möjligt att bygga ut ortssammanbindande nät för bredband.

EU-stöd får endast gå till områden där det inte finns motsvarande infrastruktur sedan tidigare och där man bedömer att den inte kommer att byggas ut på kommersiell grund inom tre år. Detta är ett krav som EU ställer på stöd till bredbandsinfrastruktur med hög kapacitet, inom Regionala fonden.

Läs mer om och ladda ner de länsvisa behovskartläggningarna.

Offentligt samråd samlar in marknadens synpunkter

Genom offentliga samråd publicerar Tillväxtverket länsvisa behovskartläggningar av bredbandsinvesteringar och frågar samtidigt nätägare i det aktuella området om deras intresse av att bygga ortssammanbindande nät med hjälp av EU-stöd.

Aktörerna får möjlighet att lämna synpunkter på behovskartläggningarna för varje omgång.

För dessa syften används tre olika blanketter som ni hittar på sidan Offentligt samråd.

Så här svarar ni på det offentliga samrådet.

Så kommer Tillväxtverket att hantera synpunkter som kommer in under det offentliga samrådet

Process för att hantera EU-stödet

Se processen för hur Tillväxtverket hanterar EU-stödet

Krav som ställs på ert projekt

Det finns ett antal villkor och krav för ansökan om och genomförande av ett EU-projekt. I dokumentet Blankett – intresseanmälan för EU-stöd framgår exempel på de krav och villkor som gäller. Ni som aktörer kommer att få möjlighet att förbereda er projektansökan i god tid.

Särskilda krav för utbyggnad av bredband

Läs om vilka särskilda krav som ställs i samband med utbyggnad av bredband där projektet får stöd genom Regionala fonden.

Särskilda krav för bredbandsutbyggnad.

Allmänna krav för alla projekt inom Regionala fonden

Läs om vilka allmänna krav som ställs på alla projekt som får stöd genom Regionala fonden.

Allmänna krav på projekt inom Regionala fonden.